Nieruchomości|

Od początku maja Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przejął obowiązek przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego. Poniżej krótka instrukcja jak starać się o tego typu wsparcie i gdzie załatwić formalności.

Dodatek mieszkaniowy
Koszty utrzymania mieszkania i ceny produktów ciągle rosną. Gdzie szukać wsparcia, gdy nie starcza na podstawowe opłaty? Mieszkańcy Jaworzna, którzy spełniają pewne warunki mogą starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy gminy tym, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje:
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność  i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy?
Przy kwalifikowaniu do przyznania dodatku mieszkaniowego obowiązuje kryterium dochodowe oraz kryterium powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Po pierwsze dodatek mieszkaniowy jest przeznaczony dla osób, których średni miesięczny dochód w okresie trzech ostatnich miesięcy nie przekracza 1 750,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 250,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (kwoty obowiązujące w okresie od 01.03.2017r. do 28.02.2018r.).
Po drugie, dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej  niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki itp. Nie wlicza się natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
– dla 1 osoby 35 m2 i nie może przekroczyć 45,50 m2
– dla 2 osób 40 m2 i nie może przekroczyć 52,00 m2
– dla 3 osób 45 m2 i nie może przekroczyć 58,50 m2
– dla 4 osób 55 m2 i nie może przekroczyć 71,50 m2
– dla 5 osób 65 m2 i nie może przekroczyć 84,50 m2
– dla 6 osób 70 m2 i nie może przekroczyć 91,00 m2

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy złożyć w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych przy ul. Północnej 9b (III piętro, pok. 309) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wzór wniosku do pobrania na www.mznk.grafcon.pl oraz w MZNK w Jaworznie. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem okresowym, przyznaje się go w drodze decyzji na okres 6 miesięcy. O przedłużenie dodatku mieszkaniowego należy ubiegać się w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji.
W czasie obowiązywania decyzji zarówno zmiana wysokości dochodów gospodarstwa domowego, czy też wydatków na mieszkanie nie mają wpływu na wysokość dodatku mieszkaniowego.
Fakt posiadania zaległości czynszowych w chwili składania wniosku o dodatek mieszkaniowy nie stanowi podstawy do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego, dopiero powstanie zaległości w czasie pobierania dodatku mieszkaniowego spowoduje wstrzymanie wpłaty dodatku.

Dodatek energetyczny
Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Warunki przyznania dodatku energetycznego
1. Złożenie wniosku o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
2. Stwierdzenie, że wnioskodawca jest odbiorcą wrażliwym w rozumieniu art. 3 pkt 13c) ustawy Prawo energetyczne. Musi to być zatem osoba, która spełnia łącznie wynikające z tego przepisu przesłanki: przyznano jej dodatek mieszkaniowy i jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. wynosi:
– dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,22 zł/miesiąc;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,58 zł/miesiąc;
– dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł/miesiąc.

Gdzie załatwić dodatek mieszkaniowy i energetyczny?
Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9 b, III piętro, pok. nr 309. Tel. (32) 745 10 77, (32) 745 10 78.

Programy pomocowe MZNK
Dodatek mieszkaniowy i energetyczny to nie jedyne sposoby wsparcia mieszkańców Jaworzna. Najemcy mieszkań komunalnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i mają zaległości czynszowe mogą wziąć udział w programie oddłużeniowym lub odpracować zadłużenie. Więcej o programach pomocowych MZNK można przeczytać na stronie internetowej jednostki www.mznk.grafcon.pl w zakładce programy pomocowe.

Comments are closed.