Aktualności, Mieszkanie za remont, Nieruchomości|

Termin składania winsoków w programie mieszkanie za remont został wydłużony do 15 kwietnia br. Poniżej podajemy informacje gdzie składać wnioski i do kogo kierować pytania w sprawie programu.

W lutym pracownicy Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie udostępniali zainteresowanym osobom mieszkania, o które można się ubiegać w czwartej edycji programu. Termin składania winsoków w programie mieszkanie za remont został wydłużony z 31 marca br. do 15 kwietnia br. We wniosku można wskazać do trzech mieszkań z udostępnionej wcześniej listy. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2020 roku (w przypadku wysyłki pocztą decyduje data nadania).

Przypominamy, że o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu Mieszkanie za remont mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • dokonają na własny koszt remontu lub modernizacji zniszczonego, wytypowanego przez gminę lokalu mieszkalnego,
  • zamieszkują na stałe na terenie miasta Jaworzna i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
  • spełniają kryterium dochodowe zawierające się w widełkach powyżej 115 % do 250 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym (tj. na dzień dzisiejszy 1 380,00 zł – 3 000,00 zł na osobę) i powyżej 180 % do 400 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. na dzień dzisiejszy 2 160,00 zł – 4 800,00 zł na osobę). Jest to średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział mieszkania*,
  • złożą oświadczenie o posiadaniu środków niezbędnych do wykonania remontu lub modernizacji lokalu mieszkalnego na własny koszt (bez możliwości zrekompensowania go poprzez zwolnienie z czynszu lub obniżkę czynszu).

Ważna informacja
Przyjmowane są wnioski wyłącznie z kompletem dokumentów. Do wniosku należy dołączyć m. in.: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, oświadczenie, wyrok rozwodowy (do wglądu), kserokopię wyroku alimentacyjnego lub zaświadczenie od komornika o pobranych alimentach, kserokopię decyzji z MOPS o przyznanej pomocy, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o otrzymanym zwrocie z podatku, zaświadczenie z ZUS o pobranych świadczeniach oraz inne dokumenty potwierdzające otrzymany dochód.

UWAGA ! W związku z przedłużonym terminem składania winsoków o przydział mieszkania za remont osoby, które będą składały dokumenty w miesiącu kwietniu winny mieć udokumentowane dochody za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, tj. styczeń, luty, marzec 2020 r.

Gdzie składać wnioski i zgłaszać się po informacje na temat programu
Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami o przydział mieszkania w programie Mieszkanie za remont można wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Przydziału Mieszkań pod nr telefonu: 32 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00 i w piątki od 7:00 do 14:00.
___
* Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.2)), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622).

Comments are closed.