Dodatek mieszkaniowy

Koszty utrzymania mieszkania i ceny produktów ciągle rosną. Gdzie szukać wsparcia, gdy nie starcza na podstawowe opłaty? Jeżeli mieszkańcy Jaworzna spełniają kilka warunków, to będą mogli starać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on jedną z form pomocy gminy dla tych, którzy nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:
1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
3. spełniają kryterium dochodowe.

1. Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
– najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, mieszkającym w tych lokalach;
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność oraz właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z mieszkaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego i może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych wyżej.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
– domu pomocy społecznej,
– młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
– schronisku dla nieletnich,
– zakładzie poprawczym,
– zakładzie karnym,
– szkole, w tym w szkole wojskowej.
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami, a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

2. Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50% jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
– dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m²
– dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m²
– dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m²
– dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m²
– dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m²
– dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m²
Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m kw.

Powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m², jeżeli:
– w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim
– lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Powiększenie jest niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie. W przypadku osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim.

3. Kryterium dochodowe

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo:
– prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
– samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny,
– lub gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30% w gospodarstwie wieloosobowym.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.).

Od 9 lutego 2024 r. kryterium dochodowe wynosi 2862,19 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2146,64 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Szczegółowych informacji o zasadach przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego udziela Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie tel. (032) 745 10 77 lub (032) 745 10 78.

Wymagane druki do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie przy ul. Północnej 9b lub na stronie bip.mznk.jaworzno.pl. Link do strony internetowej z wzorami dokumentów do pobrania.

 

Zawieszenie przyznawania dodatków energetycznych w 2022 i 2023 r.

W związku z  wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, nie ma możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku energetycznego w 2022 i 2023 roku.
Wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Comments are closed.