Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mznk.jaworzno.pl.

 • Data publikacji strony interntowej: 2023-03-1.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-1.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe jednostki Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie Telefon: +48 32 615 50 30 Fax: +48 32 615 53 35 E-mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl Adres korespondencyjny: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Jamróz E-mail: sekretariat@mznk.jaworzno.pl Telefon: +48 32 615 50 30 (wew. 447)

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba MZNK w Jaworznie znajduje się w budynku przy ul. Północnej 9b:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Północnej,
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków,
 • w budynku znajduje się winda,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na III i IV piętrze oraz na parterze budynku,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańców I, ul. Matejki 24:

 • do budynku można dojść od ul. Matejki (schody) oraz od ul. Rzemieślniczej (można wjechać wózkiem),
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


3. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańców II, ul. Jagiellońska 70:

 • do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami od ul. Jagiellońskiej,
 • obsługa osób odbywa się na I piętrze, osoby niepełnosprawne, które poruszają się na wózku i chcą załatwić sprawę w BOM II osobiście, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


4. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Dział Zieleni Miejskiej, ul. Inwalidów Wojennych 5:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Inwalidów Wojennych 5,
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


5. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Dział Gospodarki Cmentarzami, ul. Wilkoszyn 102:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia – jedno ze schodami oraz jedno z podjazdem dla wózków, znajdujące się z drugiej strony budynku,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


6. MZNK w Jaworznie – budynek, w którym znajduje się Dział Gospodarki Odpadami, ul. Galmany 1:

 • do budynku prowadzi jedno wejście ze schodami od ul. Galmany,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na parterze budynku,
 • przed wejściem do budynku umieszczony jest domofon (dzwonek), którym osoby z obniżoną mobilnością mogą wezwać pracownika jednostki,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe:

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Comments are closed.