Odpady komunalne|

Zgodnie z art. 6q znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. Zmiana dotyczy nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (D0-2).

Obecnie opłatę śmieciową należy uiszczać dokładnie w takiej sumie, w jakiej została naliczona. W przypadku składania ewentualnych nowych deklaracji lub korekt należy pamiętać o wpisaniu kwoty bez zaokrągleń, pomimo zamieszczonej na deklaracji informacji o konieczności zaokrąglenia końcowej kwoty. Druk deklaracji zostanie w najbliższym czasie dostosowany do znowelizowanej ustawy.

Comments are closed.