Nieruchomości|

Rozpoczyna się kolejny etap remontu cmentarza na Wilkoszynie. W tym roku zostanie przebudowany plac przed kaplicą i ciągi piesze w głównej osi cmentarza.
Modernizacja cmentarza komunalnego na Wilkoszynie trwa od 2008 roku. W pierwszej kolejności wyremontowany został budynek administracyjny oraz kaplica. W kolejnych latach rozpoczęła się przebudowa zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania gminnej nekropolii. Do tej pory Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zrealizował remont bramy głównej, frontowej części ogrodzenia oraz schodów i placu przed wejściem na teren cmentarza. W ubiegłym roku została przebudowana część schodów przy placu przed kaplicą cmentarną.
W tym roku gmina zabezpieczyła w budżecie kwotę miliona złotych na dalsze prace na Wilkoszynie. Tym razem zostanie wykonany remont ciągu pieszego w głównej osi cmentarza. Wykonawca zlikwiduje istniejącą nawierzchnię i wykona nową z kostki brukowej betonowej wraz z zabezpieczeniem skarp, umieszczeniem kwietników i ławek. Tegoroczna inwestycja na cmentarzu obejmie swoim zakresem także nadszarpniętą zębem czasu nawierzchnię placu przed kaplicą cmentarną oraz nie wyremontowane jeszcze schody. Kaplica zyska także nowe wejście i rampę najazdową, w związku z czym poprawi się jej dostępność także dla osób starszych i niepełnosprawnych.
W ramach zaplanowanych w tym roku prac zostanie wybudowane także miejsce służące kontemplacji. – Osoby odwiedzające cmentarz w czasie święta zmarłych czy przy innej okazji często chcą odpocząć lub porozmawiać ze spotkaną rodziną. Na placu przed kaplicą stworzymy niewielkie miejsce służące właśnie do tego by na chwilę usiąść i powspominać osoby, których już z nami nie ma – mówi Monika Boba kierownik Działu Gospodarki Cmentarzami MZNK.
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 18 kwietnia br. otworzył oferty w przetargu. Wkrótce z wybranym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana umowa i rozpoczną się prace, których zakończenie planowane jest sierpniu.

Comments are closed.