Odpady komunalne|

Zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach narzuciły na samorządy wiele nowych obowiązków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Trzeba jednak pamiętać, że właściciele i administratorzy nieruchomości również mają pewne obowiązki do wypełnienia.

 

Mieszkańcy często kierują do Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych uwagi na temat zaśmieconych stanowisk kontenerowych. Zgodnie z przepisami administratorzy budynku mają za zadanie wyznaczyć i odpowiednio przygotować miejsca na kontenery oraz pojemniki do segregacji odpadów. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, to właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać w czystości miejsce, w którym ustawione są pojemniki na odpady komunalne.

Kolejne obowiązki dotyczą już samego wyrzucania śmieci. Oczywiście mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są zobowiązani m.in. do wydzielenia opakowań z tworzywa sztucznego, papieru oraz szkła i wyrzucania ich do właściwego pojemnika, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej do worka. Według Regulaminu, do pojemników na odpady komunalne nie wolno wrzucać śniegu i lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej. Nie dozwolone jest również spalanie jakichkolwiek odpadów w pojemnikach. Każdorazowo, po umieszczeniu odpadów w pojemniku, należy zamknąć szczelnie pokrywę w celu uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem wiatru lub deszczu. Kierowcy powinni parkować samochody w sposób nie utrudniający dostępu do stanowisk kontenerowych.

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny wywożone są według harmonogramu (dostępnego na stronie internetowej MZNK: www.mznk.grafcon.pl oraz MPO: www.veolia-es.pl). Najlepiej wszelkie niepotrzebne sprzęty domowe, meble itp. odpady o dużych rozmiarach umieszczać w wyznaczonych miejscach w dniu odbioru. W przeciwnym wypadku będą niepotrzebnie zalegały na stanowiskach kontenerowych.

Należy pamiętać, że Regulamin utrzymania czystości i porządku zaleca mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Oczywiście kompostowanie powinno być zorganizowane w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości oraz zanieczyszczenia terenu.

Comments are closed.