Bez kategorii|

Od maja br. to Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych zajmuje się obsługą mieszkańców w zakresie przyznawania dodatku mieszkaniowego i energetycznego. Przypominamy zasady przydzielania tych dodatków.

Dodatek mieszkaniowy jest jedną z form pomocy gminy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Mogą się o niego ubiegać mieszkańcy Jaworzna, którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i spełniają dwa podstawowe kryteria: dochodowe (średni miesięczny dochód w okresie trzech ostatnich miesięcy nie przekracza 1 750,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1 250,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym) oraz kryterium dotyczące powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Od maja br. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przejął obowiązki przydziału dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W tym roku wpłynęło 1 168 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Mieszkańcy, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie otrzymali pomoc finansową w wysokości ponad 1 mln 800 tys. zł.
– Wniosków jest sporo, ale nadal część osób, które być może mogą się zakwalifikować do przyznania dodatku nie składa dokumentów, bo z ich wyliczeń wynika, że przekraczają określone progi dochodowe. Należy też pamiętać, że zaległości czynszowe nie wpływają na decyzję o przyznaniu świadczenia. Dodatek może być formą pomocy przy spłacie zadłużenia. Dlatego zawsze warto zapytać w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych jak prawidłowo wypełnić wniosek, do czego wszystkich zachęcamy – przekonuje Elżbieta Jach, zastępca dyrektora MZNK w Jaworznie.
Natomiast o dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy i jednocześnie są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W tym roku wpłynęło 467 wniosków o dodatek energetyczny. Na podstawie tych wniosków wypłacono dodatki na kwotę ponad 43 tys. zł.

Gdzie po dodatek mieszkaniowy i energetyczny?
Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i energetycznego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9 b, III piętro, pok. nr 309. Tel. (32) 745 10 77, (32) 745 10 78. Zasady przyznawania dodatków zostały opisane na stronie internetowej MZNK. Można tam znaleźć także wnioski i formularze gotowe do wydrukowania i wypełnienia.

Comments are closed.