Nieruchomości|

W ostatnich dniach Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych wystosował wezwania opuszczenia mieszkań do 31 lokatorów budynku przy ulicy Północnej 9c, którzy stracili tytuły prawne do zajmowanych lokali. Pisma wywołały ożywioną dyskusję z mieszkańcami, którzy mają zaległości czynszowe. Budynek socjalny odwiedził dyrektor MZNK –  Tomasz Jewuła.

W budynku socjalnym przy ul. Północnej 9c mieszka łącznie 76 rodzin. Niestety tylko 10 rodzin wnosi opłaty, z czego jedynie 5 robi to regularnie. W efekcie, po zsumowaniu wszystkich zaległości mieszkańców budynku, otrzymujemy kwotę ponad 2,6 mln złotych zadłużenia.
W ubiegłym tygodniu 31 najemców przy ul. Północnej 9c otrzymało wezwania do opuszczenia lokali ponieważ utracili do nich tytuły prawne. Najczęściej z powodu nie opłacania czynszu lub nie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. Wzburzeni wezwaniami mieszkańcy postanowili poprosić o pomoc lokalne media. Jednak pierwsze kroki i prośby o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji powinni skierować do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który jest nadawcą listów oraz zarządcą budynku.

Do mieszkańców wielokrotnie kierowane były pisma zachęcające do przystąpienia do któregoś z programów pomocowych funkcjonujących w Jaworznie. Choć budynek przy Północnej 9c oddalony jest od siedziby MZNK zaledwie o kilkanaście metrów niewielu lokatorów przychodziło, by zainteresować się oferowaną pomocą. Dopiero wezwania do opuszczenia lokali zmotywowały ich i w ciągu ostatnich dni już kilkanaście osób odwiedziło Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
Pracownicy MZNK do każdej osoby starają się podejść indywidualnie i zaproponować sposób wyjścia z tarapatów, w których się znalazła. W Jaworznie funkcjonuje kilka programów pomocowych skierowanych do najemców lokali, którzy mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności. Jednak nawet najlepiej skonstruowany program okaże się bezużyteczny, jeśli chęci uczestnictwa w nim nie wyrazi zadłużona osoba.

Wezwanie do opuszczenia lokalu jest dopiero pierwszym krokiem w procedurze, której efektem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Na tym etapie jest jeszcze czas na podjęcie działań ze strony lokatorów, aby zmienić sytuację, w której się znaleźli – tłumaczy Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK.

Mieszkańcy budynku przy ul. Północnej 9c poczuli się również urażeni ostatnimi publikacjami na temat dewastacji w nieruchomościach gminnych. Informacja, która ukazała się w bezpłatnym biuletynie „Lokator” oraz na stronie internetowej MZNK ma na celu pokazanie jak wielkie koszty ponosi gmina z powodu dewastacji i kradzieży.

W ten sposób chcieliśmy zmotywować wszystkich mieszkańców do zgłaszania odpowiednim służbom zauważonych aktów wandalizmu oraz kradzieży, a nie wskazywać lokatorów konkretnych budynków jako osoby, które te szkody spowodowały – tłumaczy Piotr Jamróz z MZNK.

***

Programy pomocowe
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, proponuje najemcom, którzy mają kłopoty z terminowym regulowaniem należności czynszowych kilka programów pomocowych. Każdy zadłużony lokator – jeśli tylko wyrazi chęć – jest w stanie wybrać najlepszą dla siebie formę pomocy.

Program oddłużeniowy
Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją, zwany popularnie „programem oddłużeniowym”, skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuacją życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Nie ma możliwości całkowitego umorzenia długu, byłoby to społecznie niesprawiedliwe. Dlatego najważniejszym elementem programu jest tzw. kontrakt socjalny
z rodziną i jej deklaracja współpracy.

Rodziny, które zdecydują się na współpracę i wywiążą się z zawartej umowy mogą liczyć na trzy formy pomocy:

  • możliwość umorzenia 100 proc. odsetek i 50 proc. długu podstawowego, jeśli opłaty będą wnoszone regularnie przez 24 miesiące oraz uregulowane zostanie przynajmniej 10 proc. zaległości. Umorzenie nastąpi po upływie 24 miesięcy,
  • umorzenie 100 proc. odsetek i 20 proc. długu, warunkiem jest przeniesienie się do lokalu o niższym standardzie w ramach zamiany z dotychczasowym kontrahentem oraz wnoszenie opłat za lokal o niższym standardzie przez okres 12 miesięcy,
  • umorzenie 100 proc. odsetek osobom, które przez 12 miesięcy regularnie będą opłacać czynsz bieżący. Umorzenie nastąpi po spłacie zadłużenia podstawowego. Dodatkowo podczas realizowania kontraktu socjalnego następuje odstąpienie lub zawieszenie egzekucji komorniczej z tytułu zaległości czynszowych.

Praca za długi
Osoby, których nie stać na opłacenie zaległości mogą je odpracować. W programie mogą uczestniczyć rodziny, których zadłużenie nie przekroczyło 5 tys. zł i nie utraciły tytułu prawnego do lokalu. Zainteresowani spłatą długu mogą znaleźć zatrudnienie przy pracach porządkowych na terenach administrowanych przez MZNK, takich jak: opróżnianie koszy, zbieranie śmieci, odśnieżanie czy zamiatanie alejek na cmentarzach komunalnych. Stworzono także możliwość odpracowania długu przez pomocnicze prace administracyjne, np. kserowanie dokumentów. Bardziej wykwalifikowani dłużnicy mogą wykonywać drobne prace remontowe – malowanie ścian, stolarki okiennej czy ogrodzeń.

Dodatek mieszkaniowy
Osobom, które nie są w stanie same pokryć kosztów utrzymania lokalu można przyznać dodatek mieszkaniowy. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Po drugie, dodatek mieszkaniowy przysługuje w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 30% albo 50%, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wniosek o przyznanie dodatku oraz szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Dwornickiego 5 (pok. 1).

Szczegółowe informacje o formach pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej można znaleźć na stronie internetowej www.mznk.grafcon.pl w zakładce Nieruchomości – programy pomocowe.

Uważaj na przejęcie długów
Przy okazji informacji o zadłużeniu lokali należy wspomnieć o dziedziczeniu długów. Większość z nas nie ma świadomości, że z chwilą śmierci spadkodawcy na jego bliskich przechodzą nie tylko prawa, ale też obowiązki majątkowe. Spadek to nie zawsze mieszkanie, dom, kolekcja obrazów, albo akcje spółek. Czasem to także długi, niespłacone kredyty, potężnie zadłużone mieszkanie. Prawo dopuszcza możliwość odrzucenia spadku, w terminie przewidzianym w kodeksie cywilnym. Wtedy żadna instytucja nie będzie miała podstaw, aby ścigać nas za długi pozostawione przez zmarłych krewnych.

Comments are closed.