Nieruchomości|

Od maja br. jednostką odpowiedzialną za przydział mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Gdzie należy się udać i co należy zrobić w celu złożenia wniosku o przydział mieszkania komunalnego.

Kryteria przydziału mieszkań komunalnych
O najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają kilka warunków:
– są pełnoletnie,
– nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego,
– zamieszkują w lokalach, w których na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku osoby niepełnosprawnej lub zamieszkującej z osobą niepełnosprawną 10 m2 (osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim),
– zamieszkują na terenie Jaworzna z zamiarem stałego pobytu,
– których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 1 150,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Co należy zrobić
Osoby ubiegające się o przydział mieszkania komunalnego powinny złożyć wniosek w Dziale Przydziałów Mieszkań lub Sekretariacie MZNK. Wniosek powinien być potwierdzony przez administratora budynku, w którym aktualnie zamieszkuje osoba ubiegająca się o przydział mieszkania komunalnego oraz przez Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, pokój nr 26).
Do wniosku należy załączyć:
– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – w przypadku osób posiadających zatrudnienie,
– oświadczenie o braku stałego zatrudnienia – w przypadku osób nieposiadających stałego zatrudnienia oraz niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania w rejestrze bezrobotnych – w przypadku osób figurujących w takim rejestrze,
– decyzję o świadczeniach pobieranych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w przypadku osób korzystających z pomocy MOPS,
– decyzję o rencie lub emeryturze,
– ewentualne dokumenty do wglądu – wyrok o rozwodzie, alimentach lub separacji.

Formularze są do pobrania na stronie poświęconej przydziałowi mieszkań komunalnych oraz w siedziebie MZNK – Dział Przydziałów Mieszkań.

Co dalej
Po złożeniu wszystkich dokumentów MZNK rozpatrzy wniosek. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wynosi do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy. Natomiast czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego od momentu zakwalifikowania wnioskodawcy na listę przydziału wynosi obecnie 4 – 5 lat.

Pytania
Na wszelkie pytania odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

Comments are closed.