Nieruchomości|

W dobie pandemicznych nakazów coraz więcej spraw można załatwić na odległość, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych rozwiązań internetowych. W Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie istnieje możliwość otrzymywania faktur, korekt faktur oraz ich duplikatów drogą elektroniczną.

W tym celu należy wypełnić wniosek (dostępny poniżej) i przesłać go na adres Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Północna 9b. Wnioski można również wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do siedziby jednostki. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać m. in. osoby posiadające lokale użytkowe oraz garaże w zasobie MZNK.
Wniosek o przesyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą złożyć także osoby fizyczne – najemcy lokali. Może to być na przykład: zawiadomienia o wysokości opłaty, zawiadomienia o rozliczeniu elementów opłaty czy kartoteki księgowe lokalu.

Przy podejmowaniu decyzji o przejściu na elektroniczną formę korespondencji należy pamiętać o kilku istotnych faktach:

  • MZNK przejdzie z powrotem na przesyłanie dokumentów w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwią przesłanie ich drogą elektroniczną,
    korespondencja o charakterze procesowym lub związana z realizacją przepisów ustawowych oraz w której w celach dowodowych koniecznym jest wykazanie faktu doręczenia będzie realizowana drogą pocztową lub poprzez wymóg osobistego odbioru, pomimo złożenia oświadczenia,
  • uruchomienie korespondencji elektronicznej nie wpływa na określone w umowie terminy płatności i okresy rozliczeniowe, również błędny adres e-mail lub błąd w adresie e-mail nie może być podstawą do reklamacji i nie zwalnia odbiorcy z obowiązku zapłaty wystawionego przez MZNK dokumentu,
  • w razie zmiany adresu e-mail najemca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o nowym adresie,
  • w sytuacji, gdy odbiorcą dokumentu jest więcej niż jedna osoba oświadczenie o akceptacji ma charakter wiążący tylko wtedy, gdy każda z osób wyrazi zgodę na korespondencję elektroniczną,
  • wniosek o przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną można w każdej chwili wycofać.

W przypadku pytań i wątpliwości informacji udzielają poszczególne komórki organizacyjne pod nr tel.:

  • Dział Rozliczeń – opłaty z tytułu umów najmu dla lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży, 32 745 10 40 wew. 407, 408 lub 444,
  • Dział Gospodarki Odpadami – opłaty za zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 32 745 10 61, 32 745 10 66,
  • Dział Gospodarki Cmentarzami – opłaty związane z cmentarzami komunalnymi, 32 745 10 57.

W celu przyspieszenia rejestracji adresu mailowego w systemie można przesłać skan lub zdjęcie wniosku na adres mailowy: sekretariat@mznk.grafcon.pl. Należy również pamiętać o przesłaniu podpisanego wniosku drogą pocztową.

Instrukcja przesyłania dokumentów w wersji elektronicznej jest dostępna na wniosek.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie BIP MZNK Jaworzno w zakładce Wzory Dokumentów w odpowiednim Dziale.

Comments are closed.