Menu

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy wejściu do budynku siedziby MZNK (ul. Północna 9b).

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Tel. (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.

DODATEK MIESZKANIOWY

Koszty utrzymania mieszkania i ceny produktów ciągle rosną. Gdzie szukać wsparcia, gdy nie starcza na podstawowe opłaty? Jeżeli mieszkańcy Jaworzna spełnią kilka warunków, to będą mogli starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje:

 • najemcom  oraz podnajemcom  lokali  mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze  prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność  i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tutułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jest on przeznaczony dla osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2 100,00 zł brutto oraz 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1 500,00 zł brutto (od 01.03.2020 r.).

Gospodarstwo domowe, to gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Z kolei za dochody uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (dochód brutto). Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z  dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz 2017r. poz. 60) ), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz 575, 1583 i 1860 oraz z 2017r. poz. 60).

Po drugie, dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej  niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki itp.
Nie wlicza się natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby 35 m2 i nie może przekroczyć 45,50 m2
 • dla 2 osób 40 m2 i nie może przekroczyć 52,00 m2
 • dla 3 osób 45 m2 i nie może przekroczyć 58,50 m2
 • dla 4 osób 55 m2 i nie może przekroczyć 71,50 m2
 • dla 5 osób 65 m2 i nie może przekroczyć 84,50 m2
 • dla 6 osób 70 m2 i nie może przekroczyć 91,00 m2

Dodatkowo:

 • jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Normy te stosuje się jednakowo dla osób mieszkających w lokalach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych jak i dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Wydatkami stanowiącymi podstawę oblicznia dodatku mieszkaniowego są więc:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • świadczenia  związane  z  eksploatacją  domu jednorodzinnego (opłaty za energię cieplną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Północnej 9b (III piętro, pok. 309) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wzór wniosku do pobrania na www.mznk.jaworzno.pl oraz w MZNK w Jaworznie (ul. Północna 9b, III piętro, pok. 309). Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia tecznicznego budynku.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym, przyznaje się go w drodze decyzji na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Po tym okresie, jeżeli osoba nadal spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku, może ponownie ubiegać się o jego przyznanie.

W czasie obowiązywania decyzji zarówno zmiana wysokości dochodów gospodarstwa domowego, czy też wydatków na mieszkanie nie mają wpływu na wysokość dodatku mieszkaniowego.

Fakt posiadania zaległości czynszowych w chwili składania wniosku o dodatek mieszkaniowy nie stanowi podstawy do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, dopiero powstanie zaległości w czasie pobierania dodatku mieszkaniowego spowoduje wstrzymanie wpłaty dodatku.

MZNK może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:

 • występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majatkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu  mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki  i  posiadane zasoby  majątkowe lub
 • faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Wywiadu środowiskowego dokonuje upoważniony pracownik MZNK. Może on żądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz zasobach pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy.
W oparciu o protokół z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz złożone oświadczenie o stanie majątkowym  wnioskodawcy można odmówić przyznania dodatku jeżeli wystąpiła rażąca dysproporcja między niskimi dochodami a faktycznym stanem majatkowym wnioskodawcy nieuzasadniająca przyznanie pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe, np. nabycie i utrzymanie samochodu, dobrze urządzone i wyposażone mieszkanie.

Dodatek mieszkaniowy jest rodzajem publicznoprawnego świadczenia pieniężnego i ma na celu pokrycie z funduszów publicznych (gminnych) części kosztów utrzymania mieszkania jakie obowiązana jest ponosić osoba uprawniona do otrzymania takiego dodatku. Dodatek ten przyznawany  jest osobom, które znajdują się  w niedostatku i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych. Utrzymanie i eksploatacja samochodu do takich potrzeb nie należą.

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
Osobom, które nie mogły złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy z powodu ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (ogłoszonych z powodu COVID-19), może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
Podstawa prawna – art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.).

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:
– do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę, ze wskazaniem okresu wstecz, za który dodatek ma zostać przyznany (wzór do pobrania),
– okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy,
– dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego na podstawie innej decyzji wydanej wcześniej,
– pozostałe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

 

DODATEK  ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Warunki przyznania dodatku energetycznego

 1. Złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne, tj. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego + dołączenie do wniosku kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
 2. Stwierdzenie, że wnioskodawca jest odbiorcą wrażliwym w rozumieniu art. 3 pkt 13c) ustawy Prawo energetyczne. Musi to być zatem osoba, która spełnia łącznie wynikające z tego przepisu przesłanki: jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy, czyli jest adresatem decyzji o jego przyznaniu i jednocześnie ta sama osoba musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeżeli zatem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej jest inna osoba, niż ta której przyznano dodatek mieszkaniowy wówczas dodatek energetyczny nie przysługuje.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu  dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art.23 ust.2 pkt 18 lit. d., ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. u. Z 2017  r. poz. 220 z późniejszymi zmianami.).

Wysokość limitu wynosi:

a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej z 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne.

 

Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402)

określa iż:
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.

 

Wnioski znajdują się w zakładce Nieruchomości – Dokumenty do pobrania.

 

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą Covid-19
W styczniu została opublikowana ustawa dająca możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą finansowaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wnioski można składać w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

W myśl nowych uregulowań prawnych osoby, które w wyniku pandemii koronawirusa w 2020 roku utraciły 25 procent dochodów w stosunku do roku 2019 mogą ubiegać się o dopłatę do czynszu. Dopłata może wynieść maksymalnie 75 procent miesięcznego czynszu. Mogą się o nią ubiegać wyłącznie najemcy i podnajemcy zarówno mieszkań komunalnych jak i pozostałych. Wnioski przyjmuje Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK w Jaworznie do końca marca 2021 roku.

Szczegółowe wymagania
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych gdy (wszystkie wymagania muszą być spełnione łącznie):
– średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
– ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
– ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć ADNOTACJĘ; „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu“ – druk do pobrania tu (link).

Ponadto:
– wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu jednak nie więcej niż 1500 zł,
– wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
– dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje udziela Zespół ds Dodatków Mieszkaniowych pod nr tel.: 32 745 10 77 lub 32 745 10 78.

 

Programy pomocowe

Osoby, które mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności czynszowych, nie są w Jaworznie pozostawione bez pomocy. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, proponuje najemcom kilka różnych form pomocy. Każdy zadłużony lokator – jeśli tylko wyrazi chęć – jest w stanie wybrać najlepszą dla siebie formę pomocy. Trzeba pamiętać o tym, że nawet najlepiej skonstruowany program pomocy okaże się bezużyteczny, jeśli chęci uczestnictwa w nim nie wyrazi zadłużona osoba.

PROGRAM ODDŁUŻENIOWY

Najdłużej funkcjonującym programem pomocowym jest Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie „programem oddłużeniowym”. Okazało się, że wprowadzone na terenie naszego miasta rozwiązania były na tyle innowacyjne, że przedstawiciele innych miast zaczęli dopytywać o szczegóły programu. Program oddłużeniowy skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Do programu mogą przystąpić osoby, które na dzień 30.062006 roku miały zaległości za okres co najmniej 6 miesięcy. mają Autorzy programu zaproponowali kilka form pomocy, jednakże już na wstępie założono, że nie będzie możliwości całkowitego umorzenia długu. Byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Dlatego też najważniejszym elementem programu jest tzw. kontrakt socjalny z rodziną i jej deklaracja współpracy. Program to swoistego rodzaju „koło ratunkowe” dla osób, które są w naprawdę trudnej sytuacji, ale przede wszystkim chcą to zmienić i chcą podjąć współpracę.
Należy pamiętać, że uczestnictwo w programie jest  dobrowolne i można przystąpić do niego tylko jeden raz.
Rodziny, które zdecydują się na współpracę i wywiążą się z zawartej umowy mogą liczyć na trzy formy pomocy:

 • możliwość umorzenia 100 proc. odsetek i 50 proc. długu podstawowego, jeśli opłaty będą wnoszone regularnie przez 24 miesiące oraz uregulowane zostanie przynajmniej 10 proc. zaległości. Umorzenie nastąpi po upływie 24 miesięcy.
 • umorzenie 100 proc. odsetek i 20 proc. długu. Warunkiem jest przeniesienie się do lokalu o niższym standardzie w ramach zamiany z dotychczasowym kontrahentem oraz wnoszenie opłat za lokal o niższym standardzie przez okres 12 miesięcy.
 • umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12 miesięcy regularnie będą opłacać czynsz bieżący. Umorzenie nastąpi po spłacie zadłużenia podstawowego. Dodatkowo podczas realizowania kontraktu socjalnego następuje odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zaległości czynszowych.

PRACA ZA DŁUGI

Najnowszą propozycją pomocy osobom zadłużonym jest program pod hasłem „Praca za długi”. Osoby, których nie stać na opłacenie zaległości będą mogły je odpracować. Program jest dość mocno sprofilowany i skierowany do konkretnej grupy mieszkańców. Są nimi rodziny, których zadłużenie nie przekroczyło 5 tys. zł i które nie utraciły tytułu prawnego do lokalu.
Świadczenia wykonywane będą na podstawie aneksów do umów najmu, a ich wartość zostanie zaliczona na poczet zadłużenia. W aneksie zostanie wskazana kwota zadłużenia, rodzaj świadczenia rzeczowego oraz jego koszt i zasady na jakich będzie wykonywane. Po zakończeniu danego miesiąca najemca otrzyma potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych usług, które będzie stanowić podstawę do dokonania rozliczenia. W przypadku przerwania bez uzasadnienia realizacji świadczeń rzeczowych, zostanie wyceniona ich faktyczna, zrealizowana wartość. Jednak w takim przypadku najemca traci możliwość ponownego skorzystania z programu.
Zainteresowani spłatą długu znajdą zatrudnienie przy pracach porządkowych na terenach administrowanych przez MZNK, takich jak: opróżnianie koszy na terenach zieleni urządzonej, zbieranie śmieci, odśnieżanie czy zamiatanie alejek na cmentarzach komunalnych. Stworzono także możliwość odpracowania długu przez pomocnicze prace administracyjne, np. kserowanie dokumentów. Bardziej wykwalifikowani dłużnicy mogą wykonywać drobne prace remontowe – malowanie ścian, stolarki okiennej czy ogrodzeń.

SZANSA NA ZMIANĘ STATUSU MIESZKANIA

Miasto pomaga także osobom, które zajmują lokale socjalne i regularnie płacą czynsz. Wszyscy, którzy terminowo wywiązują się ze swoich zobowiązań mają szansę na zmianę statusu mieszkania. Dzięki temu zamiast czasowego prawa najmu otrzymają tytuł prawny do lokalu na czas nieoznaczony. Radni zdecydowali o wprowadzeniu kilku zmian do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pierwszą z nich jest możliwość przekwalifikowania lokalu socjalnego na komunalny w sytuacji, gdy najemcy utracili tytuł prawny z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Nowe zapisy uchwały umożliwiają mieszkańcom także – pomimo utraty tytułu prawnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego – staranie się o zamianę lokalu socjalnego na komunalny. W obu sytuacjach będzie się to odbywać w oparciu o wnioski najemców. O przekwalifikowanie lub zamianę mieszkania mogą starać się jednak tylko osoby, które przestrzegają regulamin porządku domowego i w ciągu co najmniej 18 miesięcy na bieżąco regulowały opłaty czynszowe. Zmiana przepisów ma na celu aktywizację osób i rodzin zamieszkujących w lokalach socjalnych.
Dzięki nowym zapisom uregulowano również sposób przydzielania mieszkań komunalnych. Teraz osoby, które po raz pierwszy odmówią podpisania umowy najmu oferowanego im przez gminę mieszkania będą przesuwane na koniec listy oczekujących na przydział. Kolejna odmowa będzie skutkować skreśleniem z tej listy, gdyż tym samym osoby te nie potwierdzają swojej trudnej sytuacji mieszkaniowej, a blokują możliwość przydziału lokali naprawdę potrzebującym.
Nowa uchwała rozwiązuje także problem możliwości skierowania do zawarcia umowy najmu rodzin, które przystąpiły do programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją, a w jego trakcie nastąpił zgon głównego najemcy. Teraz rodzina, głównie dzieci mieszkające w tym lokalu, będą miały szansę na uzyskanie tytułu prawnego do mieszkania, z zastrzeżeniem, że spełnią warunki programu i spłacą zadłużenie.

DODATEK MIESZKANIOWY

Stosowaną od lat formą pomocy dla osób, które nie są w stanie same pokryć kosztów utrzymania lokalu, jest przyznawanie specjalnych dodatków mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami dodatek  przysługuje:

 • najemcom  oraz podnajemcom  lokali  mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których mają spółdzielcze prawo,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących  ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
Po drugie, dodatek mieszkaniowy przysługuje w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 30% albo 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Wydatkami stanowiącymi podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego są:

 • czynsz,
 • opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego (opłaty za energię cieplną, wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych (Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych, pok. 309) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość wszystkich dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wzór wniosku do pobrania na www.bip.mznk.jaworzno.pl oraz w MZNK w Jaworznie przy ul. Północnej 9b (III piętro, pok. 309). Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku oraz akt własności.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym, przyznaje się go w drodze decyzji na okres 6 miesięcy. Po tym okresie, jeżeli osoba nadal spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku, może ponownie ubiegać się o jego przyznanie.

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK w Jaworznie, ul. Północna 9b (pok. 309) – tel. (032) 745 10 77, (032) 745 10 78.

Mieszkanie za remont

 • 1
 • 2

Lokale użytkowe i garaże – zasady wynajmu

Przydziały mieszkań – zasady

Od maja 2017 r. jednostką odpowiedzialną za przydział mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Gdzie należy się udać i co należy zrobić w celu złożenia wniosku o przydział mieszkania komunalnego.

Kryteria przydziału mieszkań komunalnych
O najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają kilka warunków:

 • są pełnoletnie,
 • nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego,
 • zamieszkują w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, samodzielnie zajmującego lokal lub odrębny pokój – mniej niż 10 m², z zastrzeżeniem, że jeżeli osoby te są osobami niepełnosprawnymi lub zamieszkują w lokalu razem z osobami niepełnosprawnymi, w normatywnej powierzchni pokoi nie uwzględnia się 10 m² na jedną osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju,
 • zamieszkują na terenie Jaworzna z zamiarem stałego pobytu,
 • których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania nie przekracza 210% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 115% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Co należy zrobić
Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobu gminy powinny złożyć wniosek w Dziale Przydziałów Mieszkań lub Sekretariacie MZNK. Wniosek powinien być potwierdzony przez administratora budynku, w którym aktualnie zamieszkuje osoba ubiegająca się o przydział mieszkania oraz przez Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, pokój nr 26).
Do wniosku należy załączyć m.in.:
– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – w przypadku osób posiadających zatrudnienie,
– oświadczenie o braku stałego zatrudnienia – w przypadku osób nieposiadających stałego zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania w rejestrze bezrobotnych – w przypadku osób figurujących w takim rejestrze,
– decyzję o świadczeniach pobieranych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku osób korzystających z pomocy MOPS,
– decyzję o rencie lub emeryturze,
– ewentualne dokumenty do wglądu – wyrok o rozwodzie, alimentach lub separacji.

Wnioski oraz niezbędne dokumenty można pobrać w zakładce Nieruchomości – Dokumenty do pobrania.

Co dalej
Po złożeniu wszystkich dokumentów MZNK rozpatrzy wniosek. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wynosi do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Pytania i wnioski
Na wszelkie pytania odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Cmentarze komunalne – Wilkoszyn i Szczakowa

W budynku administracji cmentarzami na Wilkoszynie wydzielono pokój do obsługi, w którym można osobiście załatwić np. sprawy związane z pogrzebem lub odnową opłaty cmentarnej za grób. Z pracownikami Działu Gospodarki Cmentarzami można kontaktować się również telefonicznie lub elektronicznie.

Dział Gospodarki Cmentarzami

Kontakt: budynek administracyjny na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn, telefon: (32) 745 10 57.

Biuro czynne od poniedziałku do środy w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 16:00, w piątek w godzinach 7:00 – 14:00.

 

Pracownicy:

Paulina Pączkowska
Kierownik
e-mail: paulina.paczkowska@mznk.jaworzno.pl


Beata Śpiewak

Podinspektor
e-mail: beata.spiewak@mznk.jaworzno.pl


Natalia Dobosz

Podinspektor
e-mail: natalia.dobosz@mznk.jaworzno.pl

Tryb załatwiania spraw związanych z pogrzebem:

Urząd Stanu Cywilnego (ul. Grunwaldzka 33) – zarejestrowanie karty zgonu.

Dział Gospodarki Cmentarzami (Wilkoszyn)– niezwłoczne doręczenie karty zgonu i ustalenie terminu pogrzebu oraz wskazanie miejsca do pochówku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (http://www.zus.pl/) – załatwienie spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym.

Parafia lub Mistrz Ceremonii – ustalenie terminu ceremonii pogrzebowej.

Należność za usługi cmentarne należy regulować przelewem na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zgodnie z obowiązującym cennikiem zawartym w Podstawie Prawnej:

 

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie nr XXX/431/2017 z dnia 27.06.2017 r. cmentarze komunalne

 

Procedura ekshumacji zwłok:

Ekshumacji można dokonać w terminie: od 16 października do 15 kwietnia /okres zimowy/
Niezbędne dokumenty:
1. Wniosek do Sanepidu od administratora cmentarza wraz z odpisem karty zgonu.
2. Decyzja Sanepidu na przeprowadzenie ekshumacji.
3. Ustalenie terminu z administratorem cmentarza i Sanepidem.

Przypominamy o odnowie opłaty cmentarnej za groby ziemne po 20 latach od chwili pochowania oraz przedłużenie prawa do grobu. Groby nieopłacone, nieoznakowane /brak tabliczki z nazwiskiem osoby pochowanej/ – mogą zostać zlikwidowane.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r. poz. 1947).

Dokumenty do pobrania

Zmień rozmiar
Kontrast