Aktualności, Odpady komunalne|

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał umowę z Wodociągami Jaworzno Sp. z o. o. dotyczącą odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania.

Umowa obejmować będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i z PSZOK oraz przyjmowanie odpadów selektywnych w mobilnych punktach zbierania odpadów komunalnych. Wodociągi Jaworzno wyposażą nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki na odpady komunalne niesegregowane i odpady selektywne (papier, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady), a w zabudowie jednorodzinnej – w pojemniki na odpady zmieszane i bioodpady oraz worki na selektywną zbiórkę. Umowa obejmować będzie również: oznakowanie pojemników i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, utworzenie biura obsługi klientów, sporządzanie sprawozdań i raportów, przeprowadzanie kontroli przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przygotowywanie harmonogramów odbioru odpadów oraz transport odpadów komunalnych do miejsc zagospodarowania.

Dołożymy wszelkich starań, aby zmiana operatora systemu gospodarki odpadami przebiegła płynnie i była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. – mówi Tomasz Jewuła, dyrektor MZNK w Jaworznie.

Umowa rozpocznie się pod koniec tego roku i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2023 roku. Termin rozpoczęcia będzie uzależniony od wykonania przedmiotu dotychczas obowiązującej umowy z Konsorcjum firm AVR/Miki.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Comments are closed.