Odpady komunalne|

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych i rozbiórek powinny być wydzielone z nieczystości stałych, które trafiają na wysypiska. Według ustawodawcy do końca 2020 roku gminy muszą osiągnąć co najmniej 70-procentowy poziom recyklingu tego typu śmieci. Wyjaśniamy jak załatwić pojemnik i odbiór odpadów powstałych w trakcie remontu.

Mieszkańcy, którzy samodzielnie prowadzą remont mają obowiązek zapewnić odbiór odpadów powstających w trakcie prac. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, w ramach usług dodatkowych oferuje odbiór i zagospodarowanie gruzu, przez który rozumiemy: cegły, gruz betonowy, tynki, klinkier, dachówki, płytki, gres, terakotę, płyty gipsowo-kartonowe.
Odbiór odpadów powstających w trakcie prac budowlanych, remontów i prac rozbiórkowych jest usługą dodatkową realizowaną zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r., w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Poniżej prezentujemy zestawienie kosztów za podstawienie kontenera i odbiór odpadów. Koszt uzależniony jest od pojemności kontenera i wynosi:

  • za kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 tony) – 246,24 zł,
  • za gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 ton) – 224,64 zł,
  • za gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 ton) – 464,40 zł,
  • za gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 ton) – 464,40 zł.

Do powyższych kwot należy doliczyć opłatę za składowanie odpadów w wysokości 49,70 zł/tona czysty gruz lub 97,20 zł/tona gruz zmieszany.
Kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie podstawiane są na okres 3 dni licząc od dnia następnego. Cena za zatrzymanie kontenera powyżej 3 dni wynosi 10,00 zł za każdy następny dzień. Zamiast kontenerów właściciele nieruchomości mogą zamówić worki na odpady. Opłata wynosi: 10 zł za worek na gruz o pojemności 1 m3 (załadunek do 1 tony) oraz opłata za składowanie 49,70 zł/tonę. Worki można samodzielnie oddać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów (ul. Martyniaków 8) lub zamówić transport w cenie 90,00 zł za każdy worek.

Usługa, o której mowa jest usługą fakultatywną świadczoną na podstawie zawartej umowy. W tym celu należy udać się do Działu Gospodarki Odpadami MZNK (Osiedle Stałe, ul. Inwalidów Wojennych 5) i złożyć wniosek o podstawienie kontenera/gruzownika. Umowa sporządzana jest na podstawie wniosku złożonego przez mieszkańca.

Uwaga! Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej planowana jest zmiana uchwały z kwietnia 2013 roku. Prosimy śledzić naszą stronę internetową, ponieważ w najbliższych miesiącach wymienione powyżej koszty odbioru odpadów mogą ulec zmianie.

Mieszkańcy, którzy samodzielnie wykonują remont swoich nieruchomości mogą także podpisać umowę na odbiór odpadów powstałych w trakcie prac z dowolną firmą zajmującą się zagospodarowaniem gruzu.

Natomiast firmy budowlane, zajmujące się pracami remontowymi i rozbiórkowymi powinny we własnym zakresie podpisać umowę na dzierżawę pojemników, odbiór i zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac.
Przykładowe firmy działające na terenie Jaworzna, zajmujące się odbiorem odpadów budowlanych:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Galmany 1, Jaworzno tel. 32 6164450 lub 667630529,
  • Remondis Sp. z o.o. Oddział Sosnowiec ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 11, tel. ‎32 293 80 62,
  • ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o ul. Starocmentarna 2, Dąbrowa Górnicza  tel. 32 262 50 29,
  • Sita Południe Sp. z o.o. ul. Dębowa 28, Częstochowa ‎tel. 34 361 60 87.

Odpady niebezpieczne (eternit, azbest)

Według obowiązujących przepisów eternit (azbest) sklasyfikowany jest jako odpad niebezpieczny i proces jego usuwania regulują ustawy: o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833).
Zgodnie z wymienionymi aktami prawa eternit (azbest) powinien być usuwany przez firmy, które posiadają uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Zdjęty azbest powinien być zapakowany w szczelne opakowania, oznaczony i zdany na składowisko odpadów przeznaczonych do składowania azbestu. Właściciel posesji, na której znajduje się azbest powinien:
a) określić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
b) zgłosić zamiar demontażu płyt azbestowych do urzędu miejskiego,
c) zawrzeć umowę z wyspecjalizowaną firmą.

Gmina Jaworzno prowadzi od 2003 roku program dopłat do wywozu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest kierowany do właścicieli domów jednorodzinnych i budynków należących do wspólnot mieszkaniowych. W celu uzyskania szerszej informacji na temat dopłat należy skontaktować się
z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Jaworznie pod tel. 032 618 16 75.

Comments are closed.