Nieruchomości|

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Zmiany dotyczą m.in. kryterium dochodowego i sposobu jego naliczania, wywiadu środowiskowego i komu dodatek przysługuje. Wprowadzony został także nowy wzór wniosku i deklaracji o dochodach.

W grudniu ubiegłego roku sejm znowelizował niektóre ustawy wspierające rozwój mieszkalnictwa. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Najważniejsze zmiany podajemy poniżej.

Nowe wzory wniosku i deklaracji
Od 1 lipca obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Zostały one wprowadzone uchwałą nr XXXII/417/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 maja 2021 r. Dokumenty można pobrać ze strony www.mznk.grafcon.pl/nieruchomosci zakładka Dokumenty do pobrania.
Wnioskodawcy, a także zarządcy budynków (którzy potwierdzają informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) muszą pamiętać, aby od już od 1 lipca dokonywać tych czynności na poprawnym, nowym wniosku. Istotną zmianą jest również właściwe ustalenie wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Teraz potwierdzane będą wydatki, które ponoszone są w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Jakie kryteria należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:
– najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
– dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
– dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²
– dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
– dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
– dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
– dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²
– jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom oraz nie wlicza się ich do gospodarstwa domowego jeżeli przebywają w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:
– domu pomocy społecznej
– młodzieżowym ośrodku wychowawczym
– schronisku dla nieletnich
– zakładzie poprawczym
– zakładzie karnym
– szkole, w tym w szkole wojskowej.

Wywiad środowiskowy
W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Nowa definicja dochodu
Od 1 lipca obowiązuje definicja dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Stąd miasto zobowiązane było wprowadzić nowy wzór druku zaświadczenia o dochodach.

W przypadku tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. Poz. 333).

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawia przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320), przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowe informacje
Informacje o dodatkach mieszkaniowych można uzyskać pod numerami telefonów (032) 745 10 77 lub (032) 745 10 78.

Wnioski do pobrania
Druki wymagane do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy ul. Północnej 9b lub na stronie www.mznk.jaworzno.pl

Comments are closed.