Nieruchomości|

„Wolnoć Tomku w swoim domku” – mówili uprzykrzający sobie życie sąsiedzi Paweł i Gaweł. Aby zapobiegać sytuacjom podobnym do opisanych w wierszu Aleksandra Fredro wszystkich lokatorów obowiązują pewne reguły opisane w prawie. Dotyczy to m.in. zasad współżycia społecznego oraz prawa lokatorów do wprowadzania wszelkich przeróbek w mieszkaniu.

Często mieszkańcy zastanawiają się czy mogą na własną rękę wprowadzić przeróbki i usprawnić coś w zajmowanych mieszkaniach komunalnych lub socjalnych. Podstawą korzystania z lokali gminnych jest Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Wszelkie ulepszenia w lokalach gminnych są dopuszczalne pod warunkiem przestrzegania artykułu 6 wymienionej wyżej ustawy: Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. W kolejnym artykule tej ustawy możemy natomiast przeczytać, że wynajmujący może żądać od najemcy usunięcia ulepszeń wprowadzonych bez uprzednio udzielonej zgody. Każdy lokator zasobu komunalnego ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać zapisów Regulaminu Porządku Domowego w zasobach Gminy Jaworzno, zarządzanych przez MZNK w Jaworznie.
W tym dokumencie znajdują się zapisy dotyczące zasad korzystania z mieszkań gminnych, utrzymania porządku i zasad współżycia społecznego. W rozdziale IV Regulaminu możemy przeczytać: Wszelkie zmiany w instalacjach w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania oraz zmiany w układzie funkcjonalno – przestrzennym lub mającym wpływ na wygląd nieruchomości wspólnych wymagają zgody zarządcy, a w przypadkach określonych właściwymi przepisami zgody organu nadzoru budowlanego.

Przypominamy, że wszelkie przebudowy, przeróbki i remonty mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pozostałych lokatorów budynku. Strach pomyśleć co by się stało, gdyby w trakcie nieroztropnie prowadzonych prac doszło np. do rozszczelnienia którejś z instalacji w budynku. – W trosce o lokatorów budynków komunalnych i socjalnych MZNK zawsze stanowczo reaguje w przypadku wszelkich remontów mających wpływ na bezpieczeństwo, łącznie z egzekwowaniem prawa na drodze sądowej – mówi Piotr Jamróz z MZNK.

Pamiętajmy, że gdy chcemy samodzielnie przeprowadzić remont w mieszkaniu komunalnym lub socjalnym powinniśmy wcześniej zgłosić się do administracji MZNK (ul. Matejki 24g oraz Jagiellońska 70). Pozwoli to uniknąć w przyszłości kłopotów związanych z koniecznością przywrócenia lokalu do stanu sprzed przeprowadzonych prac.

Comments are closed.