Nieruchomości|

Program Mieszkanie za remont cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Jaworzna. Wiele osób pyta, kto może starać się o przydział takiego mieszkania. Poniżej publikujemy kto może się ubiegać o mieszkanie za remont oraz kryteria punktowe przyjęte przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

O najem lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie za remont mogą ubiegać się osoby, które:

  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 1 150,00 zł do 2 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i powyżej 1 800,00 zł do 4 000,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania*,
  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Poniżej załączamy uchwałę Rady Miejskiej, w której zapisane są te wymagania.

Kompletne wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną następnie trafiają do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, której pracą kieruje zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek. Komisja działa na podstawie wewnętrznego regulaminu, w którym określona jest między innymi kwalifikacja punktowa warunków zamieszkania w programie Mieszkanie za remont. Przy przydziale punktów poszczególnym wnioskodawcom komisja uwzględnia między innymi: powierzchnię mieszkalną na jedną osobę w dotychczas zajmowanym mieszkaniu, miejsce zamieszkania, liczebność rodziny (np. rodziny wielodzietne oraz samotne matki lub ojcowie otrzymują dodatkowe punkty) i inne. Pełna punktacja przydzielana przez komisję w załączniku poniżej.

*Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Comments are closed.