Odpady komunalne|

Rozpoczyna się budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Każda gmina jest zobowiązana do prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy mogą oddawać odpady problemowe. Przypominamy jakie są zasady oddawania odpadów w takim punkcie. 

Aktualnie PSZOK na terenie Jaworzna prowadzi firma MPO Sp. z o.o. Do punktu trafiają przedmioty, które ze względu na swoje gabaryty lub skład nie mogą być wrzucane do pojemników na odpady. Można do nich zaliczyć między innymi: odpady elektryczne i elektroniczne, opakowania po farbach i innych środkach chemicznych, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyte baterie i akumulatory, odzież i odpady budowlane. Rodzaj i ilość odpadów, które można oddać w PSZOK zapisane jest szczegółowo w załączniku do regulaminu takiego punktu. Każdy mieszkaniec przy oddawaniu odpadów w PSZOK musi podać imię nazwisko oraz adres. Następnie własnoręcznym podpisem potwierdza te dane oraz informacje na temat ilości i rodzaju oddanych odpadów. Jest to niezbędne ponieważ PSZOK przeznaczony jest tylko dla osób mieszkających na terenie Jaworzna i obsługa punktu musi mieć możliwość zweryfikowania od kogo przyjmuje odpady.
Nieco inne zasady weryfikacji danych dotyczą osób, które oddają odpady budowlane. Wynika to z faktu, że gruz można oddawać bezpłatnie do wyznaczonego przez Radę Miejską limitu 300 kg na osobę rocznie. Przy oddawaniu odpadów z remontów i rozbiórek należy wypełnić specjalny formularz – oświadczenie.
Każdorazowo odwiedzając PSZOK należy stosować się do regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa, oznakowania znajdującego się na punkcie oraz poleceń obsługi.

Przypominamy, aktualnie PSZOK na terenie Jaworzna prowadzi firma MPO Sp. z o.o.
Adres: ul. Martyniaków 8, 43-600 Jaworzno
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 16:00.
Właśnie rozpoczyna się budowa gminnego punktu, który będzie znajdował się przy ulicy Górnośląskiej na Górze Piasku. Prace budowlane powinny zakończyć się w listopadzie.

 

Więcej informacji o PSZOK w tym regulamin i limity oddawanych odpadów znajdują się na naszej stronie www.mznk.grafcon.pl w zakładce odpady komunalne – Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Comments are closed.