Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłosił przetarg na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Jaworzno – etap I. Punkt zlokalizowany będzie w Jaworznie przy ul. Górnośląskiej, na działce nr 110/8 w obrębie 80. Zakres prac przewiduje m.in.: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty instalacyjne wodne, kanalizacyjne oraz elektryczne, prace rozbiórkowe, betonowanie czy montaż konstrukcji metalowych. Termin składania ofert upływa 25 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00.

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstanie przy ul. Górnośląskiej na Górze Piasku. Punkt będzie łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców i przyjazny dla środowiska. Dodatkowo powstanie przy nim ścieżka edukacyjna dla dzieci. W PSZOK-u przyjmowane będą m.in. przeterminowane leki, puste opakowania po lakierach i innych środkach chemicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. PSZOK będzie łatwo dostępnym miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli pozostawić odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Przy PSZOK-u planowane jest utworzenie ścieżki edukacyjnej, na której szkoły będą mogły organizować lekcje ekologiczne. Chcemy stworzyć nowoczesny obiekt na wzór utworzonej w Krakowie Lamusowni, tylko dostosowany do potrzeb naszej gminy – mówi dyrektor MZNK Tomasz Jewuła.

Mieszkaniec, który zdecyduje się przekazać selektywnie zebrane odpady np. stare opony, świetlówki, starą odzież przy wjeździe do punktu zostanie poproszony o okazanie jakie odpady ma zamiar oddać oraz zważenie przywiezionych odpadów na wadze samochodowej. Następnie będzie mógł umieścić poszczególne odpady w odpowiednio przystosowanych do tego urządzeniach tj. zamykanych kontenerach (ustawionych pod rampą), zamykanych blaszakach lub w pomieszczeniach pod rampą. Przy wyjeździe samochód ponownie zostanie zważony, a mieszkaniec potwierdzi oddanie odpadów.
Odpady w punkcie przechowywane będą selektywnie w blaszanych pojemnikach i kontenerach, a po uzbieraniu odpowiedniej ilości transportowane do instalacji recyklingu i odzysku. Należy zaznaczyć, że brak miejsca na terenie planowanego PSZOK nie pozwala na dłuższe przetrzymywanie odpadów.
W punkcie selektywnego zbierania odpadów nie będą przyjmowane odpady zmieszane, resztki żywności itp. Zatem absolutnie nie ma możliwości, aby punkt ten przyczynił się do uciążliwości w postaci fermentacji odpadów czy żerowania gryzoni.

***

W ubiegłym roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym wyjaśniono kluczowe kwestie związane z działalnością punktu. Ponadto dla chętnych mieszkańców zorganizowany został wyjazd do działającego już punktu w Warcie. Tam mieszkańcy Góry Piasku mieli okazję zobaczyć jak wygląda tamtejszy punkt, który zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

***

W listopadzie ubiegłego roku usunięto ponad 260 ton odpadów z terenu przyległego do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na Górze Piasku. Przez lata teren ten był nielegalnie zanieczyszczany. To pierwszy etap prac mający na celu uporządkowanie terenu przy Górnośląskiej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 97 tys. złotych.

Comments are closed.