Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją (Program Oddłużeniowy)

W roku 2021 na mocy uchwały nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 maja 2021 r. przyjęto nowy program oddłużeniowy. Zasady tego programu są podobne jak te obowiązujące od 2006 r. Nadal jest on skierowany do rodzin, które z uwagi na trudną sytuację życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Dlatego też najważniejszym elementem programu jest tzw. kontrakt socjalny z rodziną i jej deklaracja współpracy. Program to swoistego rodzaju „koło ratunkowe” dla osób, które są w naprawdę trudnej sytuacji, ale przede wszystkim chcą to zmienić i chcą podjąć współpracę. Programem zostały objęte osoby, które na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadały zaległości za okres co najmniej 6 miesięcy z tytułu czynszu najmu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie wraz z opłatami niezależnymi.

Program przewiduje 2 warianty pomocy:
– umorzenie 100% odsetek i 50% długu podstawowego osobom, które wnosić będą regularnie opłaty bieżące za zajmowany lokal, w tym także opłaty za media i związane z nimi rozliczenia, przez okres 24 miesięcy oraz uregulują w tym okresie co najmniej 10% należności głównej
lub
– umorzenie 100% odsetek osobom, które przez okres 12 miesięcy będą regularnie opłaty bieżące za zajmowany lokal, w tym także opłaty za media i związane z nimi rozliczenia oraz uregulują
w tym czasie należność główną.
Utrzymano także zasadę, że nie będzie możliwości całkowitego umorzenia długu oraz to, że do programu można przystąpić tylko jeden raz.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Jaworzno lub jego jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

W rozdziale 2 uchwały nr XXXII/418/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 maja 2021 r. określono szczególne zasady umarzania należności pieniężnych z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przepisy niniejszego rozdziału znajdują zastosowanie do opisanego wyżej programu oddłużeniowego oraz do zaległości przekraczających na dzień 31 grudnia 2020 r. kwotę 10 000,00 zł.

Zaległości te obejmują:
– roszczenia regresowe w związku z zapłaconym przez wierzyciela odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego,
bądź
– czynsz najmu lub odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, wraz z opłatami niezależnymi, wobec osób, które nie zajmują już lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzno, bądź
– dług wchodzący w skład spadku po zmarłym dłużniku, który posiadał zaległości z tytułu czynszu najmu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie lub roszczeń regresowych w związku
z zapłaconym przez wierzyciela odszkodowaniem za niedostarczenie lokalu socjalnego i nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz obejmuje należność główną, odsetki oraz koszty postępowań sądowych i egzekucji komorniczej.

Umorzenie możliwe jest wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki: dłużnik złożył wniosek o umorzenie należności pieniężnych oraz dołączył do niego dokumenty uzasadniające wniosek, uznał wysokość swoich należności pieniężnych względem wierzyciela oraz zawarł porozumienie z organem lub podmiotem uprawnionym, wskazanymi w niniejszej uchwały i zrealizuje postanowienia określone niniejszą uchwałą.

Jeżeli dłużnik spełni powyższe warunki może starać się o umorzenie 100% odsetek obliczanych na podstawie właściwych przepisów – pod warunkiem jednorazowej spłaty należności głównej oraz kosztów postępowań sądowych i egzekucji komorniczej w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia, lub o umorzenie 50% odsetek obliczanych na podstawie właściwych przepisów, na dzień złożenia wniosku – pod warunkiem spłaty w maksymalnie 12 miesięcznych ratach należności głównej, 50% odsetek obliczanych na podstawie właściwych przepisów, na dzień złożenia wniosku, oraz kosztów postępowań sądowych i egzekucji komorniczej.

O umorzenie na powyższych zasadach mogą starać się osoby, które wcześniej nie korzystały z umorzenia należności w ramach „Programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją” oraz nie korzystały co najmniej raz z umorzenia należności pieniężnych na podstawie obowiązujących dotychczas uchwał podjętych przez Radę Miejską w Jaworznie.
Dodatkowo na podstawie ogólnych zasad przewidzianych w uchwale dłużnicy nie spełniający w/w kryteriów mogą starać się umorzenie należności lub o rozłożenie zadłużenia na raty, a także odroczenie spłaty należności.

ODPRACOWYWANIE ZADŁUŻENIA

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 września 2018 r. określono zasady wykonywania świadczeń rzeczowych w celu ułatwienia spłaty zadłużenia z tytułu opłat czynszowych.

Program skierowany jest do osób:
– posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
– dokonujących bieżących opłat za mieszkanie,
– których zadłużenie z tytułu opłat czynszowych, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, nie przekracza kwoty 5.000,00 zł.

Świadczenie rzeczowe polega na wykonywaniu czynności wskazanych przez MZNK, po podpisaniu stosownego aneksu do umowy. Do tych czynności zaliczamy m.in. odśnieżanie w sezonie zimowym, porządkowanie zaniedbanych grobów, malowanie ścian.

W aneksie zostanie wskazana kwota zadłużenia, rodzaj świadczenia rzeczowego, a także jego koszt i zasady na jakich będzie wykonywany zlecony rodzaj czynności. Wykonywanie świadczenia trwa do czasu likwidacji zadłużenia, jednak nie dłużej niż przez okres roku od daty zawarcia aneksu.

Comments are closed.