Odpady komunalne|

Szanowni Mieszkańcy Jaworzna, Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, iż w dniu 10 czerwca 2019 r. Konsorcjum wykonawców usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych AVR S.A., AVR S.p.A., M. Jakubowski, PW „Miki”, Miki Recykling Sp. z o.o. został wyznaczony dodatkowy 7 dniowy termin do wykonywania zobowiązań wynikających z umowy nr MZNK.DZP.251.92.2017 pod groźbą odstąpienia przez MZNK od umowy, w zakresie całej pozostałej do wykonywania jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku dalszego zaniechania odbioru odpadów BIO w dniu 18 czerwca br. zostanie wypowiedziana umowa, a MZNK podejmie rozmowy w celu podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 lipca 2019 r. z nową firmą.
Odnosząc się natomiast do oświadczenia Wykonawcy pragniemy poinformować, że o pierwsze spotkanie w sprawie możliwych problemów poprosił on w lutym 2019 r., tj. na dwa miesiące przed odbiorem odpadów zielonych i w tym też czasie rozpoczął poszukiwanie instalacji, które odebrałyby tę frakcję odpadów. Zdaniem tut. Jednostki działanie to nosi znamiona poważnego zaniedbania Wykonawcy, ponieważ instalacje moce przerobowe mają określane rocznie, zatem negocjacja cen i podpisanie stosownych umów na rok 2019 powinna nastąpić najpóźniej końcem roku 2018. W trakcie lutowego spotkania Konsorcjum nie przedłożyło żadnych propozycji rozwiązania problemu. MZNK w Jaworznie zaproponował kilka rozwiązań, w tym najprostsze dozwolone przez prawo tj. organizacja stacji przeładunkowej, która pozwoliłaby Wykonawcy na przewiezienie odpadów BIO w jedno miejsce, rozworkowanie do większych kontenerów i przekazanie w formie luzu do instalacji, ewentualnie rozworkowanie odpadów bezpośrednio przed nieruchomością do pojazdu zbierającego odpady. MZNK zobowiązało się, iż podejmie działania w celu wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zielone, jednakże takich działań nie da się zrealizować w dwa miesiące. W tym celu konieczne jest dokonanie stosownych zmian w uchwałach oraz ogłoszenie przetargu. Te czynności właśnie trwają i prawdopodobnie już od nowego roku każda nieruchomości zostanie wyposażona w specjalny kontener na odpady BIO. Co więcej w trakcie dodatkowych rozmów z instalacjami ustalono, iż końcem roku była możliwość podpisania stosownych umów przez Wykonawcę na zagospodarowanie odpadów BIO, a także znalazły się instalacje, które deklarowały chęć przyjęcia odpadów zielonych również w workach np. instalacja w Oświęcimiu, a po rozworkowaniu na miejscu w instalacji również Nowy Sącz.
Niezrozumiałe jest dla Zamawiającego, który w umowie zlecił zagospodarowanie i transport tej frakcji odpadów Wykonawcy, a ten zobowiązał się do realizacji tej usługi, iż obecnie problem w całości przerzuca na MZNK. Nie bez znaczenia pewnie pozostaje fakt, że w latach poprzednich cena zagospodarowania tych odpadów była zacznie niższa, a usługa przynosiła zysk, ale to już ryzyko przedsiębiorcy.
Niedopuszczalna w przekonaniu Zamawiającego jest sytuacja, w której Wykonawca przystępując do przetargu, którego przedmiotem jest długoletnie świadczenie usługi, nie zabezpieczył się długoterminowymi umowami gwarantującymi prawidłową realizację umowy. Prośby o kolejne spotkania Miejski Zarząd Nieruchomości traktował przychylnie, jednakże biorąc pod uwagę, iż spotkania te ze względu na brak racjonalnych propozycji Wykonawcy, głównie dotyczących zwiększenia wynagrodzenia, oraz jego roszczeniowe podejście do tematu, spowodowały że dalsze rozmowy nie przyniosą rozwiązania problemu.
Szanowni mieszkańcy, MZNK zawarł w drodze przetargu umowę z profesjonalną firmą umowę na transport i zagospodarowanie odpadów, za wykonywanie której terminowo płaci z opłaty, którą wszyscy wnosimy. W związku z powyższym nie oczekujemy od Wykonawcy niczego innego, jak tylko realizacji usług do których, jako profesjonalista się zobowiązał. Nie możemy również pozwolić, aby skutek jego zaniedbań finansowo obciążał mieszkańców Jaworzna. Jeszcze raz przepraszamy za zaistniałe niedogodności i zapewniamy że czynimy wszystko, aby trwały one jak najkrócej.

Comments are closed.