Aktualności, Nieruchomości, Odpady komunalne, Zieleń miejska|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów od piątku, 13 marca 2020 r., do odwołania. Praca MZNK została przeorganizowana w taki sposób, aby umożliwić załatwianie terminowych spraw mieszkańców. Codziennie odbierane są telefony, przyjmowana jest poczta oraz przygotowywane są odpowiedzi na pisma. Z poszczególnymi działami/biurami można kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie.

Kontakt ogólny do MZNK w Jaworznie:
telefon: 32 615 50 30, 32 745 10 40
fax: 32 615 53 35
mail: sekretariat@mznk.grafcon.pl
mail odpady: odpady@mznk.grafcon.pl

PSZOK (ul. Górnośląska 39) oraz punkty mobilne

Obsługa interesantów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz działalność Mobilnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dzielnicach została wstrzymana do odwołania. Odpady z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.

Odbiór bioodpadów

Od 1 kwietnia br. rusza odbiór bioodpadów. Odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane będą zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami.
Zabudowa wielorodzinna
Po konsultacjach z zarządcami oraz wykonawcą Konsorcjum firm AVR/Miki odpady bio z zabudowy wielorodzinnej będą odbierane zgodnie z przyjętym rozwiązaniem – w wybranych lokalizacjach na terenie miasta zostaną podstawione pojemniki na bioodpady o pojemności 5m3. Odbiór odpadów będzie się odbywać raz w tygodniu w środę. Dodatkowo w wiatach śmietnikowych umieszczone są pojemniki o poj. 120 l na odpady kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych.

Place zabaw

Wszystkie place zabaw oraz siłownie zewnętrzne administrowane przez MZNK zostały zamknięte do odwołania (bramki zostały zamknięte, urządzenia owinięto taśmami, wywieszono stosowne informacje).

Program Mieszkanie za remont

Termin składania wniosków w programie mieszkanie za remont został wydłużony do 15 kwietnia br. Wnioski można wysyłać za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Niezbędnych informacji udzielają pracownicy Działu Przydziału Mieszkań pod nr telefonu: 32 745 10 45. Na dzień 30.03 2020 r. wpłynęło łącznie 98 wniosków.

Wnioski w sprawie dodatku mieszkaniowego i energetycznego

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać za pośrednictwem poczty lub umieścić w specjalnie udostępnionej skrzynce, która znajduje się przy drzwiach budynku siedziby MZNK (wejście od strony ul. Podwale). Ewentualne braki formalne we wnioskach będzie można uzupełnić w terminie późniejszym. Informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Dodatków Mieszkaniowych pod nr telefonu: 32 745 10 77 lub 32 745 10 78.
Od 13 marca wpłynęło 50 wniosków o dodatek mieszkaniowy i 4 wnioski o dodatek energetyczny (stan na dzień 30.03.2020 r.).

Cmentarze komunalne Wilkoszyn oraz Szczakowa

Dział Gospodarki Cmentarzami został zamknięty dla obsługi interesantów. Wyjątek stanowią sprawy związane z pogrzebem, które można załatwić w budynku administracji cmentarzami (Wilkoszyn) w wydzielonej do obsługi strefie. Tel.: 32 745 10 57.

Pielęgnacja zieleni

Trwa na bieżąco porządkowanie gminnych terenów zielonych: utrzymanie czystości, zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, zamiatanie, pielęgnacja zieleni urządzonej.

Likwidacja dzikich wysypisk

Wynajęta przez MZNK firma usuwa dzikie wysypiska zlokalizowane na terenach gminnych. W ramach umowy zostanie posprzątanych 7 działek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (ul. Zwycięstwa, Szelonka, Kaliska, Długoszyńska, Ins. Kościuszkowskiej, Ogrodnicza, Jagiellońska). Wykonawca ma za zadanie oczyścić wskazane działki ze wszystkich odpadów, w razie potrzeby przyciąć zieleń utrudniającą prace, wywieźć zebrane odpady i ustawić tablice informujące o zakazie wyrzucania odpadów i gruzu.

Comments are closed.