Zieleń miejska|

Jednym z ważniejszych zadań Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie jest utrzymanie zieleni na terenach gminnych. Zadanie to jednostka wypełnia od 2008 roku. Z początku w skład zadań MZNK wchodziło także utrzymanie lasów, jednak te obowiązki zostały przekazane Urzędowi Miasta w 2012 roku.

Tereny zielone gminy można podzielić na dwa rodzaje. To zieleń urządzona czyli wszystkie zieleńce, skwery i parki, w których rośliny i drzewa uprawiane są w sposób zaplanowany i uporządkowany oraz zieleń nieurządzona zwana też osiedlową. Trzecim rodzajem zieleni, którym do 2012 roku zajmował się MZNK były lasy. W ramach prowadzenia gospodarki leśnej i utrzymania urządzeń infrastruktury leśnej Zarząd organizował i pełnił nadzór m.in. nad: dolesianiem, wykaszaniem chwastów w uprawach, zabezpieczaniem sadzonek przed zwierzyną, czyszczeniem budek lęgowych dla ptaków leśnych, likwidacją wysypisk w lasach, prowadzeniem profilaktyki przeciwpożarowej.

 

Zieleń urządzona i nieurządzona
Obecnie w ramach utrzymania zieleni urządzonej MZNK zleca i nadzoruje prace związane z koszeniem, grabieniem jesiennym, cięciem krzewów i żywopłotów, pielęgnacją roślin bylinowych oraz róż, a także sadzeniem roślin jednorocznych wraz z ich sezonową pielęgnacją. Dodatkowo wszystkie tereny utrzymywane są na bieżąco w czystości i regularnie opróżniane są posadowione na nich kosze. Utrzymanie zieleni osiedlowej od kilku lat realizowane jest przez pracowników MZNK, którzy zajmują się koszeniem wskazanych terenów, grabieniem jesiennym oraz cięciem krzewów i żywopłotów. Wcześniej koszenie terenów gminnych na osiedlach zlecane było wybranym firmom. Od momentu zakupu odpowiedniego sprzętu MZNK wykonuje to zadanie własnymi siłami, co pozwoliło zminimalizować koszty i zwiększyć powierzchnie koszonych terenów.

Pielęgnacja drzew
MZNK przyjmuje i rozpatruje wnioski składane przez mieszkańców oraz zarządców nieruchomości dotyczące wycięcia lub pielęgnacji drzew rosnących na gruntach gminnych, zakłócających korzystanie z nieruchomości. W pierwszej kolejności wycinane lub poddawane cięciom pielęgnacyjnym są drzewa stare, chore lub obumarłe oraz takie, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Zarząd organizuje i pełni nadzór nad właściwym wykonaniem tych prac. Dodatkowo rokrocznie w ramach tzw. rekompensaty dla środowiska za usunięte drzewa sadzone są na terenach gminnych nowe drzewa i krzewy ozdobne. MZNK zleca także usuwanie drzew, które zostały zniszczone w wyniku silnych wiatrów i nawałnic. Co roku usuwanych jest kilkadziesiąt takich wiatrołomów.

Infrastruktura parkowa i nie tylko
MZNK dba także o stan ławek i koszów na śmieci znajdujących się w parkach. Co roku malowanych jest około 250 ławek, wymieniane są również połamane lub uszkodzone deski. Stopniowo stare ławki zastępowane są nowymi podobnie jak kosze na śmieci w poszczególnych parkach. MZNK kilka lat temu otrzymał zadanie utrzymania porządku także na stanowiskach odpoczynkowych, które powstały na turystycznych szlakach rowerowych. Pracownicy MZNK przynajmniej raz w tygodniu sprzątają każdy z punktów. Natomiast miejsca, które są najczęściej odwiedzane przez mieszkańców miasta porządkowane są nawet 2-3 razy w tygodniu. Na bieżąco sprzątane są również place zabaw. Dzięki temu najmłodsi mieszkańcy mogą bawić się w czystym i bezpiecznym otoczeniu.

Nasadzenia
Na administrowanych terenach zielonych MZNK co roku wykonuje kilkadziesiąt tysięcy nasadzeń różnego rodzaju roślin. Są to głównie kwiaty i inne rośliny ozdobne, które upiększają place, skwery i klomby na terenie naszego miasta, od centrum po najdalsze dzielnice. Trudno podać dokładną liczbę roślin nasadzonych przez pracowników MZNK oraz firmy wykonujące zlecenia dla jednostki, ale można szacować, że w ciagu dziesięciu lat istnienia Zarządu zostało posadzonych w Jaworznie ponad milion roślin.

Comments are closed.