Od maja 2017 r. wnioski o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna rozpatruje Dział Przydziałów Mieszkań (DPM) Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie.

Zasady rozpatrywania spraw z zakresu przydziałów mieszkań określa Uchwała Nr XXXIV/446/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 5509 z późn. zm.).

Do zadań DPM należy między innymi rozpatrywanie wniosków o:
– najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna,
– zamianę mieszkania/zamianę mieszkania z kontrahentem,
– zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu,
– zamianę/przekwalifikowanie najmu socjalnego lokalu na lokal mieszkalny/inny najem socjalny lokalu,
– o uregulowanie tytułu prawnego do lokalu,
– najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna – Mieszkanie za remont.

Osoby ubiegające się o przydział mieszkania z zasobu gminy powinny złożyć wniosek w Dziale Przydziałów Mieszkań lub Sekretariacie MZNK. Wniosek powinien być potwierdzony przez administratora budynku,
w którym aktualnie zamieszkuje osoba ubiegająca się o przydział mieszkania oraz przez Wydział Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego (ul. Grunwaldzka 33, pokój nr 26).

Do wniosku należy załączyć m.in.:
1) zaświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
2) w przypadku osób bezrobotnych ujętych na formularzu wniosku – zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz ze wskazaniem pobieranych świadczeń. W przypadku braku zarejestrowania w PUP niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wskazującego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z kodem tytułu ubezpieczenia;
3) w przypadku korzystania ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej, wliczanych do dochodu zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – decyzję potwierdzającą otrzymane świadczenie;
4) w przypadku pobierania świadczeń z ZUS-u – zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
5) w przypadku osób, które otrzymały zwrot z podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – druk PIT oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości otrzymanego zwrotu z podatku wraz z datą wypłaty lub potwierdzenie otrzymania przelewu na konto bankowe z US;
6) w przypadku osób pobierających lub płacących alimenty na rzecz innych osób – dokumenty potwierdzające ich wysokość z wymaganego okresu;
7) w przypadku osób rozwiedzionych – do wglądu wyrok sądu orzekający o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, jak również o sposobie korzystania z mieszkania stron. Jeżeli sąd nie orzekał o sposobie korzystania z mieszkania stron, należy dodatkowo dostarczyć dokumenty określające komu przysługuje tytuł prawny do lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkiwał w czasie trwania małżeństwa;
8) w przypadku wnioskodawców przebywających w zakładach karnych – potwierdzoną informację o terminie zakończenia odbywania kary;
9) dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Jaworzna – tylko w przypadku braku zameldowania (np. Umowa najmu);
10) oświadczenie, w którym należy wskazać wszystkie dochody uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Po złożeniu wszystkich dokumentów MZNK rozpatrzy wniosek. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wynosi do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Na wszelkie pytania odpowiadają pracownicy Działu Przydziałów Mieszkań MZNK, który znajduje się w siedzibie jednostki przy ul. Północnej 9b, na 3 piętrze, pokoje numer 303 i 304. Telefon: 032 745 10 45, w godzinach pracy MZNK, czyli od poniedziałku do środy od 7:00 do 15:00, w czwartki od 7:00 do 16:00, w piątki od 7:00 do 14:00.

Comments are closed.