Zasady pielęgnacji zieleni

Pielęgnacja obejmuje regularne zabiegi stosowane w celu utrzymania drzew w stanie żywotności i rozwoju, a przy drzewach ulicznych – równiez dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Obecnie zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres tych zabiegów został ograniczony i może obejmować wyłącznie:
  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
  • utrzymanie formowanego kształtu korony drzewa.

Największą trudność sprawia cięcie dużych drzew. Zabieg ten jest procesem skomplikowanym i trzeba go wykonywać umiejętnie, żeby nie powodować nadmiernej liczby ran i nie zubożyć zbytnio powierzchni asymilacyjnej. Powinien on obejmować wyłącznie usunięcie uschniętych, zamierających, złamanych, chorych, ocierających się lub krzyżujących gałęzi. Cięcie dla zmniejszenia korony dojrzałych i starszych drzew należy zawsze traktować jako ostateczność, a jednorazowo nie powinno się przekraczać 20% objętości korony. Istotne jest także, aby wykonania tych prac nie powierzać osobom nie posiadającym merytorycznego przygotowania, ponieważ źle przeprowadzone cięcia mogą doprowadzić do większego rozprzestrzeniania się chorób i szkodników, a także spowodować procesy gnilne, a tym samym pogorszyć stan drzewa. Często stosowaną praktyką w Polsce jest ogławianie drzew, które w wielu krajach jest niedozwolone i uważane za działalność równoznaczną z uśmierceniem drzewa. Zniekształcenie korony przez wykonanie tego rodzaju cięć prowadzi często do całkowitego uschnięcia drzew. Dlatego też, wszelkie zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew należy wykonywać z rozwagą  (zgodnie z art. 82 ustawy o ochronie przyrody), gdyż naruszenie zasad może skutkować wymierzeniem kar administracyjnych.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, który jako jedyny upoważniony jest do wystąpienia z takim wnioskiem. Drzewa do pielęgnacji typowane są na podstawie wniosków mieszkańców oraz administratorów budynków. Pracownicy działu zieleni miejskiej MZNK dokonują oględzin drzew rosnących na gruntach gminnych. Następnie drzewa cechujące się złym stanem fitosanitarnym, obumarłe lub zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia zostają zinwentaryzowane. MZNK sukcesywnie występuje do właściwego organu o wydanie zezwolenia na ich usunięcie. Drewno z wycinki oddawane jest do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie nieodpłatnie przekazywane osobom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej.

Comments are closed.