Aktualności|

Pamiętaj! Kiedyś twoja fotowoltaika stanie się odpadem!
O czym należy pamiętać podczas zakupu, montowania i użytkowania paneli fotowoltaicznych

1. Dopilnuj, aby firma świadcząca usługę montażu/demontażu/serwisu czy naprawy instalacji fotowoltaicznej zabrała wytworzone w ramach świadczonych usług odpady, w tym popsute panele fotowoltaiczne (art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach, wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług w zakresie (…) konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Wytwórca odpadów jest zobowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami – art. 27, ust. 1 w/w ustawy).

2.  Zostaw zużyty panel fotowoltaiczny w sklepie (czyli u dystrybutora), w którym kupujesz nowe urządzenie.
Każdy sklep (dystrybutor) ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w tym również zużytych paneli fotowoltaicznych, od osób, które kupują w tym sklepie (u danego dystrybutora) nowy sprzęt tego samego rodzaju oraz pełniący te same funkcje (art. 37. ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

3. Oddaj zużyty/popsuty panel fotowoltaiczny w miejscu dostawy nowego panela fotowoltaicznego (przy zamówieniach składanych na odległość np. zamówieniach internetowych, telefonicznych czy pozostałych zakupach z dostawą do domu).
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru z miejsca dostawy zużytego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony (art. 37 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

4. Zostaw zużyty panel fotowoltaiczny nieodpłatnie w punkcie serwisowym, w którym jest on diagnozowany.
Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia (art. 40, ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

5. Pozostaw zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w postaci panela fotowoltaicznego u Zbierającego zużyty sprzęt (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na zbieraniu zużytego sprzętu, posiadającego w tym zakresie decyzję na zbieranie).
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym paneli fotowoltaicznych pochodzących z gospodarstw domowych (art. 42 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

6. Przy samodzielnym zakupie paneli fotowoltaicznych lub zawieraniu umowy na montaż instalacji dopilnuj, aby otrzymane dokumenty zawierały informacje, które w przyszłości pomogą Ci uniknąć ponoszenia kosztów związanych z utylizacją popsutych lub zużytych paneli fotowoltaicznych. Do informacji tych należą:
a) Dane o systemie zbierania, w tym punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego umożliwiających nieodpłatny zwrot gospodarstwom domowym zużytego sprzętu w postaci paneli fotowoltaicznych.
Ponieważ:
> „wprowadzający” (potocznie producenci lub importerzy sprzętu – art. 4, pkt. 20 w/w ustawy) na rynek polski sprzęt elektryczny i elektroniczny są zobowiązani (zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art.13, ust 2 w/w ustawy) do:
– zorganizowania i sfinansowania odbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych od zbierających zużyty sprzęt,
– zorganizowania i sfinansowania przetwarzania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
– informowania o systemie zbierania, w tym zwrotu zużytego sprzętu (a co za tym idzie, do podania adresów punktów zbierania, gdzie sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych może być nieodpłatnie pozostawiony),
> dystrybutorzy potocznie zwani sprzedającymi zgodnie z zapisami art. 39, pkt. 3 w/w ustawy zostali zobowiązani do umieszczania w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku sprzedaży internetowej umieszczenia tych informacji na stronie internetowej lub w formie komunikatu,
> z kolei zbierający zużyty sprzęt zapisami art. 42, ust. 1 w/w ustawy zostali zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu (w tym paneli fotowoltaicznych) pochodzącego z gospodarstw domowych,
mieszkańcy mają prawo przekazać nieodpłatnie zużyte panele fotowoltaiczne do zbierających zużyty sprzęt, a o dostępnych punktach zbierania winni zostać poinformowani przez producentów, importerów i dystrybutorów sprzętów elektrycznych i elektronicznych.
b) Numery seryjne każdego panela fotowoltaicznego – jest to informacja konieczna dla zachowania gwarancji na posiadane panele fotowoltaiczne, ale daje również możliwość sprawdzenia (przez uprawnione podmioty tj. organizacje odzysku i autoryzowani przedstawiciele) jaki podmiot jest „podmiotem wprowadzającym” dany sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek polski i jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania jego nieodpłatnej zbiórki i utylizacji).
c) Dane „wprowadzającego” dany sprzęt elektryczny lub elektroniczny na rynek polski (kto powinien wskazać darmowy punt zwrotu dla paneli fotowoltaicznych jeśli stracą swoją przydatność).

Jeśli nie możesz skorzystać z wyżej wymienionych możliwości nieodpłatnego oddania do zagospodarowania zużytych paneli fotowoltaicznych, skontaktuj się z firmą:
LIGHTHIEF Sp. z o.o.
Usługi O&M i recykling paneli fotowoltaicznych
ul. Targowa 1, 42-202 Częstochowa
tel. 782 499 997
Koszt przekazania zużytych paneli fotowoltaicznych do zagospodarowania zależy od rodzaju paneli, ich masy i jest ustalany indywidualnie.

Comments are closed.