Odpady komunalne|

Zgodnie z założeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, gmina odbiera odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo – budowlanych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym.

Jaka jest maksymalna ilość odpadów budowlanych odbieranych bezpłatnie?
W przyjętej na marcowej sesji uchwale radni ustalili, że maksymalna ilość innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które można oddać bezpłatnie wynosi 300 kg od osoby rocznie. Masa odpadów, które można oddać bezpłatnie z danej nieruchomości, to iloczyn określonego w uchwale limitu i liczby zadeklarowanych dla tej nieruchomości mieszkańców.
Dla przykładu, w gospodarstwie domowym zamieszkanym przez 3-osobową rodzinę masa odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych bezpłatnie wynosi 900 kg rocznie.

Gdzie bezpłatnie oddawać odpady rozbiórkowe i budowlane?
W celu bezpłatnego oddania odpadów rozbiórkowych i budowlanych należy je dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK), który znajduje się przy ulicy Martyniaków 8. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00.

Jakich formalności trzeba dopełnić przy oddawaniu gruzu?
Osoba, która dostarczy odpady do GPSZOK otrzyma do wypełnienia oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem nieruchomości lub została upoważniona przez właściciela. W oświadczeniu trzeba będzie także określić ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, która powinna być zgodna ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dane z oświadczenia zostaną zweryfikowane przez pracowników Działu Gospodarki Odpadami MZNK.
W przypadku braku możliwości zweryfikowania ilości osób zamieszkujących budynek wielolokalowy zarządzany przez wspólnotę lub spółdzielnię mieszkaniową mieszkaniec aby skorzystać z bezpłatnej usługi będzie musiał uzyskać potwierdzenie lub zaświadczenie zarządcy o ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.
Uwaga! W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości wystąpi z roszczeniem co do udzielonego upoważnienia, osoba która wypełniła oświadczenie będzie zobowiązana do jego dostarczenia do Działu Gospodarki Odpadami MZNK. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego dokumentu mieszkaniec, który oddał gruz zobowiązuje się do zapłaty za całość oddanych odpadów.

Nie mogę samodzielnie dostarczyć gruzu lub wykorzystałem limit
W przypadku, gdy mieszkaniec nie dostarczy sam odpadów do GPSZOK i konieczne jest podstawienie, a następnie odbiór pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe, nie stosuje się wymienionych limitów. Usługa taka jest świadczona jako usługa dodatkowa w całości odpłatnie. Pojemniki, kontenery lub worki na ten rodzaj odpadów komunalnych odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości na zasadach i według opłat obowiązujących dotychczas.
Podobnie, jeżeli mieszkaniec nie ma możliwości oddania gruzu bezpłatnie bezpośrednio w GPSZOK (np. nie chce samodzielnie dowozić odpadów lub wykorzystał roczny limit), wówczas również może skorzystać z usługi dodatkowej w całości odpłatnej.
Aby skorzystać z usługi dodatkowej, mieszkaniec powinien w pierwszej kolejności udać się do Działu Gospodarki Odpadami MZNK, który znajduje się przy ul. Inwalidów Wojennych 5 w Jaworznie (Osiedle Stałe) i złożyć stosowny wniosek. Na podstawie wniosku zostanie przygotowana umowa, po zawarciu której zostanie podstawiony i odebrany pojemnik na inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Zakres usług i opłaty dotyczące usługi dodatkowej zostały określone w uchwale z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Ślą. z 2013 r. poz. 5578).

Remont mojego domu wykonuje wynajęta firma – kto odpowiada za odpady?
Jeżeli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas to ta firma staje się wytwórcą odpadów i zobowiązana jest do wywozu oraz zagospodarowania odpadów budowlanych na własny koszt.

Pytania i dokumenty do pobrania
Pytania prosimy kierować do Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.