Menu

Dokumenty do pobrania

Zabudowa jednorodzinna (domy)

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ – DOMY

 • Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, należy zgłosić zapotrzebowanie na pojemniki w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.
 • W przypadku zmiany liczby mieszkańców w domu należy wprowadzić korektę złożonego zapotrzebowania na pojemniki.
 • Przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać odpady podlegające segregacji do odpowiednich worków.
 • Mieszkańcy zobowiązani są utrzymywać pojemnik w dobrym stanie technicznym.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawiać pojemniki i worki w dniu odbioru odpadów wskazanym w harmonogramie do godz. 6.00.

 

Reklamacje, uwagi, wnioski należy zgłaszać do Działu Gospodarki Odpadami MZNK pod numerem telefonu: 32 745 10 66.

DEKLARACJE, KOREKTY DEKLARACJI, JAK PŁACIĆ

Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz korekty deklaracji i kwestie związane z opłatą można załatwić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej 275, w godzinach pracy urzędu.

Zabudowa wielorodzinna (bloki)

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW ZABUDOWY WIELORODZINNEJ – BLOKI

Kto dba o utrzymanie stanowisk kontenerowych w naszym mieście? Co każdy mieszkaniec bloków może zrobić, by miejsce do składowania odpadów było zadbane i nie przypominało wysypiska śmieci? Poniżej znajdą Państwo informacje do kogo należy zgłosić problem związany z gospodarką odpadami.

Obowiązki Gminy, w imieniu której działa Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku narzuca na gminę obowiązek zorganizowania przetargu na odbiór bądź na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W drodze przetargu wybierany jest operator systemu gospodarki odpadami komunalnymi, którego w naszym imieniu nadzoruje MZNK.

Obowiązki Gminy dotyczące m.in. pojemników na odpady, zostały zapisane
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. Wynika z nich, że:

 • § 6.5. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przez przedsiębiorcę i jeżeli takiego nie otrzymałeś poinformuj nas telefonicznie – Dział Gospodarki Odpadami MZNK tel. (32) 745 10 61 lub (32) 745 10 66.
 • § 9.5. Pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz posiadać certyfikat „CE” zapewniające bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu.

Jeżeli masz uwagi do odbioru odpadów poinformuj nas telefonicznie – Dział Gospodarki Odpadami MZNK tel. (32) 745 10 61 lub (32) 745 10 66.

Przy procesie wymiany pojemników przez nowego operatora, MZNK uwzględnił prośbę zarządców, dotychczasowe kontenery o pojemności 5 m3 zamieniono na mniejsze o pojemności 1,1 m3, wyposażone w kółka do przetaczania.

Problemy z kontenerem lub uwagi do odbioru odpadów przez firmę należy zgłaszać do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.

Obowiązki mieszkańców zabudowy wielorodzinnej (bloki), w imieniu których działają zarządcy wspólnot i spółdzielni.

Do MZNK w Jaworznie wielokrotnie zwracali się mieszkańcy z pytaniami o to dlaczego miejsca, w których wyrzucają śmieci są takie nieprzyjemne i czy gmina nie może zrobić czegoś ze stanowiskami kontenerowymi. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kształt i wygląd stanowisk kontenerowych znajdujących się obok bloków mieszkalnych zależy wyłącznie od administratorów tych bloków. Podobnie jak właściciel domu prywatnego musi zadbać o miejsce, w którym będzie ustawiony jego pojemnik na odpady i worki do segregacji, tak samo wspólnota, spółdzielnia mieszkaniowa i każdy inny zarządca nieruchomości musi zatroszczyć się o stanowisko kontenerowe dla lokatorów bloku, których reprezentuje.

Wiele wspólnot podjęło już starania, by uporządkować te miejsca. W mieście powstały nowe, zabudowane miejsca gromadzenia odpadów. Zadbaj o to, aby w twoim otoczeniu też takie powstały.

Obowiązki właściciela/administratora nieruchomości dotyczące m.in. organizacji stanowiska na odpady zostały zapisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. Wynika z nich, że:

 • § 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 1) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości, 2) dbania o czystość i porządek na terenie wokół pojemników na odpady, nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.
 • § 8.1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.
 • § 9.1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i przedsiębiorcy, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
 • § 9.2. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości (…) na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
 • § 9.3. (…) Lokalizację pojemników na odpady komunalne należy zgłosić organowi właściwemu w zakresie systemu gospodarki odpadami. Zgłoszeniu podlega każdorazowa zmiana tej lokalizacji.
 • § 9.4. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
 • § 9.6. W przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
 • § 9.7. Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników na odpady komunalne, za zgodą właściciela pojemnika (stanowiska kontenerowego) oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady.

Jeśli uważasz, że stanowisko kontenerowe przy twoim bloku nie odpowiada zapisanym wyżej standardom zgłoś się do administratora budynku.

 

STAWKI

W przypadku osób, które zadeklarują segregację odpadów, stawka wynosi 22 zł od osoby miesięcznie, a jeśli odpady nie są segregowane – 43 zł od osoby miesięcznie.

JAK PŁACIĆ

Dla mieszkańców bloków nic się nie zmienia. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami będzie wnoszona z pozostałymi opłatami do spółdzielni lub wspólnoty, która przekaże ją gminie.

Przedsiębiorcy, instytucje

Działające na terenie Jaworzna firmy i instytucje objęte są systemem gospodarki odpadami komunalnymi. To oznacza, że nie zawierają indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w drodze przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych zawiera umowę z wykonawcą. Firma zajmuje się odbiorem i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wszystkich przedsiębiorców, instytucji oraz mieszkańców Jaworzna.

 

Obowiązki przedsiębiorców, instytucji

 • Złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworznie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne) lub, w przypadku zmian, korektę złożonej wcześniej deklaracji.
 • Zaopatrzyć nieruchomość w pojemnik na odpady zmieszane oraz worki do segregowania odpadów.

 

Gdzie składać deklaracje i korekty deklaracji, jak płacić

Wszystkie sprawy związane z deklaracjami oraz opłatą za odpady komunalne można załatwić wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 275, w godzinach pracy urzędu.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii. Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w pon. od 12.00 do 15.00, wt. – pt. w godz. 7.00 – 15.00.

Zasady funkcjonowania PSZOK w czasie epidemii

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Adres: ul. Górnośląska 39, 43-600 Jaworzno.

Tel.: (32) 745 10 72

Godziny działania:

od maja do września
poniedziałek od 12:00 do 20:00
wtorek – piątek od 9:00 do 20:00
sobota od 8:00 do 14:00
od października do kwietnia
poniedziałek od 10:30 do 18:30
wtorek – piątek od 9:00 do 18:30
sobota od 8:00 do 14:00

Ostatni wjazd do PSZOK – na 20 minut przed zamknięciem.

PUNKTY MOBILNE NIECZYNNE!

Regulamin PSZOK.

Zasady odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych (załącznik nr 2).

 

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług w GPSZOK właściciel nieruchomości telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane zgłaszającego, w tym niezbędne dane kontaktowe, szczegółowy opis zaistniałej sytuacji i miejsce zdarzenia. Aby reklamacja została uwzględniona powinna zawierać w/w dane. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
Numery telefonów oraz adres poczty elektronicznej, na które można zgłaszać reklamacje:

 

Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki dot. konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Tym samym Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wstrzymuje do odwołania działalność Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dzielnicach.

W wyznaczonych dniach na wskazanych miejscach podstawiany jest oznakowany samochód, którego obsługa przyjmuje od mieszkańców odpady stwarzające problemy. Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działają tylko w soboty, przez co najmniej 3 godziny, w przedziale pomiędzy 9:00 a 12:00, aby osoby pracujące nie miały problemów z oddawaniem problematycznych odpadów.

W punktach mobilnych są odbierane: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, pojemniki ciśnieniowe oraz inne niż opakowaniowe odpady z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali i drewna, zużyte opony, baterie, metale (miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal, cyna), mieszaniny metali, kable, odzież, tekstylia, urządzenia zawierające freony w tym lampy fluorescencyjne, przeterminowane i niepotrzebne lekarstwa, zużyte strzykawki i inne odpady medyczne wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwach domowych, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, środki ochrony roślin, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, rozpuszczalniki, odpady zawierające rtęć, chemikalia, detergenty, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, olej jadalny, akumulatory.

Punkty mobilne działają według harmonogramu.

Lokalizacja punktów mobilnych:
Centrum, Warpie – parking przy ul. Rzemieślniczej 15a (obok „Galeny”),
Byczyna, Cezarówka – parking ul. Gwardzistów 7,
Jeleń – plac naprzeciwko budynku ul. Wygoda 47,
Ciężkowice – plac przy budynku ul. Ciężkowicka 68,
Pieczyska, Dobra – plac przy ul. Kpt. Pniaka 5,
Szczakowa, Góra Piasku – plac naprzeciwko budynku przy ul. Jagiellońskiej 54,
Podłęże, Pszczelnik, Azot – plac przy posesji Wilcza 40,
Stara Huta – plac za przystankiem autobusowym „Stara Huta”,
Bory – parking przed Szkołą Podstawową nr 14,
Jeziorki, Wilkoszyn – parking przed cmentarzem komunalnym,
Koźmin, Cezarówka Górna – plac naprzeciw posesji przy ul. Cezarówka Górna 12.
Długoszyn – plac naprzeciwko szkoły ul. Chropaczówka 101,
Gigant, Niedzieliska – plac obok posesji ul. Szczakowska 38,
Dąbrowa Narodowa, Łubowiec, Wysoki Brzeg – plac za przystankiem autobusowym „Łubowiec”,
Osiedle Stałe – plac przy budynku ul. Inwalidów Wojennych 5.

Przeterminowane lekarstwa

Przeterminowane leki uznawane są za odpady niebezpieczne, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Są także szkodliwe dla środowiska. Związki zawarte w lekarstwach są bardzo trwałe, a przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia.
Przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa nie mogą trafiać na wysypiska śmieci. Nie należy ich także wyrzucać do toalety, ponieważ oczyszczalnie ścieków nie są w stanie zneutralizować tych substancji, a ich obecność w wodzie sprawia, że atakujące nas bakterie i wirusy stają się coraz odporniejsze.
W Jaworznie przeterminowane środki farmaceutyczne można oddawać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (stacjonarnego przy ul. Górnośląskiej 39 oraz punktów mobilnych) oraz wyrzucać do pojemników, w które MZNK wyposażył wybrane apteki na terenie miasta.

Adresy aptek wyposażonych w pojemniki na przeterminowane lekarstwa:

 • Apteka „DR.MAX”, ul. Grunwaldzka 64, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-19.00,
 • Apteka „MG Farm”, Al. Tysiąclecia 2-14, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-20.00,
 • Apteka „Górnicza”, ul. Gwarków 1, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-20.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 204 a, Jaworzno, godz. otwarcia 24h,
 • Apteka „Paracelsus”, ul. Ks. A. Mroczka 72a, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-18.00,
 • Apteka „Tęczowa” ul. Matejki 25, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-21.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Grunwaldzka 235, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-22.00,
 • Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Plac Górników 5 a, Jaworzno, godz. otwarcia 7.00-22.00,
 • Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Grunwaldzka 237, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-20.00,
 • Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Wojska Polskiego 2d, Jaworzno, godz. otwarcia 8.00-20.00,
 • Apteka „Mandagora” Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 104.

Gruz

Firmy budowlane, które zajmują się remontami i rozbiórkami oraz mieszkańcy samodzielnie wykonujący remont mają obowiązek zapewnić odbiór odpadów powstających w trakcie tego typu prac.
Odpady budowlane i rozbiórkowe to osobna frakcja odpadów. Nie wolno wyrzucać ich do pojemników lub worków na odpady zmieszane, ani też do worków lub pojemników do segregacji odpadów. W tej instrukcji zostało opisane gdzie oddawać gruz.

Uwaga! Aktualnie nie ma możliwości wynajęcia gruzownika lub worka na gruz od MZNK w Jaworznie.

Okna i drzwi
W ramach odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbierane są także okna i drzwi. Podobnie jak gruz i inne odpady powstające w trakcie remontów zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa przyjmowana jest w GPSZOK. Jeżeli odpady te znajdą się na stanowisku kontenerowym, obowiązek usunięcia ich będzie spoczywał na zarządcy nieruchomości.

Gdzie bezpłatnie oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane?
W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ulicy Górnośląskiej 39. Punkt czynny jest: http://mznk.jaworzno.pl/pszok-zmiana-godzin-pracy/

Jaka jest maksymalna ilość odpadów budowlanych odbieranych bezpłatnie?
Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym.
Radni ustalili, że maksymalna ilość innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które można oddać bezpłatnie wynosi 300 kg od osoby rocznie (Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych), wyłącznie jeżeli zostaną dostarczone samodzielnie przez mieszkańca do GPSZOK. Masa odpadów, które można oddać bezpłatnie z danej nieruchomości, to iloczyn określonego w uchwale limitu i liczby zadeklarowanych dla tej nieruchomości mieszkańców.
Dla przykładu, w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie.

Jakich formalności trzeba dopełnić przy oddawaniu gruzu?

 • Regulamin GPSZOK
 • Zał. 1 – Zasady odbioru gruzu
 • Zał. 2 – Oświadczenie osoby oddającej gruz
 • Zał. 3 – Ewidencja oddawanych odpadów
 • Zał. 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W/w załączniki można pobrać w zakładce: Odpady komunalne – Dokumenty do pobrania.

Remont mojego domu wykonuje wynajęta firma – kto odpowiada za odpady?
Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas to ta firma staje się wytwórcą odpadów i zobowiązana jest do wywozu oraz zagospodarowania odpadów budowlanych na własny koszt.

Odpady niebezpieczne (eternit, azbest)
Według obowiązujących przepisów eternit (azbest) sklasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny i proces jego usuwania regulują ustawy: o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).
Zgodnie z wymienionymi aktami prawa eternit (azbest) powinien być usuwany przez firmy, które posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Zdjęty azbest powinien być zapakowany w szczelne opakowania, oznaczony i zdany na składowisko odpadów przeznaczonych do składowania azbestu. Właściciel posesji, na której znajduje się azbest powinien:
a) określić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
b) zgłosić zamiar demontażu płyt azbestowych do Urzędu Miejskiego,
c) zawrzeć umowę z wyspecjalizowaną firmą.

Pytania i dokumenty do pobrania
Pytania prosimy kierować do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie. W zakładce Dokumenty do pobrania można znaleźć uchwały regulujące odbiór odpadów budowlanych oraz potrzebne formularze.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o sposobie postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektronicznym oraz miejscach jego zagospodarowania.

Zgodnie z  art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Poz. 1155 z późn. zm.) użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu do punktu zbierania lub w przypadku zakupu nowego sprzętu – do pozostawienia zużytego sprzętu w miejscu zakupu. W myśl art. 42 ust. 1 ww. ustawy placówki handlowe prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego mają obowiązek odebrania zużytego sprzętu od klienta kupującego nowy sprzęt tego samego rodzaju, na zasadzie: kupuję nowe – zostawiam stare, (np. przy zakupie nowej lodówki można oddać zużytą lodówkę).

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Jaworzno pochodzący z gospodarstw domowych, można oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39 w Jaworznie. Tel.: (32) 745 10 72.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny: http://mznk.jaworzno.pl/pszok-zmiana-godzin-pracy/

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie również zbierany sprzed posesji i punktów gromadzenia odpadów dla nieruchomości wielolokalowych, w terminach  określonych w harmonogramie.

Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno są:

Konsorcjum Wykonawców reprezentowane przez Lidera Konsorcjum: AVR sp. z o. o.
Siedziba: Kraków (31-031), ul. Józefa Dietla 93/4
Biuro Obsługi Klienta: tel. 885 665 131
e-mail: odpady.jaworzno@avrgrupa.pl

Wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych (adresy pozyskano ze stron internetowych):
1. Zużyte opony – Eko-System, ul. Krakowska 6, Bolęcin, tel. 664 776 870.
2. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – Ekoplast-Produkt Sp. z o.o., ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn, tel. (33) 858 00 75.
3. Folia odpadowa – Sinoma Jakub Oettingen, ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków, tel. 012 644 19 02,
4. Folia odpadowa – Eko Spektrum Wojciech Jarczak, ul. Wspólna 1, 45-837 Opole, tel. 606 967 774,
5. Zużyte opony, folia odpadowa – INTEREKO Sp. z o.o., ul. 10 Studenckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 43-828 Opole, tel. 77 402 49 61,
6. Folia odpadowa, sznurek – Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, Al. Przyjaźni 9, 45-537 Opole tel. 77 453 62 62,
7. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Komart Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów, tel. 32 235 11 83,
8. Zużyte opony – Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem Wojciech Mądrzycki, ul. Rogoźnicka 34, 58-150 Goczałków, tel. 74 855 95 85,
9. Folia odpadowa, sznurek – Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta, ul. Sienkiewicza 27, 56-120 Brzeg Dolny, tel. 71 352 89 70,
10. Folia odpadowa, sznurek – FOTEKTOWORZYWA Kazimierz Fotek, Henrysin 3, 05-170 Zakroczym, tel. 22 853 413, 604 648 463, 606 115 119,
11. Folia odpadowa, sznurek – ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz, ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń, tel. 696 441 199, 734 160 010,
12. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – FOLTRANS Piotr Włodarczyk, ul. Kolejowa 36, 64-020 Czempiń, tel. 692 335 828,
13. Zużyte opony, folia odpadowa, sznurek – Jopek recykling Dawid Jopek, Fabianów, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Dobrzyca, tel. 667 429 619, 724 569 561.

Ponadto zużyte opony rolnicze można przekazać do organizacji, która zajmuje się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat (np. GPR Guma i Recykilng Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze, tel. (16) 640 15 96 lub Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Pogodzie 8b, tel. (14) 681 89 89.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

2014 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2014 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków 8 (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1).

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15  (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30),
 • KOP-EKO Szczepan Trzupek, 32 -420 Gdów ul. Zalesiany 1,
 • Sanit-Trans sp. z o. o.  43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Prusa 33.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. 32-500 Balin ul. Głogowa 75.

 

2015 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2015 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne

 • Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków 8 (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach 32-620 na ul. Granicznej 48 – sortownia (Agencja Komunalna Brzeszcze sp. z o. o. ZGO),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – sortownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15  (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – kompostownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – składowisko (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.),
 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Brzeszczach 32-620 na ul. Granicznej 48 – składowisko  (Agencja Komunalna Brzeszcze sp. z o. o. ZGO).


2016 r.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2016 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – sortownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).
 • Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36 w Oświęcimiu.

2. Odpady zielone:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie 32-500, na ul. Głogowej 75 – kompostownia (Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi sp. z o. o.).
 • Kompostownia w Chrzanowie na ul. Powstańców Styczniowych 15 (BM Recykling sp. z o. o. 34-120 Andrychów, ul. Tkacka 30).
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.
 • Kompostownia odpadów organicznych w Zalesianach gm. Gdów (KOP-EKO Szczepan Trzupek, 32 -420 Gdów ul. Zalesiany 1).

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o. o. 32-500 Balin ul. Głogowa 75.

 

2017 r.
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2017 roku:

 

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów, Oświęcim, ul. Nadwiślańska 36,
 • Agencja Komunalna Sp. z o.o., ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze,
 • BM Recykling Sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

 

2018 r.
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2018 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia Odpadów Zielonych ZGOK Sp. z o. o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • SOK w Oświęcimiu Sp. z o. o. Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów, ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim,
 • Kompostownia odpadów organicznych ZGK Bolesław, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław,
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Agencja Komunalna Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze,
 • Regionalna instalacja selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów BM RECYKLING Sp. z o. o. w Chrzanowie, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów wielkogabarytowych 20 03 07) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

2019 r.
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworzno w 2019 roku:

1. Zmieszane odpady komunalne:

 • Instalacja MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75.

2. Odpady zielone:

 • Kompostownia Odpadów Zielonych ZGOK Sp. z o. o.  Chrzanów – Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów,
 • Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych i bioodpadów Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu Sp. z o. o. , ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.
 • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Agencja Komunalna Brzeszcze, ul. Graniczna 48, 32-620 Brzeszcze.
 • Kompostowania BM Recykling Sp. z o. o. w Chrzanowie – instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 Chrzanów.

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów wielkogabarytowych 20 03 07) – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 (wydzielonych z odpadów o kodzie 15 01 02) – Komart sp. z o. o. ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 12 12 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (niesegregowanych) przeznaczone do składowania o kodzie 19 05 99 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. Balin, ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów.

Osiągnięte poziomy odzysku

2014 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2014 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 50 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17 % (dopuszczalny minimalny poziom – 12 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,9 % (dopuszczalny minimalny poziom – 36 %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2014.

 

2015 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających do biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2015 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 50 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,84 % (dopuszczalny minimalny poziom – 16 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80,83 % (dopuszczalny minimalny poziom – 40 %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2015.

 

2016 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2016 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 45 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 23,16 % (dopuszczalny minimalny poziom – 18 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 92,70  % (dopuszczalny minimalny poziom – 42  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2016.

 

2017 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2017 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 8,78 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 45 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 30,19 % (dopuszczalny minimalny poziom – 20 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 90,38  % (dopuszczalny minimalny poziom – 45  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2017.

 

2018 r.

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2018 roku.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 15 % (dopuszczalny maksymalny poziom – 40 %).
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła i odpadów wielomateriałowych – 33 % (dopuszczalny minimalny poziom – 30 %).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80  % (dopuszczalny minimalny poziom – 50  %).

Gmina Jaworzno osiągnęła wszystkie wymagane poziomy w roku 2018.

2019 r.
Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte przez Gminę Jaworzno w 2019 roku.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150), która stanowi iż:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 sprawozdania za rok 2019 składane przez podmioty, których mowa w art. 9n ust.1 , art. 9na ust.1 oraz art. 9 nb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) przekazuje się w terminie do 30 czerwca 2020 r. jednocześnie sprawozdania za rok 2019 składane przez podmioty, których mowa w art. 9q przekazuje się w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym osiągnięte poziomy recyklingu zostaną udostępnione na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie po przygotowaniu sprawozdań oraz dokonaniu dokładnych wyliczeń osiągniętych poziomów recyklingu tj. nie wcześniej niż po 31 sierpnia 2020 r.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Według Ministerstwa Środowiska każdy z nas produkuje około 320 kg śmieci rocznie. Co gorsze masa powstających odpadów z roku na rok rośnie. Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ilość powstających odpadów.

Każdy z nas, mieszkańców, może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczaniu powstawania odpadów. Poniżej prezentujemy kilka prostych zasad, dzięki którym można znacznie ograniczyć ilość produkowanych przez nas śmieci.
Lista ta nie jest zamknięta. Pisząc na skrzynkę mailową, której adres umieszczony jest na dole strony, można wysłać do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie swój pomysł na to co zrobić by śmieci było mniej.

W przyszłości Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie planuje także stworzyć listę instytucji i miejsc, gdzie można zostawić niepotrzebne rzeczy, które nie trzeba od razu wyrzucać na śmietnik. Jest wiele organizacji charytatywnych, które przyjmują ubrania, sprzęty lub meble. Są także strony internetowe, na których można ogłaszać, że mam do oddania za darmo jakiś przedmiot, który nie jest mi już potrzebny a komuś może się przydać. Zachęcamy wszystkie takie organizacje, aby również zgłaszały się do Działu Gospodarki Odpadami MZNK.

Wprowadzenie w życie tych prostych zasad pozwoli zmniejszyć ilość śmieci:

 • Idąc na zakupy zabieraj ze sobą torby wielokrotnego użytku, najlepiej wykonane z materiałów ekologicznych.
 • Jeżeli już weźmiesz ze sklepu torbę foliową, zanim ją wyrzucisz wykorzystaj ją w gospodarstwie domowym np. do pakowania i przechowywania, albo jako torbę na śmieci.
 • O ile to możliwe kupuj napoje w opakowaniach zwrotnych, albo w opakowaniach o dużych pojemnościach. Przygotowuj napoje w domu na bazie wody wodociągowej.
 • O ile to możliwe kupuj środki czystości w opakowaniach o większej pojemności lub w opakowaniach uzupełniających.
 • Nie marnuj żywności, planuj zakupy, nie kupuj nadmiernych ilości produktów, szczególnie o krótkim terminie przydatności do spożycia.
 • Ograniczaj użycie naczyń jednorazowych.
 • Kupuj produkty w opakowaniach nadających się do ponownego użycia, np. w pojemniczkach z tworzywa, które później można wykorzystać w gospodarstwie domowym do przechowywania żywności.
 • Nie kupuj pojemników plastikowych do przechowywania produktów, do tego celu wykorzystuj opakowania po produktach (słoiki, pojemniki z tworzyw, puszki). Jeżeli nie robisz przetworów, słoiki możesz przekazać znajomym, którzy je robią, a butelki amatorom domowych soków i nalewek.
 • Do pakowania drugiego śniadania wykorzystuj pojemniki wielokrotnego użytku lub woreczki, które mogą być używane wielokrotnie.
 • Naklej na skrzynce informację, że nie życzysz sobie ulotek.
 • Przeczytane czasopisma przekaż komuś, kto chętnie je przeczyta, umów się ze znajomymi lub sąsiadami na wymianę czasopism – ograniczysz ilość odpadów i zaoszczędzisz.
 • Jeżeli masz przydomowy ogródek kompostuj odpady we własnym zakresie. Jeżeli masz ogródek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych również wyposaż go w kompostownik. Kompostując nie tylko ograniczasz ilość wytwarzanych odpadów ale otrzymujesz wartościowy kompost. Na stronie internetowej MZNK znajdziesz poradnik jak kompostować.
 • Rzeczy używane, których już nie potrzebujesz np. meble, sprawny sprzęt AGD, ubrania, książki, zabawki sprzęty sportowe i dla dzieci oddaj instytucjom, które przekażą je potrzebującym.
 • Zanim wyrzucisz odpady surowcowe przygotuj je tak aby nadawały się do recyklingu: ze szklanych opakowań usuń zakrętki, zaciski, gumowe uszczelki oraz resztki żywności, z odpadów papieru i tektury usuń elementy z tworzyw sztucznych i metali (np. spinacze, zszywki i okładki), rozdziel opakowania składające się z różnych tworzyw np. wytłoczki z tworzywa od tekturki, folię aluminiową zamykającą pojemnik z tworzywa po jogurtach lub serkach od pojemniczka.
 • Jeżeli jest to możliwe ogranicz ilość zużywanego papieru: wysyłaj korespondencję pocztą elektroniczną zamiast tradycyjnych listów, zrezygnuj z papierowych faktur i rachunków za media i usługi oraz z tradycyjnych wyciągów bankowych na rzecz dokumentów przekazywanych w wersji elektronicznej, jeżeli musisz coś wydrukować, to drukuj dwustronnie, tam gdzie to możliwe wykorzystuj papier wcześniej zapisany jednostronnie.
 • Jeżeli możesz wymień źródło ciepła na paliwo stałe na ogrzewanie sieciowe lub gazowe. W ten sposób wyeliminujesz zarówno odpady popiołu jak i ograniczysz emisję substancji szkodliwych do środowiska. Na wymianę ogrzewania możesz uzyskać dotację skontaktuj się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

 

Uwagi i propozycje prosimy przesyłać na adres odpady@mznk.jaworzno.pl

Multimedia

Bajka

Zmień rozmiar
Kontrast