Odpady komunalne|

Opublikowany w ubiegłym tygodniu w gazecie „Tydzień w Jaworznie” oraz na stronie internetowej twj.pl artykuł pod tytułem „Czy jesteśmy oszukiwani na opłatach” zawiera nieprawdziwe informacje. MZNK zwrócił się do redakcji o ich sprostowanie. Ponieważ artykuł ewidentnie wprowadza w błąd mieszkańców w kwestii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sprostowanie nieprawdziwych informacji publikujemy także na naszej stronie internetowej.

Opublikowany artykuł pt. „Czy jesteśmy oszukiwani na opłatach?” zawiera nieprawdziwe informacje. Poniżej treść sprostowania przesłanego do redakcji TwJ.

Nieprawdą są stwierdzenia: „Niektóre koszty są tylko wyciąganiem pieniędzy. (…) Okazuje się, że – zgodnie z prawem – koszty zakupu takich pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów nie mogą stanowić kosztów funkcjonowania systemu. Tak wynika z orzeczenia WSA w Białymstoku, do którego dwa lata temu została wniesiona skarga przez jednego z mieszkańców zamieszkującego województwo. Sąd przyznał rację autorowi skargi potwierdzając, że wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki nie może być wliczane w koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.”.
Zgodne z art. 6r ust. 2a. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości
w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Orzeczenie WSA w Białymstoku nie odnosi się do uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jaworznie
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwały te zatwierdził Wojewoda Śląski i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w związku z tym są obowiązującym prawem.
Nieprawdziwy jest także fragment: „Tu nasuwają się pytania, jak wysokie są kwoty których MPO nie chce ujawnić, mimo że jest spółką na majątku gminy i w swojej Radzie Nadzorczej zasiadają przedstawiciele miasta. Gdy doliczyć do tego niezgodne z prawem wliczanie wyposażenia nieruchomości w worki i pojemniki do kosztów funkcjonowania systemu, może okazać się że gminna spółka okrada nas z naprawdę grubych pieniędzy zarabiając na ustawie śmieciowej.”.
Wliczanie kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym do kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami jest zgodnie z prawem. Gmina nie ma możliwości „zarabiania na ustawie śmieciowej”, ponieważ zgodnie z prawem środki pozyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być wykorzystane wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Comments are closed.