Odpady komunalne|

Dzięki zmianom uchwał śmieciowych przyjętym przez Radę Miejską na sierpniowej sesji mieszkańcy Jaworzna zapłacą mniej niż do tej pory za odbiór gruzu. Niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają rodziny wielodzietne. Mieszkańcy będą mogli składać deklaracje i ich korekty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dzięki zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny, które mają na utrzymaniu troje lub większą liczbę dzieci i przystąpiły do programu Jaworznickiej Rodziny Wielodzietnej będą płaciły za odpady mniej niż do tej pory. Stawka opłaty wyniesie dla rodzin wielodzietnych 8 zł miesięcznie za osobę pod warunkiem, że zostanie zadeklarowana segregacja odpadów.

Obniżenie cen odbioru gruzu
Kolejna zmiana została wprowadzona w uchwale określającej rodzaj dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Ceny odbioru gruzu od mieszkańców do tej pory wynosiły:
1) kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 t) – 246,24 zł,
2) gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 t) – 224,64 zł,
3) gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 t) –  464,40 zł,
4) gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 t) – 464,40 zł,
5) worek na gruz 1 m3 (załadunek do 1 t) – 10 zł (plus 90,00 zł za transport za każdy worek)

Po zmianach wynoszą:
1) kontener KP 7 m3 (załadunek do 1 t) – 186,60 zł,
2) gruzownik 3,5 m3 (załadunek do 5 t) – 183,36 zł,
3) gruzownik 6 m3 (załadunek do 10 t) – 186,60 zł,
4) gruzownik 10 m3 (załadunek do 10 t) – 289,20 zł,
5) worek na gruz 1 m3 (załadunek do 1 t) – 148,80 zł.
Kwota za zagospodarowanie gruzu w wysokości 49,70 zł/t została zmieniona na kwotę w wysokości 69,40 zł/t.

Deklaracja elektronicznie
Radni przyjęli także zmianę uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dając tym samym możliwość składania jej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Już od listopada będzie można skorzystać z takiej formy składania deklaracji i korekt. Istnieje również możliwość składania deklaracji w formacie pdf, jednak w tym przypadku dokument musi być opatrzony profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym oraz przesłany wyłącznie za pomocą platformy ePUAP.

Opłata po korekcie i zmiana Regulaminu
Zmiana w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna dotyczy lokali handlowych. Norma objętościowa odpadów komunalnych liczonych dla tego typu nieruchomości wynosi obecnie nie mniej niż 20 litrów na każdego pracownika.
Termin wnoszenia opłat za odpady mija 22 dnia każdego miesiąca. Jeśli po tym dniu doszło do zmian np. w liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość, jej właściciel jest zobowiązany do wniesienia nowej opłaty do 22 dnia następnego miesiąca.

To ostatnie zmiany wprowadzone w uchwałach przez radnych w sierpniu. Znowelizowane uchwały weszły w życie we wrześniu.

 

Comments are closed.