Odpady komunalne|

Od 1 października br. firmy i instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę. Mogą zawrzeć indywidualną umowę z dowolną firmą świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Systemem nadal objęci są przedsiębiorcy i instytucje, których siedziba, czy miejsce prowadzenia działalności, zlokalizowane są w budynku, który w części pełni funkcję budynku mieszkalnego, a w części użytkowego.

Na czerwcowej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Nr XXI/293/2020, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 4926). Zgodnie z nią z dniem 1 października br. firmy i instytucje (nieruchomości niezamieszkałe) zlokalizowane na terenie miasta zostają wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych i są zobowiązane do zawarcia indywidualnych umów. Na terenie Jaworzna jest 25 firm uprawnionych do odbioru odpadów i wpisanych do rejestru, w tym Wodociągi Jaworzno Sp. z o. o., z którymi MZNK podpisał umowę na odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. Umowa rozpocznie się pod koniec tego roku.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych dostępny jest na stronie: www.bip.jaworzno.pl.


Jak będzie wyglądał system odbioru odpadów komunalnych od 1 października 2020 roku

Objęci systemem odbioru odpadów komunalnych:

  1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (domy jednorodzinne, bloki).
  2. Właściciele nieruchomości mieszanych, w których mieszczą się zarówno mieszkania i prowadzona jest działalność gospodarcza (domy jednorodzinne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, bloki, w których w lokalach prowadzone są usługi, sklepy itp.).- Zobowiązani są nadal składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
    – Są obsługiwani przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Miasta Jaworzno.

Nie objęci systemem odbioru odpadów komunalnych:

  • Właściciele nieruchomości, na których nie ma lokali mieszkalnych i wykorzystywane są wyłącznie pod działalność.- Zobowiązani są indywidualnie zawrzeć umowę z firmą świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Link do rejestru firm: www.bip.jaworzno.pl.
    – Należności będą regulowali bezpośrednio z przedsiębiorcą, z którym zawarli umowę.
    – Z dniem 1 października br. wygasają deklaracje, a Gmina Miasta Jaworzno nie będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych od w/w podmiotów.

W przypadku pytań można skontaktować się z:
Urzędem Miejskim w Jaworznie, Wydział Budżetowo-Finansowy 32 618 15 00,
Miejskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, Dział Gospodarki Odpadami 32 745 10 61 lub 66.

Comments are closed.