Aktualności, Mieszkanie za remont|

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poszukujących własnego mieszkania została uruchomiona piąta edycja programu Mieszkanie za remont.

Wnętrze wyremontowanego mieszkania komunalnego.


Zasady programu są podobne jak w poprzednich latach. Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania gminnego zobowiązują się do przeprowadzenia remontu. W zamian za to gmina gwarantuje im podpisanie umowy najmu mieszkania na czas nieoznaczony. W tej edycji programu będzie można ubiegać się o jedno z 60 mieszkań gminnych wytypowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Procedura przydziału mieszkań

Procedura programu Mieszkanie za remont jest podobna jak w poprzednich edycjach:

  • należy złożyć do MZNK w Jaworznie wniosek, w którym wskazujemy do trzech interesujących nas mieszkań (wnioski można składać osobiście w Dziale Przydziałów Mieszkań MZNK lub wysłać listownie na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno),
  • złożone wnioski weryfikuje Dział Przydziałów Mieszkań MZNK w Jaworznie, wszelkie braki wskazane przez jednostkę należy uzupełnić do 7 dni (niezłożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń w terminie 7 dni od dnia wezwania do ich uzupełnienia lub złożenie przez wnioskodawcę dokumentów lub oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących sytuacji mieszkaniowej i dochodowej w wymaganym zakresie, a niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i opracowania listy kandydatów na najemców, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia),
  • z wnioskodawcami, którzy zdobędą największą liczbę punktów, MZNK w Jaworznie zawiera umowy na czas 4 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące) – w tym czasie najemca remontuje wybrane mieszkanie i uiszcza opłaty wynikające z umowy,
  • po zakończeniu remontu i po odbiorze prac przez MZNK w Jaworznie wnioskodawca może podpisać z jednostką umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony.

Kto może się ubiegać o przydział mieszkania

O przydział mieszkania w tym programie mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, z kilkoma wyjątkami. W programie nie mogą wziąć udziału osoby:

  • wobec których orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu eksmisję z zajmowanego mieszkania,
  • posiadające tytuł prawny do mieszkania położonego na terenie Jaworzna lub w pobliskiej miejscowości na dzień składania wniosku oraz na rok przed jego złożeniem,
  • posiadające zadłużenie wobec Gminy Miasta Jaworzna z tytułu najmu lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

Uwaga! Przez osoby ubiegające się o przydział mieszkania w programie należy rozumieć wnioskodawców oraz wszystkie osoby zgłoszone we wniosku do wspólnego zamieszkiwania.
Uwaga! Zainteresowani udziałem w programie mogą złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji, wskazując w nim maksymalnie trzy wybrane mieszkania.

Ważne informacje

Poniżej została opublikowana lista mieszkań wraz z minimalnym zakresem prac remontowych do wykonania i ich szacunkową wyceną. Mieszkania będzie można oglądać w terminie od 3 do 10 stycznia 2024 r. zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi poniżej. Natomiast wnioski będzie można składać przez miesiąc od 15 stycznia do 15 lutego 2024 r. Formularz wniosku o przydział mieszkania będzie udostępniony od 15 stycznia na stronie bip.mznk.jaworzno.pl w zakładce Wzory dokumentów – Dział Przydziałów Mieszkań – Wniosek o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna – Mieszkanie za remont. Dokumenty będą dostępne również w siedzibie MZNK w Jaworznie.
Uwaga! Prosimy nie ściągać wniosków z poprzednich edycji dostępnych w sieci. Są to wnioski nieaktualne.

Warunki ubiegania się o najem lokalu w ramach programu Mieszkanie za remont określa Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie nr LV/734/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Procedura rozpatrzenia wniosku określona została w Uchwale Rady Miejskiej w Jaworznie Nr XXXIV/446/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

Od 1 stycznia 2024 r. ulegają zmianie stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych. W związku z tym aktualizacji podlegają również stawki czynszu w złotych za metr kwadratowy podane w opublikowanej liście mieszkań wytypowanych do V edycji programu Mieszkanie za remont.

W załączeniu lista mieszkań po aktualizacji (plik do pobrania).

Jednocześnie informujemy, że stawka czynszu w złotych za metr kwadratowy wraz z opłatami niezależnymi od właściciela na dzień podpisywania umowy najmu lokalu mieszkalnego może ulec zmianie.

Harmonogram udostępniania mieszkań do oglądania – teren Biura Obsługi Mieszkańców I MZNK w Jaworznie (plik do pobrania).

Harmonogram udostępniania mieszkań do oglądania – teren Biura Obsługi Mieszkańców II MZNK w Jaworznie (plik do pobrania).

Gdzie zgłaszać się po informacje na temat programu

Na pytania dotyczące programu Mieszkanie za remont odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK w Jaworznie, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: (32) 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartek od 7:00 do 16:00 oraz w piątek od 7:00 do 14:00.

Comments are closed.