Nieruchomości|

Rozpoczyna się sezon letnich ogródków gastronomicznych na Rynku. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych opublikował na swojej stronie wykaz stanowisk na rynku przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku.
Podobnie jak w ubiegłych latach właściciele nieruchomości przylegających do płyty rynku mogą dzierżawić od MZNK stanowiska przeznaczone do prowadzenia działalności gastronomicznej. Dzierżawa odbywa się w trybie bezprzetargowym. Właściciele nieruchomości zainteresowani prowadzeniem działalności gastronomicznej na rynku mogą składać wnioski do MZNK.
– Ogródki już na stałe wpisały się w wizerunek rynku i mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości spędzania czasu nie tyko w lokalach gastronomicznych ale również na świeżym powietrzu. Przedsiębiorcy zainteresowali się tematem dzierżawy stanowisk w tym roku i już wysyłają pytania do MZNK. Niebawem podpiszemy pierwsze umowy – mówi zastępca dyrektora MZNK Elżbieta Jach.
Wzorem ubiegłego roku w umowach dzierżawy podpisywanych z organizatorami ogródków MZNK wprowadza zapisy dotyczące utrzymania czystości oraz przestrzegania przepisów porządkowych. Dzierżawca odpowiada za taką organizację stanowiska gastronomicznego, która nie będzie stwarzać zagrożenia dla osób przebywających na Rynku. Ma obowiązek sprzątać teren swojego ogródka gastronomicznego oraz obszar rynku w promieniu pięciu metrów wokół. Ma także zorganizować kosze na śmieci, które będzie regularnie opróżniał.
Dzierżawcy są też zobowiązani do przedstawienia szkicu ogródka w celu sprawdzenia czy nie będzie kolidował z otaczającą go architekturą.
Przypominamy, że zasady spożycia napojów alkoholowych regulują zapisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z nią zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach. Napoje alkoholowe zakupione w lokalach wolno spożywać tylko na terenie tych lokali oraz przyległych do nich ogródków gastronomicznych. Spożywanie alkoholu na płycie rynku, poza ogródkami gastronomicznymi jest zabronione. Dotyczy to zainstalowanych na rynku ławek, okolic fontann i wejść do lokali. Właściciel ogródka gastronomicznego, który ma pozwolenie na sprzedaż alkoholu powinien zadbać o to, by wyraźnie zaznaczyć granicę terenu poza którym spożycie alkoholu jest już zabronione.
Ogłoszenie o możliwości dzierżawy wraz z wykazem i szkicem stanowisk jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.