Nieruchomości|


Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie rozpoczął wysyłanie do najemców lokali gminnych wezwań do złożenia deklaracji o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.


Znowelizowana ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nakłada na gminy obowiązek okresowej weryfikacji kryterium wysokości dochodów najemców lokali mieszkalnych w celu ustalenia nowej stawki wysokości czynszu. Weryfikacji podlegają najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (lokali komunalnych), którzy zawarli umowę najmu na czas nieoznaczony po dniu 20 kwietnia 2019 roku. Obowiązek nie dotyczy najemców lokali oddawanych w najem socjalny (tzw. mieszkań socjalnych).
Pierwsza weryfikacja dochodowa najemcy powinna być przeprowadzona po upływie 2,5 roku, ale nie później niż przed upływem 3,5 roku, od dnia zawarcia umowy najmu lokalu.
Cytując przepis: „na pisemne żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania gminy deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania.
Aktualnie MZNK w Jaworznie rozsyła do najemców lokali gminnych wezwania do złożenia deklaracji. Niezłożenie deklaracji lub nieudostępnienie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskiwanych dochodów skutkować będzie automatycznym naliczeniem maksymalnej stawki czynszu za metr kwadratowy i ustaleniem czynszu w wysokości 8 proc. wartości odtworzeniowej. Na dzień dzisiejszy (zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2022 r.) 8 proc. wartości odtworzeniowej wynosi 34,69 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej mieszkania.

Comments are closed.