Nieruchomości|

Trwa procedura zbycia na własność garaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste działek, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna, zabudowanych boksami garażowymi na rzecz ich najemców.

 

Historycznie

Na gruntach stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. mieszkańcy Jaworzna mogli na własny koszt wybudować garaże. Zawierano wówczas z nimi umowy dzierżawy, na podstawie których zwolnieni byli z opłat przez okres 10 lat. Po tym czasie osoby te winny były uregulować stan prawy garażu – przysługiwało im pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu. Ponieważ nie wszyscy korzystający z garaży zawarli umowy najmu, pomimo faktycznego zajmowania garażu, w 2010 r., po przejęciu do zarządzania, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zawarł z nimi umowy najmu. Obowiązująca umowa najmu stanowi podstawę do wykupu garażu na własność od Gminy Miasta Jaworzna.
Osoby kupujące do tej pory garaże „na wolnym rynku” de facto kupowały nakłady jakie sprzedający „właściciel” (osoba korzystająca z garażu bądź najemca) poczynił w związku z jego budową. Umowy cywilnoprawne (kupna-sprzedaży) nie przenoszą własności nieruchomości.

Zmieniające się prawo

Na przestrzeni ostatnich lat sprawa wykupu garaży i użytkowania wieczystego gruntów, na których obiekty są wybudowane zmieniała się kilkakrotnie. Osoby, które na podstawie pozwolenia na budowę wybudowały przed 5 grudnia 1990 r. z własnych środków garaż na gruncie stanowiącym własność gminy, a także ich następcy prawni, mogły żądać nabycia tego garażu na własność oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu, jeżeli były jego najemcą. Przeniesienie własności garażu następowało nieodpłatnie.
Do takiej sytuacji mogło dojść tylko w przypadku, gdy wniosek nabycia garażu złożony został do 31 grudnia 2000 roku. Po tej dacie uprawnienie wygasło. Od 31 grudnia 2000 r. do wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami tj do 7 stycznia 2010 r., żaden przepis nie przewidywał  możliwości nabycia garaży przez najemców w trybie bezprzetargowym.
Dopiero nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu na własność garaży, nie wprowadzając jednak żadnych zwolnień czy bonifikat od ceny sprzedaży. Ustawodawca dopuścił jedynie możliwość rozłożenia ceny nabycia garażu na raty.

Przed zakupem – sprawdź

– Najemca nie może sprzedawać wynajmowanego garażu, ponieważ stanowi on własność Gminy Miasta Jaworzna – tłumaczy Tomasz Jewuła, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. – Kupujący winien sprawdzić czy osoba sprzedająca garaż posiada prawo własności danej nieruchomości.

Za korzystanie z przedmiotu najmu garażu najemca jest zobowiązany płacić roczny czynsz w wysokości 362,70 netto (446,13 brutto). Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zarządza 328 garażami na terenie miasta, które znajdują się między innymi przy ul. Chopina, ul. Partyzantów i ul. Zubrzyckiego.

Wszelkie informacje dotyczące zakupu garaży można uzyskać w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 52. Zainteresowani zakupem garażu na własność powinni okazać się aktualną umową najmu oraz złożyć pisemny wniosek o zakup nieruchomości.

Comments are closed.