Odpady komunalne|

Wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który zapewnia odbiór każdej ilości śmieci od każdego mieszkańca, w jednej stałej cenie, można się było spodziewać, że zjawisko powstawania dzikich wysypisk zniknie. Niestety okazuje się, że wciąż zdarzają się aspołeczne jednostki, które w bezmyślny sposób pozbywają się odpadów. Koszty takiej działalności ponoszą wszyscy mieszkańcy.

Nowe regulacje prawne objęły systemem gospodarowania odpadami wszystkich mieszkańców bez wyjątku. Efektem wprowadzonych zmian miała być poprawa jakości środowiska naturalnego, wyższa świadomość ekologiczna Polaków oraz wyeliminowanie zjawiska dzikich wysypisk. No bo po co ktoś miałby wozić śmieci do lasu, czy w inne ustronne miejsce, skoro i tak musi co miesiąc uiszczać opłatę za odbiór odpadów, a w jej ramach może oddać dowolną ilość śmieci, bez żadnych dodatkowych kosztów i w sposób całkowicie legalny?
Wydaje się to irracjonalne, ale niestety przypadki bezmyślnego i nielegalnego pozbywania się odpadów wciąż mają miejsce i gminy, w tym także Jaworzno, ciągle muszą się zmagać z dzikimi wysypiskami. Koszty usuwania takich składowisk ponoszą wszyscy mieszkańcy naszego miasta, a wzrost liczby takich przypadków może spowodować konieczność podwyższenia stawki opłaty za wywóz śmieci.
Jaworzno walczy z problemem dzikich wysypisk od lat. Tylko w tym roku zlikwidowano już sześć nielegalnych składowisk odpadów. Najczęściej dzikie wysypiska pojawiają się na poboczach dróg, w lasach, dawnych wyrobiskach, miejscach wypoczynku i rekreacji. Jednak ostatnio można je dostrzec także w centralnych częściach miasta oraz na osiedlach przy stanowiskach kontenerowych. Usuwanie tak zdeponowanych odpadów generuje dodatkowe koszty i ma wpływ na stawkę opłaty ponoszonej za odbiór odpadów komunalnych w naszym mieście.
Aby ograniczyć to zjawisko apelujemy do mieszkańców o zwracanie uwagi na osoby działające bezprawnie i ze szkodą dla całego miasta. Przypadki nielegalnego składania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych można zgłaszać do Straży Miejskiej pod numerem 986 lub na Policji – 997.
Przypominamy także ponownie, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami każdy mieszkaniec może bez dodatkowych kosztów oddać dowolną ilość odpadów zmieszanych i selektywnych, a także duże ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych (patrz Odbiór gruzu).
Zachęcamy jednocześnie wszystkich mieszkańców do korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Martyniaków 8 w Jaworznie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 16:00. Można tam bezpłatnie oddać m.in.: zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, pozostałości po chemikaliach itp.

Comments are closed.