Nieruchomości|

Mieszkańcy Jaworzna, którzy spełnią kilka warunków mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego. Są to formy pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

W okresie od 1 stycznia do 16 listopada 2021 r. wpłynęło 798 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W okresie tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę ponad 1,2 mln złotych.
W tym samym czasie wpłynęły 332 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, a na wypłatę tej formy pomocy przeznaczono kwotę ponad 24 tys. zł, które pochodziły z dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.

Dla kogo dodatek mieszkaniowy
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje:
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Kryterium dochodowe
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, jest on przeznaczony dla osób, które spełniają kryterium dochodowe wynoszące obecnie 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.
Dochód zdefiniowany jest w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej.

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
– dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
– dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²
– dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
– dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
– dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
– dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²
– jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Wywiad środowiskowy
W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami, a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Definicja dochodu
Od 1 lipca br. obowiązuje definicja dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Stąd miasto zobowiązane było wprowadzić nowy wzór druku zaświadczenia o dochodach. Druki wymagane do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy ul. Północnej 9b lub na stronie: www.mznk.jaworzno.pl.

Dodatek energetyczny
Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Warunki przyznania dodatku energetycznego:
1. Złożenie wniosku spełniającego wymogi formalne, tj. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego i kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
2. Stwierdzenie, że wnioskodawca jest odbiorcą wrażliwym w rozumieniu Prawa energetycznego. Musi to być zatem osoba, która spełnia łącznie wynikające z tego przepisu przesłanki: jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy, czyli jest adresatem decyzji o jego przyznaniu i jednocześnie ta sama osoba musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeżeli zatem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej jest inna osoba, niż ta której przyznano dodatek mieszkaniowy wówczas dodatek energetyczny nie przysługuje.
3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatkowe informacje
Informacje o dodatkach mieszkaniowych można uzyskać w Zespole ds. Dodatków Mieszkaniowych MZNK w Jaworznie pod numerami telefonów (032) 745 10 77 lub (032) 745 10 78.

Comments are closed.