Nieruchomości|

15 stycznia 2015 roku Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie zawarł umowę najmu budynku przy ulicy Ciężkowickiej 68 z Ludowym Klubem Sportowym „Ciężkowianka”. Klub będzie wynajmował całą nieruchomość za miesięczną stawkę 10 groszy netto za m2 powierzchni budynku.

Na mocy umowy zawartej w lipcu 2002 roku pomiędzy Gminą Jaworzno a LKS „Ciężkowianka” administratorem budynku przy ul. Ciężkowickiej 68 był LKS „Ciężkowianka”. Zgodnie z zapisami umowy wszelkie koszty utrzymania budynku, a w szczególności: eksploatacji, administracji, konserwacji, remontów, usług w zakresie mediów oraz ubezpieczenia winien ponosić LKS „Ciężkowianka”. Klub Środowiskowy Miejskiego Centrum Kultury i Sportu „Wega” w budynku tym prowadził działalność na podstawie umowy „podnajmu” między LKS a MCKiS.  Konstrukcja ta budziła wątpliwości prawne zatem w roku 2013 rozpoczęto prace nad uregulowaniem statusu prawnego tej nieruchomości.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych został ich uczestnikiem w 2014 roku. Na spotkaniu przedstawicieli LKS „Ciężkowianka” z Prezydentem Miasta w lutym 2014 roku LKS otrzymał dwie propozycje. Pierwszą była możliwość kupienia nieruchomości na własność za 1% jej faktycznej wartości. Nabycie z bonifikatą 99% mogłoby dojść do skutku po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Jaworznie. Drugą propozycją była możliwość najmu części budynku przez LKS „Ciężkowianka” oraz przez MCKiS dla działalności Klubu „Wega”. MZNK w Jaworznie, który w przypadku rezygnacji z wykupu budynku przez LKS „Ciężkowianka” miał decyzją Prezydenta Miasta stać się jego administratorem od początku marca 2014 roku, przygotował kilka analiz. Symulacje dotyczyły ewentualnego najmu budynku przez LKS „Ciężkowianka” oraz MCKiS i przedstawiały różne możliwości podziału budynku oraz kosztów najmu i mediów w każdym z wariantów. Zostały także sporządzone cztery projekty umów najmu budynku przez LKS „Ciężkowianka” oraz MCKiS. W każdym wariancie miesięczna stawka czynszu najmu netto dla LKS „Ciężkowianka” wynosiła 0,10 zł/m2. Stawka wynika z cennika dla organizacji pożytku publicznego w przypadku najmu nieruchomości gminnych dla realizacji celów statutowych. Rozważano różne sposoby rozliczenia mediów w budynku oraz dyskutowano o ewentualnym rozdzieleniu opomiarowania mediów, osobno dla MCKiS i LKS „Cieżkowianka”. Koszt rozdziału po określeniu możliwości technicznych miał ponieść MZNK. MCKiS przystał na zaproponowane warunki najmu. Odbyło się kilka spotkań Prezydenta Miasta z przedstawicielami LKS „Ciężkowianka”, w których brali udział także przedstawiciele MZNK, MCKiS, radcy prawni oraz redaktorzy lokalnych mediów. Spotkania były długie, wyjaśnieniom ze strony urzędników nie było końca. Gdy już praktycznie doszło do porozumienia okazało się, że osoby prowadzące rozmowy w imieniu LKS „Ciężkowianka” nie są członkami Zarządu i nie mogą podejmować jakichkolwiek decyzji. W efekcie LKS „Ciężkowianka” odstąpił od rozwiązania wątpliwej prawnie umowy z 2002 roku i podpisania umowy najmu z MZNK. Na zmianę stanowiska Zarządu LKS „Ciężkowianka” Urząd Miejski czekał do maja 2014 roku kiedy to skorzystał z zapisu umowy i wypowiedział jej warunki z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia LKS „Ciężkowianka” nie przejawiał jakiegokolwiek zainteresowania warunkami działalności LKS po okresie wypowiedzenia. Umowa zawarta w roku 2002 wygasła 21 listopada 2014 roku. Jednocześnie wygasła umowa „podnajmu” LKS z MCKiS. Pomimo pełnej wiedzy, iż budynek winien być protokolarnie zdany do Gminy, LKS „Ciężkowianka” tego nie czynił. Bierna postawa Zarządu LKS „Ciężkowianka” doprowadziła do sytuacji, że MZNK mający zarządzać w imieniu właściciela budynkiem nie mógł udzielić wiążącej informacji Dyrektorowi MCKiS co do warunków najmu klubu „Wega” po wygaśnięciu umowy LKS z MCKiS. O podjętej decyzji obszernie informuje Dyrektor MCKiS na stronie www.mckis.jaw.pl.
Na skutek monitów ze strony Urzędu Miejskiego w dniu 15 stycznia 2015 roku podczas spotkania w budynku przy ul. Ciężkowickiej doszło do zdania budynku przez LKS „Ciężkowianka” do Gminy i jednoczenie zawarta została umowa Między Gminą Jaworzno reprezentowaną przez MZNK, a LKS „Ciężkowianka”, której przedmiotem jest najem budynku w całości przez klub LKS „Ciężkowianka”. W tym dniu budynek został protokolarnie przekazany najemcy. Szkoda, że trzeba było czekać rok na takie rozwiązanie sprawy. Jak się okazało przy odrobinie dobrej woli ze strony LKS „Ciężkowianka” wszystkie formalności można było załatwić w jeden dzień. Zgodnie z zapisami umowy miesięczny czynsz za powierzchnię 321,10 m2 (cały budynek) wyniósł 39,50 zł brutto. Umowa najmu wyklucza możliwość podnajmowania pomieszczeń innym podmiotom i prowadzenia w nich działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie gwarantuje klubowi pełną autonomię w wykorzystaniu pomieszczeń przy ul. Ciężkowickiej na cele statutowe. Pozwala także na samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących dostawców mediów do budynku oraz samodzielne rozliczanie się z nimi. MZNK przejął wszelkie obowiązki wynikające z zarządzania obiektem jako właściciel. Jak widać, wbrew rozpowszechnianym plotkom, nie było naszym celem utrudnianie funkcjonowania LKS „Ciężkowianka”. Przeciwnie, chcieliśmy przedstawić korzystną umowę dla klubu, by mógł poszerzać swoją ofertę korzystając z gminnego obiektu i jak dotychczas służyć mieszkańcom.

Tomasz Jewuła
Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

Comments are closed.