Nieruchomości|

Od maja br. do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych wpłynęło 265 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i 118 wniosków o dodatek energetyczny. Aż 365 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Dodatek mieszkaniowy jest jedną z form pomocy gminy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Mogą się o niego ubiegać mieszkańcy Jaworzna, którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i spełniają dwa podstawowe kryteria: dochodowe (średni miesięczny dochód w okresie trzech ostatnich miesięcy nie przekracza 1 750,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 250,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym) oraz kryterium dotyczące  powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego (szczegóły na naszej stronie internetowej).
Od maja br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejął obowiązki przydziału dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Od tamtej pory wpłynęło 265 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, na podstawie których jednostka wydała 247 decyzji przyznających taką pomoc oraz 118 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, które zostały rozpatrzone pozytywnie. W tym czasie pracownicy MZNK przeprowadzili również 20 wywiadów środowiskowych, w trakcie których ustalano sytuację zdrowotną, zawodową, rodzinną oraz dochodową w gospodarstwach domowych. W samym lipcu wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 612 gospodarstw domowych na łączną sumę ponad 153 tys. złotych oraz dodatek energetyczny dla 225 gospodarstw domowych w kwocie ponad 3 tys. złotych. Średnia miesięczna kwota dodatku mieszkaniowego na miesiąc to kwota ok. 250 złotych.

– Wniosków jest sporo, ale nadal część osób, które być może mogą się zakwalifikować do przyznania dodatku nie składa dokumentów, bo z ich wyliczeń wynika, że przekraczają określone progi dochodowe. Należy też pamiętać, że zaległości czynszowe nie wpływają na decyzję o przyznaniu świadczenia. Dlatego zawsze warto zapytać w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych jak prawidłowo wypełnić wniosek, do czego wszystkich zachęcamy – przekonuje Elżbieta Jach, zastępca dyrektora MZNK w Jaworznie

Natomiast o dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i jednocześnie są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Gdzie po dodatek mieszkaniowy i energetyczny?
Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9 b, III piętro, pok. nr 309. Tel. (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.
Zasady przyznawania dodatków zostały opisane na stronie internetowej MZNK. Można tam znaleźć także wnioski i formularze gotowe do wydrukowania i wypełnienia.

Comments are closed.