Aktualności, Zieleń miejska|

Co zrobić, gdy gałęzie drzewa rosnącego na terenie należącym do gminy są uschnięte i każdy podmuch wiatru powoduje, że spadają na pobliski chodnik. Gdzie zgłosić taką sytuację i jakie kroki może podjąć Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Przypominamy zasady pielęgnacji i wycinki drzew.

Pielęgnacja drzew
Pielęgnacja obejmuje regularne zabiegi stosowane w celu utrzymania drzew w stanie żywotności i rozwoju, a przy drzewach ulicznych – również dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres tych zabiegów został ograniczony i może obejmować wyłącznie:
– usuwanie gałęzi obumarłych i nadłamanych,
– utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa,
– wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
Cięcie dla zmniejszenia korony dojrzałych i starszych drzew należy zawsze traktować jako ostateczność, a jednorazowo nie powinno się przekraczać 30 proc. objętości korony.
Przycinanie drzew rosnących na terenie gminnym realizowane jest przez MZNK na podstawie złożonych wniosków i zgodnie z ich kolejnością. Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej sprawdzają zgłoszenia i oceniają stan drzew. Następnie zlecają pielęgnację. Poza kolejnością przycinane są gałęzie odłamane, stanowiące zagrożenie dla mieszkańców lub konary kolidujące z budynkami czy słupami oświetleniowymi. Cięcia pielęgnacyjne drzew zlecane są w miarę posiadanych środków.

Wycinka drzew
Procedura związana z usunięciem drzew rosnących na terenach gminnych z reguły rozpoczyna się od wniosku, złożonego przez mieszkańców lub administratorów budynków. Po otrzymaniu pisma Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych dokonuje oględzin drzew w terenie. Pracownicy Działu Zieleni Miejskiej oceniają ich stan fitosanitarny oraz ewentualne zagrożenie oderwaniem uschniętych konarów lub przewróceniem drzewa przez porywisty wiatr. Do usunięcia zakwalifikowane zostają drzewa, których stan może powodować zagrożenie dla ludzi lub mienia oraz drzewa zarażone chorobami, zniszczone i obumarłe.
Następnie MZNK składa wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzewa do Marszałka Województwa Śląskiego. Po uzyskaniu stosownej decyzji pracownicy MZNK wskazują wybranej firmie, wykonującej tego typu prace, drzewa do wycięcia. Przepisy ustawy o ochronie przyrody pozwalają na wycinkę niektórych drzew bez potrzeby uzyskania pozwolenia.
W marcu rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków, który trwa do października. W tym okresie nie prowadzi się prac związanych z wycinką drzew. Istnieje jedynie możliwość usuwania drzew, które stanowią zagrożenie lub wiatrołomów.

Na koniec ważna uwaga. MZNK zajmuje się pielęgnacją i wycinką drzew wyłącznie na terenach przekazanych jednostce do utrzymania. Są to głównie obszary zieleni urządzonej czyli parki oraz tereny zieleni nieurządzonej – osiedlowej. W kompetencjach MZNK nie ma utrzymywania zieleni na gruntach prywatnych lub przekazanych w zarząd innym podmiotom.

Pytania i wnioski dotyczące wycinki drzew należy kierować do Działu Zieleni Miejskiej MZNK w Jaworznie. Kontakt: Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 5 (Osiedle Stałe). Tel (032) 615 50 30 wew. 417. Biuro czynne w godzinach pracy MZNK w Jaworznie.

Comments are closed.