Aktualności, Nieruchomości|

Rozpoczyna się trzecia edycja programu Mieszkanie za remont, w którym osoby zamieszkujące Jaworzno mogą ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu. W rozpoczynającej się edycji do programu wytypowano 50 mieszkań komunalnych, których lista dostępna jest na stronie internetowej MZNK i w siedzibie jednostki. W przyszłym tygodniu zostanie także opublikowany harmonogram, zgodnie z którym mieszkania zostaną udostępnione zainteresowanym osobom do oglądania oraz ogłoszony termin składania wniosków o przydział mieszkania.

Program Mieszkanie za remont to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wielokrotnie zgłaszali chęć wynajęcia niewyremontowanego mieszkania gminnego. Do tej pory odbyły się dwie edycje programu, w których mieszkańcy wyremontowali, a następnie wynajęli od miasta łącznie 82 mieszkania komunalne (dobiegają końca odbiory ostatnich mieszkań z drugiej edycji).

Poniżej przedstawiamy krok po kroku procedurę przydziału mieszkań gminnych w ramach programu Mieszkanie za remont oraz informacje na temat tego, kto może ubiegać się o przydział mieszkania komunalnego w tym trybie.

Procedura wynajmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie za remont

  1. Na stronie internetowej MZNK w Jaworznie oraz w siedzibie jednostki przy ulicy Północnej 9b została udostępniona lista mieszkań do wynajęcia w ramach programu. Lista oprócz podstawowych danych na temat mieszkań zawiera także informacje dotyczące zakresu i kosztów przewidywanego remontu. Mieszkania będą udostępniane do oglądania zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.
  2. Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania w ramach programu składają w wyznaczonym terminie wniosek do MZNK wraz z potrzebnymi załącznikami. Wnioski należy składać osobiście lub listownie w Dziale Przydziałów Mieszkań. We wniosku można wskazać maksymalnie trzy mieszkania wybrane z listy. Uwaga! Będą przyjmowane tylko kompletne wnioski.
  3. Zweryfikowane pozytywnie przez MZNK wnioski są opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową powołaną przez Radę Miejską. Komisja zgodnie z regulaminem przydziela punkty poszczególnym wnioskom.
  4. MZNK podpisuje umowę o udostępnienie mieszkania celem wykonania remontu z osobami, których wnioski na przydział danego lokalu uzyskały najwyższą liczbę punktów. Remont powinien być przeprowadzony w ciągu 4 miesięcy. W tym czasie wnioskodawca uiszcza tylko opłaty za media.
  5. Po zakończeniu remontu i odbiorze prac przez MZNK, wnioskodawca może podpisać z jednostką bezterminową umowę najmu mieszkania.

Kto może się ubiegać o przydział mieszkania w programie Mieszkanie za remont

O najem lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie za remont mogą ubiegać się osoby, które:

  • dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego,
  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 1 184,27 zł – 2 574,50 zł zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i powyżej 1 853,64 zł do 4 119,20 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania*,
  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Gdzie zgłaszać się po informacje na temat programu
Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

 

W dn. 10.10.2018 r. wprowadzono zmiany do wykazu lokali z uwagi na błędy w kondygnacjach mieszkań z pozycji 29, 32, 33, 37.

___
*Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

Wykaz lokali mieszkalnych w III edycji programu Mieszkanie za remont

 

Comments are closed.