Odpady komunalne|

Przypominamy, że w placówkach pocztowych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez prowizji. Pod koniec ubiegłego roku wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali listy z informacją o indywidualnym numerze konta.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Jaworznie wynosi 29 zł miesięcznie od osoby jeżeli mieszkańcy nie segregują odpadów, oraz 15 zł miesięcznie od osoby w przypadku segregacji. Opłata powinna być wnoszona do 22 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który jest należna. Przykładowo opłatę za styczeń należy uiścić do 22 lutego.
Wszyscy właściciele nieruchomości otrzymali od MZNK gotowe formularze polecenia przelewu. Opłatę należy uiszczać na wskazane w nich indywidualne konta bankowe wyznaczone dla każdego właściciela nieruchomości.

Na poczcie bez prowizji
Opłatę za śmieci można uiszczać w dowolny sposób, poprzez bankowość elektroniczną, w dowolnym banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z taryfą opłat obowiązującą w danym podmiocie. – Wielu mieszkańców wybiera tradycyjny sposób uiszczania opłat – przy okienku. Mamy dla nich dobrą wiadomość. W jaworznickich placówkach Poczty Polskiej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać bez dodatkowej prowizji – mówi zastępca dyrektora MZNK Zbigniew Krepel.

Przypominamy adresy placówek pocztowych w Jaworznie:
– Centrum – ul. Pocztowa 9A, Galeria Galena ul. Grunwaldzka 59,
– Szczakowa – ul. Kolejarzy 20,
– Osiedle Stałe – ul. Tysiąclecia 21,
– Podwale – ul. Gliniana 12,
– Byczyna – ul. Tomasza Baranowskiego 3A,
– Jeleń – ul. Zwycięstwa 9A,
– Podłęże – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych i osób o niskich dochodach
Przypominamy, że w ubiegłym roku powróciła ulga dla rodzin wielodzietnych. Jaworznickie rodziny, które spełniają warunki ustawy z 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny mogą ubiegać się o ulgę w wysokości 4 zł od osoby. To oznacza, że przy zadeklarowanej segregowanej zbiórce odpadów członkowie rodzin wielodzietnych uiszczają opłatę w wysokości 11 zł od osoby miesięcznie.
Zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmują również gospodarstwa domowe, gdzie średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomoc i odpowiedzi na pytania
Informacji na temat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielają pracownicy Działu Księgowości Odpadów MZNK pod numerami telefonów: (32) 745-10-67, (32) 745-10-69 i (32) 745-10-70 lub osobiście na Osiedlu Stałym, przy ul. Inwalidów Wojennych 5 (pok. 3 oraz 5) w godzinach pracy MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.