Nieruchomości|

Od dzisiaj do 23 listopada br. można składać wnioski o przydział mieszkania w programie mieszkanie za remont. Poniżej podajemy informacje gdzie składać wnioski, do kogo kierować pytania oraz jaka jest punktacja wniosków przyjęta przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Przez ostatnie dwa tygodnie pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie udostępniali zainteresowanym osobom mieszkania, o które można się ubiegać w trzeciej edycji programu. Dzisiaj startuje nabór wniosków.
Podobnie jak w poprzednich edycjach wnioski należy składać osobiście w Dziale Przydziałów Mieszkań MZNK lub przesłać pocztą. We wniosku można wskazać do trzech mieszkań z udostępnionej wcześniej listy.
Termin składania wniosków upływa w dniu 23 listopada 2018 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data nadania).
Przypominamy, że o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie za remont mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego,
  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 115 % do 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. na dzień dzisiejszy 1 184,27 zł – 2 574,50 zł na osobę) i powyżej 180 % do 400 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. na dzień dzisiejszy 1 853,64 zł – 4 119,20 zł na osobę). Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania*,
  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Procedurę wynajmu mieszkań w ramach programu Mieszkanie za remont opisaliśmy w odrębnym artykule.

Ważna informacja
Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych, stanowiące załączniki do wniosku. Niniejsze oświadczenia winny podpisać wszystkie osoby, które zostały wskazane w ww. wniosku do wspólnego zamieszkiwania (dot. osób wskazanych w tabeli na str. 1 wniosku o przydział mieszkania za remont).
Ponadto, na str. 5 niniejszego wniosku wszystkie osoby, których dane osobowe zostały umieszczone, zobligowane są do podpisania, iż zapoznały się z informacją stanowiącą załącznik nr 3 do wniosku dot. przetwarzania danych osobowych.
Osoby, które ukończyły 16 rok życia mają obowiązek podpisać wskazane powyżej oświadczenie oraz informację własnoręcznie. W przypadku osób małoletnich (poniżej 16 roku życia) oświadczenie oraz informację podpisują rodzice/opiekunowie prawni.
Z dniem 21 kwietnia 2019 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r., która będzie mieć zastosowanie do umów najmu zawieranych od dnia 21 kwietnia 2019 r.

Punktacja Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Przypominamy, że wnioski osób, które spełniają wszystkie powyższe wymagania są następnie opiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Gdzie składać wnioski i zgłaszać się po informacje na temat programu
Wnioski o przydział mieszkania w programie Mieszkanie za remont należy składać w Dziale Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304, telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy i w piątki od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 17:00.

___
*Za dochód uważa się wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (DZ. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Dokumenty:

Wniosek o przydział mieszkania za remont
Oświadczenie wnioskodawcy
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach
Załącznik nr 1 do wniosku o przydział mieszkania za remont
Załącznik nr 2 do wniosku o przydział mieszkania za remont
Załącznik nr 3 do wniosku o przydział mieszkania za remont

Comments are closed.