Odpady komunalne|

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymogła na gminach wprowadzenie zmian w uchwałach regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Zmiany te nastąpią również w Jaworznie.

Podniesienie stawki za brak segregacji odpadów
Według stanu na luty 2015 roku w Jaworznie złożono 12 817 deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 12 proc. właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie podjęło się selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przyczyną tego stanu jest między innymi mała różnica w wysokości stawki dla osób, które zadeklarowały zbiórkę selektywną i dla tych, które nie segregują odpadów.
Trzeba w tym miejscu wspomnieć o tym, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku określiła górną granicę wysokości stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów jaką mogą przyjąć gminy. Zgodnie z ustawą maksymalna stawka jaką mogliby przyjąć radni w Jaworznie wynosi 25,98 zł na osobę miesięcznie w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Natomiast wyższa stawka, za odpady niesegregowane, zgodnie z ustawą wynosi 51,96 zł na osobę miesięcznie.
W projekcie uchwały Rady Miejskiej, która ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka dla mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów pozostaje na niezmienionym poziomie – 11 zł od osoby miesięcznie. Natomiast stawka wyższa, dla osób które nie segregują odpadów wzrośnie do 23 zł od osoby miesięcznie (aktualnie 14 zł). Jak widać opłata śmieciowa w Jaworznie nie sięga nawet połowy maksymalnej stawki ustalonej przez ustawodawcę.
Tego typu zróżnicowanie stawek dla osób segregujących i osób, które nie segregują odpadów jest już stosowane przez wiele gmin. Celem jest pokazanie mieszkańcom, że segregowanie odpadów jest nie tylko zachowaniem proekologicznym, ale także jest ekonomicznie bardziej opłacalne.

Koniec ulgi dla rodzin wielodzietnych
W projektowanej uchwale wykreślono także zapis dotyczący innej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych. Spowodowane jest to nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zostało w niej zmienione brzmienie art. 6k ust. 4, zgodnie z którym radni mogli uchwalać inne stawki dla rodzin wielodzietnych.

Wydłużony okres odbioru odpadów zielonych i gruz za darmo
Kolejne zmiany dotyczą uchwały określającej zakres usług świadczonych mieszkańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odpady biodegradowalne zgodnie z nową uchwałą będą odbierane dłużej o miesiąc, to jest w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada (do tej pory odbiór bioodpadów kończył się w październiku), a samą frakcję odpadów ulegających biodegradacji poszerzono o odpady kuchenne. Jednocześnie nowa uchwała zwiększa ilości worków na odpady ulegające biodegradacji do 20 sztuk miesięcznie.
Nowa uchwała wprowadza możliwość bezpłatnego oddania w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do tej pory była to usługa, za którą pobierana była dodatkowa opłata. Limit dla nieruchomości zamieszkałych wynosi do 300 kg rocznie na osobę odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne oraz do 100 kg rocznie dla domków letniskowych lub innych nieruchomości użytkowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Pozostałe zmiany w uchwale dotyczącej zakresu świadczonych usług:

  • zwiększony limit worków na odpady segregowane (papier, tworzywa sztuczne, szkło) dla domów jednorodzinnych, a w sytuacji wytworzenia odpadów ponad wskazane limity, właściciele nieruchomości będą mogli pobrać dodatkowe worki,
  • określenie czego nie można umieszczać w workach na odpady zmieszane,
  • warunki składania reklamacji na niewłaściwe świadczenie usług przez firmę odbierającą odpady lub przez prowadzącego GPSZOK,
  • doprecyzowano również częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów, z uwzględnieniem odbioru sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów ulegających biodegradacji.
  • Zmiana wzoru deklaracji
  • W nowym wzorze deklaracji nie będzie rubryki z danymi dotyczącymi ulgi dla rodzin wielodzietnych. Zostanie on za to poszerzony o rubryki zawierające takie dane jak: NIP dla osób nie będących osobami fizycznymi, imiona rodziców – dla osób będących osobami fizycznymi, datę urodzenia oraz informację o udzieleniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.
  • W nowym wzorze deklaracji znajdzie się również pozycja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości użytkowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
  • Do nowego wzoru deklaracji wprowadzono załączniki DO-1/A i DO-2/A dla nieruchomości z wieloma właścicielami, którzy nie zdecydują się skorzystać z możliwości zawarcia umowy, wskazującej osobę (podmiot) do wykonywania ustawowych obowiązków dotyczących gospodarki odpadami.
  • Uwaga! Osoby, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie muszą składać nowej deklaracji w związku ze zmianą wzoru.

Domki letniskowe
Na najbliższej sesji radni pochylą się także nad projektem uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości użytkowanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Projekt uchwały określa ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomość użytkowaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywaną przez część roku, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny oraz wyższą stawkę – 90,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uściślenie terminów płatności
Projekt uchwały doprecyzowuje sposób uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości wskazując, że opłata ta uiszczana jest z dołu, do 22 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Roczna opłata ryczałtowa za domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe zdefiniowane w ustawie będzie wnoszona do 22 kwietnia każdego roku.

Comments are closed.