Aktualności, Odpady komunalne|

Od 27 kwietnia zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Górnośląskiej 39. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników obsługujących punkt na teren PSZOK będą wpuszczane jedynie osoby przestrzegające wytycznych w okresie epidemii.
Koniecznym jest zasłanianie ust i nosa oraz posiadanie rękawiczek ochronnych. Przywożący odpady zobowiązany jest m.in. podać swoje dane osobowe, a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie. Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od pon. do pt. pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.

Prosimy zapoznać się z poniższymi wytycznymi dla mieszkańców korzystających z PSZOK w okresie epidemii.

1. Na teren PSZOK wpuszczane będą jedynie osoby przestrzegające ścisłych zasad higieny, posiadające na sobie środki ochrony osobistej tj. maseczka (lub w inny sposób zakryte usta oraz nos) i rękawiczki ochronne (lateksowe lub nitrylowe) dotyczy to zarówno osób oddających odpady jak i osób towarzyszących lub pomagających w rozładunku. Po stronie osób przywożących odpady na PSZOK jest utrzymanie odpowiedniej odległości i zasad higieny. Pracownicy PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania osób przebywających na PSZOK, które mogą przyczynić się do zarażenia w trakcie rozładunku odpadów wirusem SARS-CoV-2.
2. Kontakt z pracownikami PSZOK będzie odbywał się wyłącznie poprzez zabezpieczone pleksi okno. Przywożący odpady zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (a w przypadku gruzu wypełnić osobiście oświadczenie), podać adres nieruchomości z jakiej pochodzą odpady (w przypadku gruzu przedstawić dokumenty potwierdzające, ze zamieszkuje na tej nieruchomości) oraz wskazać jakie odpady przywozi.
3. Po przekazaniu w/w informacji osoba oddająca odpady oraz osoby jej towarzyszące zobowiązane są wsiąść do samochodu i zamknąć wszystkie szyby, pracownik PSZOK w tym czasie sprawdzi bagażnik samochodu lub przyczepę w celu weryfikacji rodzaju przywiezionych odpadów komunalnych.
4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być dostarczone w bagażniku samochodu lub na przyczepie w sposób umożliwiający ich poprawną i sprawną klasyfikację pracownikowi PSZOK.
5. Na PSZOK nie będą przyjmowane odpady selektywne – zmieszane (tzw. miksy różnych odpadów selektywnych) lub odpady których klasyfikacja wymagałaby od pracownika otwierania worków/pojemników w celu poprawnego oszacowania ilości lub rodzaju dostarczonych odpadów.
6. W jednym czasie na PSZOK mogą znajdować się maksymalnie dwa pojazdy (W KAŻDYM POJEŹDZIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ MAX. 2 OSOBY) w celu zminimalizowania ryzyka braku możliwości zachowania odpowiedniego 2 m odstępu.
7. Wszelkie odpady deponowane są w przeznaczonych do tego opisanych pojemnikach/kontenerach zgodnie z zapisami obecnie obowiązującym regulaminem PSZOK osoby przywożące odpady zobowiązane są samodzielnie umieścić odpady w odpowiednim pojemniku, kontenerze a odpady niebezpieczne w postaci pozostałości, farb, lakierów, baterii świetlówek pozostawić przed drzwiami budynku socjalnego PSZOK.
8. W przypadku rozładunku odpadów osoby przebywające na PSZOK zobowiązane są pozostawać od siebie i pracowników PSZOK w odległości co najmniej 2m.
9. Pracownik PSZOK odmawia przyjęcia odpadów lub wjazdu na teren PSZOK osobie, która nie przestrzega powyższych wytycznych.
10. Wjazd na PSZOK będzie się odbywał po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i godziny wjazdu wraz z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu dostarczającego odpady. Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są pod numerem telefonu: (32) 745 10 72 w godz. 7-15.
11. Wjazd następuje tylko w wyznaczonym dniu i godzinie, spóźnienie powoduje utratę zarezerwowanego terminu.
12. Na rozładowanie odpadów mieszkaniec ma max. 15 minut, a w przypadku odpadów budowlanych i rozbiórkowych max. 30 min.

APELUJEMY O PRZEMYŚLENIE KONIECZNOŚCI KORZYSTANIA Z PSZOK W CZASIE EPIDEMII I ZACHĘCAMY DO DOSTARCZENIA ODPADÓW W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE.

Więcej informacji na temat:

PSZOK w zakładce Odpady komunalne – Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

gruzu w zakładce Odpady komunalne – Gruz.

Comments are closed.