Menu

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9 b, III piętro, pok. nr 309. Tel. (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.

DODATEK MIESZKANIOWY

Koszty utrzymania mieszkania i ceny produktów ciągle rosną. Gdzie szukać wsparcia, gdy nie starcza na podstawowe opłaty? Jeżeli mieszkańcy Jaworzna spełnią kilka warunków, to będą mogli starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje:

 • najemcom  oraz podnajemcom  lokali  mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność  i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tutułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jest on przeznaczony dla osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w  gospodarstwie jednoosobowym tj. 1 750,00 zł oraz 125% najniższej emerytury w  gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 250,00 zł (kwoty obowiązujące w okresie od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.).

Gospodarstwo domowe, to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Z kolei za dochody uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (dochód brutto). Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z  dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz 2017r. poz. 60) ), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz 575, 1583 i 1860 oraz z 2017r. poz. 60).

Po drugie, dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej  niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki itp.
Nie wlicza się natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby 35 m2 i nie może przekroczyć 45,50 m2
 • dla 2 osób 40 m2 i nie może przekroczyć 52,00 m2
 • dla 3 osób 45 m2 i nie może przekroczyć 58,50 m2
 • dla 4 osób 55 m2 i nie może przekroczyć 71,50 m2
 • dla 5 osób 65 m2 i nie może przekroczyć 84,50 m2
 • dla 6 osób 70 m2 i nie może przekroczyć 91,00 m2

Dodatkowo:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Normy te stosuje się jednakowo dla osób mieszkających w lokalach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych jak i dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami stanowiącymi podstawę oblicznia dodatku mieszkaniowego są więc:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • świadczenia  związane  z  eksploatacją  domu jednorodzinnego (opłaty za energię cieplną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Północnej 9b (III piętro, pok. 309) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wzór wniosku do pobrania na www.mznk.jaworzno.pl oraz w MZNK w Jaworznie (ul. Północna 9b, III piętro, pok. 309). Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia tecznicznego budynku.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym, przyznaje się go w drodze decyzji na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Po tym okresie, jeżeli osoba nadal spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku, może ponownie ubiegać się o jego przyznanie.

W czasie obowiązywania decyzji zarówno zmiana wysokości dochodów gospodarstwa domowego, czy też wydatków na mieszkanie nie mają wpływu na wysokość dodatku mieszkaniowego.

Fakt posiadania zaległości czynszowych w chwili składania wniosku o dodatek mieszkaniowy nie stanowi podstawy do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, dopiero powstanie zaległości w czasie pobierania dodatku mieszkaniowego spowoduje wstrzymanie wpłaty dodatku.

MZNK może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majatkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu  mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki  i  posiadane zasoby  majątkowe lub
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik MZNK. Może on żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy.
W oparciu o protokół z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz złożone oświadczenie o stanie majątkowym  wnioskodawcy można odmówić przyznania dodatku jeżeli wystąpiła rażąca dysproporcja między niskimi dochodami a faktycznym stanem majatkowym wnioskodawcy nieuzasadniająca przyznanie pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe, np. nabycie i utrzymanie samochodu, dobrze urządzone i wyposażone mieszkanie.

Dodatek mieszkaniowy jest rodzajem publicznoprawnego świadczenia pieniężnego i ma na celu pokrycie z funduszów publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania jakie obowiązana jest ponosić osoba uprawniona do otrzymania takiego dodatku. Dodatek ten przyznawany  jest osobom, które znajdują się  w niedostatku i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych. Utrzymanie i eksploatacja samochodu do takich potrzeb nie należą.

 

DODATEK  ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Warunki przyznania dodatku energetycznego

 1. Złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne, tj. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego + dołączenie do wniosku kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 2. Stwierdzenie, że wnioskodawca jest odbiorcą wrażliwym w rozumieniu art. 3 pkt 13c) ustawy Prawo energetyczne. Musi to być zatem osoba, która spełnia łącznie wynikające z tego przepisu przesłanki: jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy, czyli jest adresatem decyzji o jego przyznaniu i jednocześnie ta sama osoba musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeżeli zatem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej jest inna osoba, niż ta której przyznano dodatek mieszkaniowy wówczas dodatek energetyczny nie przysługuje.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu  dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art.23 ust.2 pkt 18 lit. d., ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. u. Z 2017  r. poz. 220 z późniejszymi zmianami.).

Wysokość limitu wynosi:

a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne.

Obwieszczenie Ministra Energii z 13 kwietnia 2017r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. określa iż:
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,22 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,58 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,70 zł/miesiąc.

Attachments:
Download this file (1 Uchwała RM w Jaworznie program Mieszkanie za remont.pdf)Oświadczenie dane osobowe [ ] 198 kB
Download this file (punkty mieszkanie za remont.pdf)Oświadczenie o dochodach  [ ] 45 kB
Download this file (1 Uchwała RM w Jaworznie program Mieszkanie za remont.pdf)Wniosek dodatek mieszkaniowy  [ ] 198 kB
Download this file (punkty mieszkanie za remont.pdf)Wniosek o dodatek energetyczny [ ] 45 kB
Download this file (1 Uchwała RM w Jaworznie program Mieszkanie za remont.pdf)Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach [ ] 198 kB

Programy pomocowe

Osoby, które mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności czynszowych, nie są w Jaworznie pozostawione bez pomocy. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, proponuje najemcom kilka różnych form pomocy. Każdy zadłużony lokator – jeśli tylko wyrazi chęć – jest w stanie wybrać najlepszą dla siebie formę pomocy. Trzeba pamiętać o tym, że nawet najlepiej skonstruowany program pomocy okaże się bezużyteczny, jeśli chęci uczestnictwa w nim nie wyrazi zadłużona osoba.

PROGRAM ODDŁUŻENIOWY

Najdłużej funkcjonującym programem pomocowym jest Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie „programem oddłużeniowym”. Okazało się, że wprowadzone na terenie naszego miasta rozwiązania były na tyle innowacyjne, że przedstawiciele innych miast zaczęli dopytywać o szczegóły programu. Program oddłużeniowy skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Do programu mogą przystąpić osoby, które na dzień 30.062006 roku miały zaległości za okres co najmniej 6 miesięcy. mają Autorzy programu zaproponowali kilka form pomocy, jednakże już na wstępie założono, że nie będzie możliwości całkowitego umorzenia długu. Byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Dlatego też najważniejszym elementem programu jest tzw. kontrakt socjalny z rodziną i jej deklaracja współpracy. Program to swoistego rodzaju „koło ratunkowe” dla osób, które są w naprawdę trudnej sytuacji, ale przede wszystkim chcą to zmienić i chcą podjąć współpracę.
Należy pamiętać, że uczestnictwo w programie jest  dobrowolne i można przystąpić do niego tylko jeden raz.
Rodziny, które zdecydują się na współpracę i wywiążą się z zawartej umowy mogą liczyć na trzy formy pomocy:

 • możliwość umorzenia 100 proc. odsetek i 50 proc. długu podstawowego, jeśli opłaty będą wnoszone regularnie przez 24 miesiące oraz uregulowane zostanie przynajmniej 10 proc. zaległości. Umorzenie nastąpi po upływie 24 miesięcy.
 • umorzenie 100 proc. odsetek i 20 proc. długu. Warunkiem jest przeniesienie się do lokalu o niższym standardzie w ramach zamiany z dotychczasowym kontrahentem oraz wnoszenie opłat za lokal o niższym standardzie przez okres 12 miesięcy.
 • umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12 miesięcy regularnie będą opłacać czynsz bieżący. Umorzenie nastąpi po spłacie zadłużenia podstawowego. Dodatkowo podczas realizowania kontraktu socjalnego następuje odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zaległości czynszowych.

PRACA ZA DŁUGI

Najnowszą propozycją pomocy osobom zadłużonym jest program pod hasłem „Praca za długi”. Osoby, których nie stać na opłacenie zaległości będą mogły je odpracować. Program jest dość mocno sprofilowany i skierowany do konkretnej grupy mieszkańców. Są nimi rodziny, których zadłużenie nie przekroczyło 5 tys. zł i które nie utraciły tytułu prawnego do lokalu.
Świadczenia wykonywane będą na podstawie aneksów do umów najmu, a ich wartość zostanie zaliczona na poczet zadłużenia. W aneksie zostanie wskazana kwota zadłużenia, rodzaj świadczenia rzeczowego oraz jego koszt i zasady na jakich będzie wykonywane. Po zakończeniu danego miesiąca najemca otrzyma potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych usług, które będzie stanowić podstawę do dokonania rozliczenia. W przypadku przerwania bez uzasadnienia realizacji świadczeń rzeczowych, zostanie wyceniona ich faktyczna, zrealizowana wartość. Jednak w takim przypadku najemca traci możliwość ponownego skorzystania z programu.
Zainteresowani spłatą długu znajdą zatrudnienie przy pracach porządkowych na terenach administrowanych przez MZNK, takich jak: opróżnianie koszy na terenach zieleni urządzonej, zbieranie śmieci, odśnieżanie czy zamiatanie alejek na cmentarzach komunalnych. Stworzono także możliwość odpracowania długu przez pomocnicze prace administracyjne, np. kserowanie dokumentów. Bardziej wykwalifikowani dłużnicy mogą wykonywać drobne prace remontowe – malowanie ścian, stolarki okiennej czy ogrodzeń.

SZANSA NA ZMIANĘ STATUSU MIESZKANIA

Miasto pomaga także osobom, które zajmują lokale socjalne i regularnie płacą czynsz. Wszyscy, którzy terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań mają szansę na zmianę statusu mieszkania. Dzięki temu zamiast czasowego prawa najmu otrzymają tytuł prawny do lokalu na czas nieoznaczony. Radni zdecydowali o wprowadzeniu kilku zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pierwszą z nich jest możliwość przekwalifikowania lokalu socjalnego na komunalny w sytuacji, gdy najemcy utracili tytuł prawny z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Nowe zapisy uchwały umożliwiają mieszkańcom także – pomimo utraty tytułu prawnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – staranie się o zamianę lokalu socjalnego na komunalny. W obu sytuacjach będzie się to odbywać w oparciu o wnioski najemców. O przekwalifikowanie lub zamianę mieszkania mogą starać się jednak tylko osoby, które przestrzegają regulamin porządku domowego i w ciągu co najmniej 18 miesięcy na bieżąco regulowały opłaty czynszowe. Zmiana przepisów ma na celu aktywizację osób i rodzin zamieszkujących w lokalach socjalnych.
Dzięki nowym zapisom uregulowano również sposób przydzielania mieszkań komunalnych. Teraz osoby, które po raz pierwszy odmówią podpisania umowy najmu oferowanego im przez gminę mieszkania będą przesuwane na koniec listy oczekujących na przydział. Kolejna odmowa będzie skutkować skreśleniem z tej listy, gdyż tym samym osoby te nie potwierdzają swojej trudnej sytuacji mieszkaniowej, a blokują możliwość przydziału lokali naprawdę potrzebującym.
Nowa uchwała rozwiązuje także problem możliwości skierowania do zawarcia umowy najmu rodzin, które przystąpiły do programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją, a w jego trakcie nastąpił zgon głównego najemcy. Teraz rodzina, głównie dzieci mieszkające w tym lokalu, będą miały szansę na uzyskanie tytułu prawnego do mieszkania, z zastrzeżeniem, że spełnią warunki programu i spłacą zadłużenie.

DODATEK MIESZKANIOWY

Stosowaną od lat formą pomocy dla osób, które nie są w stanie same pokryć kosztów utrzymania lokalu, jest przyznawanie specjalnych dodatków mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami dodatek  przysługuje:

 • najemcom  oraz podnajemcom  lokali  mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których mają spółdzielcze prawo,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących  ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Po drugie, dodatek mieszkaniowy przysługuje w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 30% albo 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatkami stanowiącymi podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego są:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego (opłaty za energię cieplną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych (Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych, pok. 309) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość wszystkich dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wzór wniosku do pobrania na www.bip.mznk.jaworzno.pl oraz w MZNK w Jaworznie przy ul. Północnej 9b (III piętro, pok. 309). Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku oraz akt własności.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym, przyznaje się go w drodze decyzji na okres 6 miesięcy. Po tym okresie, jeżeli osoba nadal spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku, może ponownie ubiegać się o jego przyznanie.

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK w Jaworznie, ul. Północna 9b (pok. 309) – tel. (032) 745 10 77, (032) 745 10 78.

Mieszkanie za remont

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych prowadzi nabór wniosków w drugiej edycji programu Mieszkanie za remont. Na stronie internetowej i w siedzibie jednostki zostały opublikowane listy dostępnych mieszkań. Wnioski można składać do 12 stycznia 2018 roku.

Program Mieszkanie za remont umożliwia mieszkańcom Jaworzna szukającym własnego „M” wynajęcie mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu lub modernizacji na własny koszt. – Poprzednia edycja cieszyła się wielkim zainteresowaniem, jaworznianie złożyli ponad 200 wniosków na 50 dostępnych mieszkań. To pokazuje, że taki program jest potrzebny w naszym mieście – mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.
Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2018 roku. Zainteresowane osoby mogą wybrać spośród 53 mieszkań. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, wyłącznie wnioski kompletne będą rozpatrywane.

Procedura wynajmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie za remont
Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę przydziału mieszkań gminnych w ramach programu Mieszkanie za remont.

1. Na stronie internetowej MZNK w Jaworznie oraz w siedzibie jednostki przy ulicy Północnej 9b została udostępniona lista mieszkań do wynajęcia w ramach programu. Lista oprócz podstawowych danych na temat mieszkań zawiera także informację na temat zakresu przewidywanego remontu. Mieszkania są udostępniane do oglądania zgodnie z opublikowanym harmonogramem.
2. Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania w ramach programu składają wniosek do MZNK wraz z potrzebnymi załącznikami. Wnioski należy składać osobiście lub listownie w Sekretariacie MZNK lub w Dziale Przydziałów Mieszkań (adres poniżej). We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy.
3. Kompletne i zweryfikowane przez MZNK wnioski będą rozpatrywane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Prezydenta Miasta. Decyzja Komisji przekazywana jest wnioskodawcom na piśmie, a lista osób, którym zostało przyznane mieszkanie w ramach programu, wywieszona w siedzibie MZNK. Dany lokal do remontu otrzymuje wnioskodawca, który uzyskał najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, o udostępnieniu lokalu do remontu, decydować będzie data złożenia wniosku.
4. MZNK zawiera z wnioskodawcą umowę o udostępnienie lokalu celem wykonania remontu. W umowie zapisany będzie między innymi termin wykonania remontu, zakres prac i zasady ich wykonania. Osoby, które przystąpią do programu powinny wykonać remont w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie są zobowiązane do uiszczania opłat za media.
Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez pracownika MZNK, wnioskodawca może podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Kryteria wyboru wniosków
O najem lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie za remont mogą ubiegać się osoby, które:

 • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 1 150,00 zł do 2 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i powyżej 1 800,00 zł do 4 000,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania*,
 • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Kompletne wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną następnie trafiają do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, której pracą kieruje zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. Komisja działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, w którym określona jest między innymi kwalifikacja punktowa warunków zamieszkania w programie Mieszkanie za remont. Przy przydziale punktów poszczególnym wnioskodawcom komisja uwzględnia między innymi: powierzchnię mieszkalną na jedną osobę w dotychczas zajmowanym mieszkaniu, miejsce zamieszkania, liczebność rodziny (np. rodziny wielodzietne oraz samotne matki lub ojcowie otrzymują dodatkowe punkty) i inne. Pełna punktacja przydzielana przez komisję w załączniku poniżej.

*Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Gdzie zgłaszać się po informacje
Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Dokumenty do pobrania
Uchwała Rady Miejskiej
Regulamin programu Mieszkanie za remont
Wniosek o przydział mieszkania w programie Mieszkanie za remont
Lista mieszkań
Oświadczenie wnioskodawcy
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Punktacja Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Lokale użytkowe i garaże – zasady wynajmu

Pielęgnacja obejmuje regularne zabiegi stosowane w celu utrzymania drzew w stanie żywotności i rozwoju, a przy drzewach ulicznych – równiez dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres tych zabiegów został ograniczony i może obejmować wyłącznie:

 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
 • utrzymanie formowanego kształtu korony drzewa.

Największą trudność sprawia cięcie dużych drzew. Zabieg ten jest procesem skomplikowanym i trzeba go wykonywać umiejętnie, żeby nie powodować nadmiernej liczby ran i nie zubożyć zbytnio powierzchni asymilacyjnej. Powinien on obejmować wyłącznie usunięcie uschniętych, zamierających, złamanych, chorych, ocierających się lub krzyżujących gałęzi. Cięcie dla zmniejszenia korony dojrzałych i starszych drzew należy zawsze traktować jako ostateczność, a jednorazowo nie powinno się przekraczać 20% objętości korony. Istotne jest także, aby wykonania tych prac nie powierzać osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, ponieważ źle przeprowadzone cięcia mogą doprowadzić do większego rozprzestrzeniania się chorób i szkodników, a także spowodować procesy gnilne, a tym samym pogorszyć stan drzewa. Często stosowaną praktyką w Polsce jest ogławianie drzew, które w wielu krajach jest niedozwolone i uważane za działalność równoznaczną z uśmierceniem drzewa. Zniekształcenie korony przez wykonanie tego rodzaju cięć prowadzi często do całkowitego uschnięcia drzew. Dlatego też, wszelkie zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew należy wykonywać z rozwagą  (zgodnie z art. 82 ustawy o ochronie przyrody), gdyż naruszenie zasad może skutkować wymierzeniem kar administracyjnych.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, który jako jedyny upoważniony jest do wystąpienia z takim wnioskiem. Drzewa do pielęgnacji typowane są na podstawie wniosków mieszkańców oraz administratorów budynków. Pracownicy działu zieleni miejskiej MZNK dokonują oględzin drzew rosnących na gruntach gminnych. Następnie drzewa cechujące się złym stanem fitosanitarnym, obumarłe lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia zostają zinwentaryzowane. MZNK sukcesywnie występuje do właściwego organu o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Drewno z wycinki oddawane jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie nieodpłatnie przekazywane osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Przydziały mieszkań – zasady

Od maja 2017 r. jednostką odpowiedzialną za przydział mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Gdzie należy się udać i co należy zrobić w celu złożenia wniosku o przydział mieszkania komunalnego.

Kryteria przydziału mieszkań komunalnych
O najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają kilka warunków:

 • są pełnoletnie
 • nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego
 • zamieszkują w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku osoby niepełnosprawnej lub zamieszkującej z osobą niepełnosprawną 10 m2 (osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim)
 • zamieszkują na terenie Jaworzna z zamiarem stałego pobytu
 • których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 1 150,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Co należy zrobić
Osoby ubiegające się o przydział mieszkania komunalnego powinny złożyć wniosek w Dziale Przydziałów Mieszkań lub Sekretariacie MZNK. Wniosek powinien być potwierdzony przez administratora budynku, w którym aktualnie zamieszkuje osoba ubiegająca się o przydział mieszkania komunalnego oraz przez Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, pokój nr 26).
Do wniosku należy załączyć:
– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – w przypadku osób posiadających zatrudnienie,
– oświadczenie o braku stałego zatrudnienia – w przypadku osób nieposiadających stałego zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania w rejestrze bezrobotnych – w przypadku osób figurujących w takim rejestrze,
– decyzję o świadczeniach pobieranych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku osób korzystających z pomocy MOPS,
– decyzję o rencie lub emeryturze,
– ewentualne dokumenty do wglądu – wyrok o rozwodzie, alimentach lub separacji.

W załącznikach na tej stronie znajdują się formularze do pobrania.

Co dalej
Po złożeniu wszystkich dokumentów MZNK rozpatrzy wniosek. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wynosi do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. Natomiast czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego od momentu zakwalifikowania wnioskodawcy na listę przydziału wynosi obecnie 4 – 5 lat.

Pytania i wnioski
Na wszelkie pytania odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Cmentarze komunalne – Wilkoszyn i Szczakowa

Dział Gospodarki Cmentarzami

Kontakt: budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn, telefon: 32 616 32 06

Biuro czynne w okresie od 1 listopada do 31 marca od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.00 – 15.00, czwartek w godzinach 7.00 – 16.00.

Biuro czynne w okresie od 1 kwietnia do 31 października od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7.00 – 15.00, czwartek w godzinach 7.00 – 17.00.

 

Pracownicy:

Monika Boba
Kierownik
telefon 32 616 32 06
e-mail: monika.boba@mznk.jaworzno.pl

Iwona Dubiel
Inspektor
telefon 32 616 32 06
e-mail: iwona.dubiel@mznk.jaworzno.pl

Beata Śpiewak
Podinspektor
telefon 32 616 32 06
e-mail: beata.spiewak@mznk.jaworzno.pl

 

Tryb załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

Urząd Stanu Cywilnego (ul. Grunwaldzka 33) – zarejestrowanie karty zgonu.
Dział Gospodarki Cmentarzami (Wilkoszyn)– niezwłoczne doręczenie karty zgonu i ustalenie terminu pogrzebu oraz wskazanie miejsca do pochówku.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (http://www.zus.pl/) – załatwienie spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym.
Parafia lub Mistrz Ceremonii – ustalenie terminu ceremonii pogrzebowej.

Należność za usługi cmentarne należy regulować przelewem na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Podstawie Prawnej:

Uchwała RM nr XII/138/2007 z dnia 30.08.2007 r.
Uchwała RM nr XXXIV/473/2009 z dnia 25.06.2009 r.
Uchwała RM nr VII/82/2015 z dnia 23.04.2015 r.

 

Procedura ekshumacji zwłok:

Ekshumacji można dokonać w terminie: od 16 października do 15 kwietnia /okres zimowy/
Niezbędne dokumenty:
1. Wniosek do Sanepidu od administratora cmentarza wraz z odpisem karty zgonu.
2. Decyzja Sanepidu na przeprowadzenie ekshumacji.
3. Ustalenie terminu z administratorem cmentarza i Sanepidem.

Przypominamy o odnowie opłaty cmentarnej za groby ziemne po 20 latach od chwili pochowania oraz przedłużenie prawa do grobu. Groby nieopłacone, nieoznakowane /brak tabliczki z nazwiskiem osoby pochowanej/ – mogą zostać zlikwidowane.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity, Dz. U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 z późniejszymi zmianami).

Zmień rozmiar
Kontrast