Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych opracowuje plany budowy Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku. Punkt będzie łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjazny dla środowiska. Dodatkowo powstanie przy nim ścieżka edukacyjna dla dzieci.
Zgodnie z art. 3 ust. 2b pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 250) gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym przyjmowane są co najmniej takie odpady jak: przeterminowane leki, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. PSZOK ma to być łatwo dostępne miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.
Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać selektywnie zebrane odpady np. stare opony, świetlówki, starą odzież przy wjeździe do punktu zostanie poproszony o okazanie jakie odpady ma zamiar oddać oraz zważenie przywiezionych odpadów na wadze samochodowej. Następnie będzie mógł umieścić poszczególne odpady w odpowiednio przystosowanych do tego urządzeniach tj. zamykanych kontenerach (ustawionych pod rampą), zamykanych blaszakach lub w pomieszczeniach pod rampą. Przy wyjeździe samochód ponownie zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów.
Odpady w punkcie przechowywane będą selektywnie w blaszanych pojemnikach i kontenerach, a po uzbieraniu odpowiedniej ilości transportowane do instalacji recyklingu i odzysku. Tu należy zaznaczyć, że termin magazynowania będzie bardzo krótki biorąc pod uwagę brak miejsca na dłuższe przetrzymywanie odpadów.
W punkcie selektywnego zbierania odpadów nie będą przyjmowane odpady zmieszane, resztki żywności itp. Zatem absolutnie nie ma możliwości, aby punkt ten przyczynił się do uciążliwości w postaci fermentacji odpadów czy żerowania gryzoni.
– Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są przeznaczone do odbierania i składowania odpadów komunalnych. W takich miejscach stworzonych przez gminy mieszkańcy mogą oddawać odpady problematyczne, których nie wyrzuca się do zwykłych pojemników na odpady. W Krakowie już funkcjonuje punkt gminny pod nazwą Lamusownia. Jaworzno jeszcze takiego nie ma i musi ponosić opłaty za prowadzenie PSZOK-u przez inny podmiot. Aktualnie jest to firma MPO – która odbiera odpady od mieszkańców – wyjaśnia Agnieszka Brania z Działu Gospodarki Odpadami.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych szukając lokalizacji do utworzenia punktu wziął pod uwagę dostępność dla wszystkich mieszkańców i odległość od miejsca zamieszkania. Punkt usytuowany daleko poza obszarem zabudowanym nie przyczyni się do zwiększenia poziomu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, gdyż w wyniku ekonomicznego przeliczenia żadnemu mieszkańcowi nie będzie się opłacało przewieźć starych mebli, telewizora czy lodówki 15 – 20 km. Najprawdopodobniej tak jak do tej pory tego typu odpady mogłyby lądować w pobliskim lesie lub na łące.
Idealnym miejscem pod tą inwestycję okazał się teren po dawnej bazie Miejskiego Zakładu Drogowego przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku. Teren ten dotychczasowo wykorzystywany był do celów magazynowania kruszywa do podbudowy dróg, wyrobu asfaltu oraz parkingu pod ciężki sprzęt drogowy.
– Teren dawnej bazy jest w tym momencie wykorzystywany często przez mieszkańców jako składowisko odpadów. Osoby, które mają daleko do punktu na ul. Martyniaków zwożą tu wszystko od odpadów budowlanych po sprzęt elektryczny czy stare zabawki – mówi Agnieszka Brania.
Zamierzona inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zapisane w planie przeznaczenie tego terenu to:
a) tereny komercyjne, realizowane jako usługi nieuciążliwe takie jak: usługi handlu, rzemiosła,
b) tereny komercyjne, realizowane jako tereny zorganizowanej i nieuciążliwej działalności produkcyjno-wytwórczej i technicznej, takie jak: obsługa transportu i motoryzacji, budownictwa, składowanie i magazynowanie, biura, przedstawicielstwa i reprezentacje firm.
MZNK opracował program funkcjonalno-użytkowy przyszłej inwestycji, w którym specjaliści stworzyli koncepcję gminnego PSZOK. Na powierzchni sięgającej 2 tys. metrów kwadratowych powstanie utwardzony plac z zadaszoną rampą rozładunkową dla pojazdów osobowych oraz pomieszczeniem magazynowym. PSZOK będzie oddzielony pasem zieleni izolacyjnej od okolicznych zabudowań.
– Dodatkowo przy PSZOK planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której szkoły będą mogły organizować lekcje ekologiczne. Chcemy stworzyć nowoczesny obiekt na wzór utworzonej w Krakowie Lamusowni, tylko dostosowany do potrzeb naszej gminy – mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.
W tym roku zostanie wykonany projekt budowlany PSZOK-u przy ul. Górnośląskiej i jeśli MZNK uzyska wszelkie pozwolenia rozpocznie się także budowa.

W załączniku szkic projektowanego PSZOK przy ul. Górnośląskiej.

 

Comments are closed.