Odpady komunalne|

Wielokrotnie informowaliśmy i wyjaśnialiśmy, że gmina nie jest organizatorem stanowisk kontenerowych przy budynkach wielorodzinnych. Każdy zarządca bloku wielorodzinnego, czy to wspólnota, czy spółdzielnia mieszkaniowa, ma obowiązek wskazać firmie odbierającej odpady miejsce, z którego będą odbierane.

W pierwszej kolejności wspólnoty i spółdzielnie powinny organizować takie stanowiska na swoich terenach, co przyczyni się do redukcji kosztów dla mieszkańców ich zasobów. Na wskazanym miejscu należy zorganizować zgodnie z przepisami stanowisko, na którym będą ustawione kontenery na odpady zmieszane oraz pojemniki do segregowania odpadów. Najlepiej gdy będzie ono zadaszone i ogrodzone, wtedy utrzymanie porządku, za który także odpowiada zarządca będzie o wiele łatwiejsze.
W praktyce często zdarza się, że wspólnoty mieszkaniowe poza obrysem budynku nie posiadają żadnego skrawka terenu, na którym mogłyby zorganizować miejsce na kontenery. W takim przypadku mogą posiłkować się działkami pozyskanymi od gminy. Jeszcze przed zmianami w gospodarce odpadami w 2013 roku gmina podjęła szeroką akcję informacyjną dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni na temat możliwości wydzierżawienia terenów pod stanowiska kontenerowe. Obecnie wiele miejsc, na których ustawiane są pojemniki na śmieci, wydzierżawionych jest przez wspólnoty i zarządców od gminy. Stawka czynszu dzierżawnego ustalona jest na preferencyjnych warunkach i aktualnie wynosi 1,00 zł/m2 netto miesięcznie.

Niestety część zarządców do tej pory nie wywiązała się z obowiązku wyznaczenia miejsca odbioru odpadów.
– Korzystają np. ze stanowiska dzierżawionego przez firmę MPO Sp. z o. o., która ma kilkanaście takich miejsc w naszym mieście – wyjaśnia Tomasz Jewuła Dyrektor MZNK w Jaworznie. – Niebawem kończą się umowy dzierżawy tych miejsc i niektóre wspólnoty oraz mieszkańcy spółdzielni mogą pozostać bez własnego stanowiska kontenerowego. Dlatego apelujemy, aby przedstawiciele wspólnot i spółdzielni jak najszybciej zajęli się tym tematem. To może być ostatni dzwonek na podjęcie działania – dodaje.

Często w przypadku rozmów o miejscach na odpady pojawiają się pytania dlaczego to gmina nie zorganizuje stanowisk kontenerowych w ramach opłaty za śmieci. – Nie ma takiej możliwości. Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach jasno określa katalog wydatków, które mogą być pokryte z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie ma wśród nich tworzenia i utrzymania miejsc na kontenery – wyjaśnia Tomasz Jewuła.
Z tak zwanej opłaty śmieciowej można finansować: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługę administracyjną systemu gospodarki odpadami w mieście, edukację ekologiczną. Fakultatywnie gminy mogą pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, co w Jaworznie ma miejsce. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że uwzględnienie w opłacie kosztów utworzenia stanowisk kontenerowych oraz ich utrzymanie stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. To zarządy wspólnot i spółdzielni muszą zatroszczyć się o to, by ich lokatorzy mieli możliwość w cywilizowanych warunkach wyrzucać śmieci.

Comments are closed.