Aktualności, Nieruchomości|

Gmina dysponuje kilkoma formami pomocy osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Jedną z nich jest dodatek mieszkaniowy i energetyczny.

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia finansowego dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Mogą się o niego ubiegać najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy spełnią kilka warunków, w tym najważniejszy – posiadają dochody zawierające się w określonych kwotach. W mijającym roku MZNK w Jaworznie wypłacił mieszkańcom Jaworzna dodatki mieszkaniowe w kwocie przekraczającej 1,1 mln złotych.
Natomiast o dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy. W tym roku MZNK wypłacił w ramach tego wsparcia dodatki o łącznej kwocie przekraczającej 22 tys. zł.
Więcej na temat możliwości otrzymania tej formy pomocy można przeczytać na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie. Na stronie dostępne są również dokumenty i formularze do pobrania.

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
Osobom, które nie mogły złożyć wniosku o dodatek mieszkaniowy z powodu ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (ogłoszonych z powodu COVID-19), może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
Podstawa prawna – art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.).

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:
– do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę, ze wskazaniem okresu wstecz, za który dodatek ma zostać przyznany,
– okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy,
– dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego na podstawie innej decyzji wydanej wcześniej,
– pozostałe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

Comments are closed.