Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał na kolejne pół roku umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o. o. na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych z Gminy Jaworzno.

Umowa została zawarta w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. MZNK zmuszony był unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę środków zaplanowanych na realizację zamówienia. Mając na uwadze wyjątkową sytuację oraz fakt, że zaistniała okoliczność nie pozwalała na przeprowadzenie ponownego postępowania, zawarto umowę z dotychczasowym wykonawcą na minimalny okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnego przetargu, tj. od 14 czerwca do 31 grudnia br.

Wykonawca będzie zobowiązany tak jak do tej pory do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, zbieranych w sposób selektywny oraz ulegających biodegradacji. Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na drugie półrocze 2015 r. dostarczane są przez firmę MPO Sp. z o. o.

Comments are closed.